רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה מבחן דפים מ"ח-ס'
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת נידה, דפים מ"ח-ס'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם אפשר לעליו שיבוא קודם התחתון? (מח.)
א. לכו"ע אפשר רק במיעוט.
ב. לכו"ע אי אפשר כלל.
ג. מחלוקת: לרבי מאיר אפשר ולחכמים אי אפשר.
ד. מחלוקת: לרבי מאיר אפשר ולחכמים אי אפשר ולרשב"ג אפשר רק בבנות כפרים.

2. איזה דבר מתבטל ממנו שם כלי בניקב בו נקב שמוציא משקה? (מט.)
א. גסטרא לענין קבלת טומאה.
ב. כלי חרס לענין קידוש מי חטאת.
ג. כלי חרס לענין להכשיר את הזרעים.
ד. כלי חרס לענין להוציאו מטומאתו.

3. אצבע שיש בה עצם ואין בה ציפורן האם מטמאה באוהל? (מט:)
א. אצבע רגילה מטמאה, אצבע יתירה אינה מטמאה.
ב. נספרת ע"ג היד מטמאה, אינה נספרת ע"ג היד אינה מטמאה.
ג. רגילה מטמאה, יתירה תלוי: נספרת ע"ג היד מטמאה אינה נספרת אינה מטמאה.
ד. אם יש בה כזית מטמאה ואם לאו אינה מטמאה.

4. האם גומרין לדון דיני ממונות בלילה? (נ.)
א. מחלוקת: מאן דמקיש דינים לנגעים ס"ל דאין גומרין ומאן דלא מקיש ס"ל דגומרין.
ב. לכו"ע גומרין.
ג. לכו"ע אין גומרין.
ד. תלוי: מדאורייתא גומרין ומדרבנן אין גומרין.

5. האם טריפה חייבת בראשית הגז? (נא.)
א. לכו"ע חייבת.
ב. לכו"ע פטורה.
ג. מחלוקת לת"ק חייבת ולר' שמעון פטורה.
ד. תלוי: מדאורייתא פטורה ומדרבנן חייבת.

6. האם איכא ב' שערות בגומא אחת? (נב.:)
א. תלוי: ביד איכא וברגל ליכא.
ב. בכל מקום ליכא.
ג. בכל מקום איכא.
ד. תלוי: בגוף איכא ובראש ליכא.

7. הרואה כתם האם מטמאה קדשים עד שעת הכיבוס? (נג:)
א. תלוי: מדאורייתא אינה מטמאה ומדרבנן מטמאה.
ב. מחלוקת: לרבי מטמאה ולר"ש בן אלעזר אינה מטמאה.
ג. לכו"ע מטמאה.
ד. לכו"ע אינה מטמאה.

8. מנ"ל דדם הנדה שהוא לח מטמא במגע ובמשא? (נד:)
א. דכ' והדוה בנדתה וילפי' מדוה כמותה.
ב. ילפי' מזוב שמטמא במגע ובמשא.
ג. דכ' יהי', וריבויא הוא.
ד. הלכה למשה מסיני.

9. בשר המת שהוא יבש ונפרך האם מטמא? (נה.)
א. מחלוקת: לר"ל מטמא מדרבנן ולרבי יוחנן אינו מטמא כלל.
ב. מחלוקת: לר"ל מטמא מדאורייתא ולרבי יוחנן אינו מטמא כלל.
ג. לכו"ע מטמא מדאורייתא.
ד. לכו"ע אינו מטמא כלל.

10. מנ"ל דזוב מטמא בגדי הנוגע בו? (נה:)
א. ילפי' בהיקש מטמא מת.
ב. מסברא דלא גרע משכבת זרע.
ג. ילפי' בהיקש מזב מה זב מטמא בגדים אף זוב מטמא בגדים.
ד. הלכה למשה מסיני.

11. שרץ יבש האם מטמא? (נו.)
א. תלוי: מדאורייתא אינו מטמא כלל ומדרבנן מטמא בכל גווני.
ב. בכל גווני אינו מטמא.
ג. בכל גווני מטמא.
ד. תלוי: כולו מטמא, מקצתו אינו מטמא.

12. עד שעת הכיבוס - האם הוא משום שחזקתו בדוק או שחזקתו מתכבס? (נו:)
א. משום שחזקתו בדוק.
ב. משום שחזקתו מתכבס.
ג. ב' הטעמים נכונים ובכל גווני אזלי' לחומרא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

13. נאמנים לומר קברנו שם את הנפלים או לא קברנו - באיזה אופן מדובר? (נז.)
א. בעומד שם כהן כותי ואוחז תרומה בידו.
ב. בעומד שם כהן כותי ואוכל תרומה.
ג. בעומד שם כותי ואוחז תרומה בידו.
ד. בעומד שם כותי ואוכל תרומה.

14. אשה שעברה בשוק של טבחים ומצאה כתם רק על בשרה מה דינה? (נז:)
א. בכל גווני טהורה.
ב. בכל גווני טמאה.
ג. תלוי: מן החגור ולמעלה טהורה ומן החגור ולמטה טמאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. על ראש גודלה טמאה - מה הטעם בזה? (נח.)
א. שמא ישבה ורגלי' לאחורי' ונגעה באותו מקום.
ב. שמא בעת הליכתה נטף על מקום זה דם מאותו מקום.
ג. שמא נגע בעקבה והי' על עקבה דם שנטף מאותו מקום.
ד. שמא נזדקרה ונפל דם על מקום זה מאותו מקום.

16. כתם ששיעורו כגריס האם תלי' במאכולת או לא? (נח:)
א. מחלוקת: לרב הונא אינה תולה ולרב חסדא תולה.
ב. לכו"ע תולה.
ג. לכו"ע אינה תולה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

17. עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם משוך פחות מכגריס מה דינה? (נט.)
א. תלוי: אם יודעת שהרגה מאכולת טהורה ואם לאו טמאה.
ב. לכו"ע טהורה.
ג. לכו"ע טמאה.
ד. מחלוקת: לר"א ברבי צדוק טמאה ולרבנן טהורה.

18. איש ואשה עומדין שעשו צרכיהן לתוך הספל ונמצא שם דם מה דינה לרבי מאיר? (נט:)
א. מחלוקת: לר"ל טמאה ולרבי יוחנן ולתנא דברייתא טהורה.
ב. לכו"ע טמאה.
ג. לכו"ע טהורה.
ד. תלוי: מדאורייתא טהורה ומדרבנן טמאה.

19. השאילה חלוקה לנכרית - באיזה נכרית מדובר? (ס.)
א. לכו"ע בראוי' לראות.
ב. לכו"ע ביודעים שכבר ראתה.
ג. מחלוקת: לת"ק ביודעים שכבר ראתה ולרבי מאיר בראוי לראות.
ד. מחלוקת: לרב ששת בראוי' לראות ולרבא ביודעים שכבר ראתה.

20. אשה שנתעסקה בטהרות ופרשה וראתה דם בתוך שיעור וסת - מה דין הטהרות? (ס:)
א. מחלוקת: לבר פדא טמאות ולרב אושעיא טהורות.
ב. מחלוקת: לבר פדא טמאות ודאי ולרב אושעיא טמאות רק מחמת גזירת מעת לעת.
ג. לכו"ע טמאות ודאי.
ד. לכו"ע טמאות רק מחמת גזירת מעת לעת.