רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה מבחן דפים ל"ב-מ"ז
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת נידה, דפים ל"ב-מ"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. תרומת חו"ל האם אסורה בנגיעה, באכילה, ובסיכה, לאשה שטמאה נדה? (לב.)
א. בכל גווני אינה אסורה.
ב. בכל גווני אסורה.
ג. תלוי: באכילה ובסיכה אסורה, ובנגיעה אינה אסורה.
ד. תלוי: באכילה אסורה, בסיכה ובנגיעה מותרת.

2. הכותים מטמאין משכב תחתון כעליון - מה הכוונה? (לב:)
א. שיהא תחתונו של בועל נדה כעליונו של זב שאינו מטמא אלא אוכלין ומשקין.
ב. שאם ישב על עשרה מצעות כולן טמאין.
ג. שיהא תחתונו של בועל נדה כעליונו של בועל נדה שמטמא אף אדם וכלים.
ד. שיהא תחתונו של בועל נדה כעליונו של זב שמטמא אוכלין ומשקין רק לתרומה.

3. ואין שורפין עליהן את התרומה מפני שטומאתן ספק - האם איירי בכותי חבר או ע"ה? (לג:)
א. מחלוקת: לרב פפא איירי בכותי חבר ולרב שימי בר אשי בכותי ע"ה.
ב. מחלוקת: לרב פפא איירי בין בחבר ובין בע"ה ולרב שימי בר אשי רק בע"ה.
ג. לכו"ע מיירי בכותי ע"ה.
ד. לכו"ע איירי בכותי חבר.

4. דם יבש של עובדת כוכבים האם גזרו בו חכמים? (לד.)
א. לכו"ע גזרו בו חכמים.
ב. לכו"ע לא גזרו בו חכמים.
ג. מחלוקת: לבית שמאי לא גזרו בו חכמים ולבית הלל גזרו חכמים.
ד. תלוי: ביבש מתחילתו לא גזרו, ובלח ונעשה יבש גזרו.

5. ראי' ראשונה של זב שהיתה באונס האם מצטרפת אח"כ לעוד ב' ראיות לחייבו קרבן? (לה.)
א. תלוי: אם היו ב' הראיות באונס מצטרפת, לא היו ב' הראיות באונס אינה מצטרפת.
ב. לכו"ע הוה ספק ויביא קרבן על תנאי.
ג. לכו"ע מצטרפת לחייבו קרבן.
ד. לכו"ע אינה מצטרפת לחייבו קרבן.

6. שופעת מימי טומאה לימי טהרה האם דמה טהור בימי טהרה? (לה:)
א. מחלוקת: לרב דמה טהור וללוי דמה טמא.
ב. מחלוקת: לרב דמה טהור וללוי מדאורייתא דמה טהור ומדרבנן דמה טמא.
ג. לכו"ע דמה טהור.
ד. לכו"ע דמה טמא.

7. המקשה וראתה דם בימי זיבה האם מותרת לשמש באותו היום? (לו:)
א. מחלוקת: לרב אסורה מדאורייתא ולשמואל מדרבנן ולרב יצחק מותרת.
ב. מחלוקת: לרב ושמואל אסורה ולרב יצחק מותרת.
ג. לכו"ע מותרת.
ד. לכו"ע אסורה.

8. כמה הוא זמן קישויה באשה חולה? (לז:)
א. לכו"ע נ' יום.
ב. לכו"ע מ' יום.
ג. מחלוקת: לר' מאיר נ' יום ולר' יהודה חודש התשיעי ולר"י ולר"ש ב' שבתות.
ד. מחלוקת: לר' מאיר מ' יום ולר' יהודה חודש התשיעי ולר"י ולר"ש ב' שבתות.

9. אין קישוי יותר מב' שבתות - מה הטעם? (לח:)
א. משום שאז מתחלת להרגיש צער הלידה.
ב. כיון דדם קישוי ילפי' מקרא וטמאה שבועיים וכו' ממילא ילפי' דטהורה ב' שבתות.
ג. משום שמזמן זה כבר החשיבוה חז"ל לחולה שיש בו סכנה.
ד. הלכה למשה מסיני.

10. אשה שאין לה וסת האם מותרת לשמש אליבא דרבי מאיר? (לט.)
א. בכל גווני אסורה.
ב. תלוי: בימים שלמודה לראות בהם אסורה ובימים שאינה למודה לראות בהם מותרת.
ג. תלוי: בי"א ימי זיבה מותרת ובימים הראויים לנדות אסורה.
ד. תלוי: מדאורייתא מותרת בכל גווני ומדרבנן אסורה.

11. אשה שוסתה הקבוע ליום כ"ב ושינתה פ"א ליום כ"ז מאיזה יום היא מונה כ"ב יום? (לט:)
א. מחלוקת: לרב פפא מיום שהיתה ראוי' לראות בו ולר"ה ברי' דר"י מיום שראתה בו.
ב. לכו"ע מיום שהיתה ראוי' לראות בו.
ג. לכו"ע מיום שראתה בו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

12. יוצא דופן מה דינו לענין קדשים, טומאת לידה, קדושת בכורה, אליבא דרבי שמעון? (מ.)
א. קדוש בקדושת הגוף, ואמו טמאה לידה, ואינו קדוש בקדושת בכורה.
ב. אינו קדוש בקדושת הגוף, ואין אמו טמאה לידה, ואינו קדוש בקדושת בכורה.
ג. קדוש בקדושת הגוף, ואמו טמאה לידה, וקדוש בקדושת בכורה.
ד. אינו קדוש בקדושת הגוף, ואמו טמאה לידה, ואינו קדוש בקדושת בכורה.

13. ודם היוצא משם - מה הכוונה למסקנא? (מא:)
א. שיצא ולד דרך דופן ודם דרך רחם.
ב. שיצא ולד ודם דרך דופן.
ג. שיצא ולד דרך רחם ודם דרך דופן.
ד. שיצא ולד ודם דרך רחם.

14. פולטת ש"ז האם דינה כרואה או כנוגעת לענין לסתור ולטמא בכלשהו? (מב.)
א. לכו"ע דינה כרואה.
ב. לכו"ע דינה כנוגעת.
ג. מחלוקת: לרבנן דינה כרואה ולרבי שמעון דינה כנוגעת.
ד. תלוי: לענין לסתור דינה כרואה ולענין טומאה בכלשהו דינה כנוגעת.

15. ש"ז שנעקרה בהרגשה ויצאה שלא בהרגשה מה דינה אליבא דשמואל? (מג.)
א. לכו"ע אינה מטמאה.
ב. לכו"ע מטמאה.
ג. ללישנא קמא וללישנא בתרא מטמאה, וללישנא תניינא אינה מטמאה.
ד. ללישנא קמא מטמאה, ללישנא תניינא וללישנא בתרא אינה מטמאה.

16. מנ"ל דתינוק בן יום אחד מטמא בזיבה? (מד.)
א. מחלוקת: לרבי יהודה ילפי' מקטנה בת יום אחד ולר' ישמעאל מדכ' איש איש ב"פ.
ב. מחלוקת: לרבי יהודה דכ' איש איש ב"פ ולר' ישמעאל דכ' לזכר וילפי' כל שהוא זכר.
ג. לכו"ע מדכ' איש איש ב"פ.
ד. לכו"ע מדכ' כל זכר וילפי' כל שהוא זכר.

17. תינוקת בת ב' שנים וג' חדשים האם מתקדשת בביאה? (מד:)
א. לכו"ע אינה מתקדשת.
ב. לכו"ע מתקדשת.
ג. מחלוקת: לחכמים אינה מתקדשת ולרבי מאיר מתקדשת.
ד. לדבי בר ינאי אינה מתקדשת ולר' יוחנן לחכמים אינה מתקדשת ולר"מ מתקדשת.

18. בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו האיך מגרשה כשיגדיל? (מה.:)
א. תלוי: בא עלי' משהגדיל נותן לה גט לא בא עלי' נותן לה גט וצריכה חליצה.
ב. תלוי: בא עלי' משהגדיל נותן לה גט לא בא עלי' אינה צריכה גט וצריכה חליצה.
ג. נותן לה גט ואינה צריכה חליצה.
ד. אינו נותן לה גט וצריכה חליצה.

19. יתומה שנדרה בעלה מפר לה - מה הטעם בזה למ"ד מופלא סמוך לאיש דאורייתא? (מו:)
א. ס"ל להאי תנא דנישואי יתומה קטנה הם מדאורייתא ולכן מפר לה.
ב. קודם שגדלה היא קטן אוכל נבילות וכשגדלה ובעלה נעשית אשתו מה"ת ומפר נדרי'.
ג. ס"ל להאי תנא דאפשר להפקיע נדר מה"ת ע"י נישואין שהם רק מדרבנן.
ד. הלכה למשה מסיני דבעל יכול להפר בכל גווני משום דנודרת רק על דעתו.

20. הפרשת חלה בזה"ז האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? (מז.)
א. מחלוקת: לר"מ ורבי יהודה מדאורייתא, ולר' יוסי ורבי שמעון מדרבנן.
ב. לכו"ע מדאורייתא.
ג. לכו"ע מדרבנן.
ד. איבעיא דלא איפשטא.