רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות מבחן דפים ב'-י"ז
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ברכות, דפים ב'-י"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. הקטר חלבים ואיברים - עד אימת זמן מצותן? (ב. רש"י ד"ה כדי)
א. עד חצות.
ב. עד שיעלה עמוד השחר.
ג. מדאורייתא עד שיעלה עמוד השחר וחכמים אמרו עד חצות.
ד. עד הנץ החמה.

2. שני אנשים כשרים - מה הטעם שאין נכנסים לחורבה? (ג:)
א. מפני המפולת.
ב. מפני המזיקין.
ג. מפני החשד.
ד. מפני המפולת ומפני המזיקין.

3. כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב - מה הטעם? (ד:)
א. משום שנאמר בו סומך ה' לכל הנופלים.
ב. משום דאתי באל"ף בי"ת.
ג. משום שיש בו שבח הכנת מזון לכל חי.
ד. משום דאתי באל"ף בי"ת ויש בו שבח הכנת מזון לכל חי.

4. ת"ח שקרא ק"ש בביהכנ"ס האם צריך לקרותו שוב על מטתו? (ה.)
א. לכו"ע אינו צריך.
ב. לכו"ע צריך.
ג. מחלוקת: לרב נחמן אינו צריך ולאביי צריך.
ד. מעיקר הדין אינו צריך אך ראוי לאומרו משום ששומר מן המזיקין.

5. בנים אינן יסורין של אהבה - מה הכוונה? (ה:)
א. שאם אין בניו הולכים בדרך הישרה אין זה יסורין של אהבה.
ב. שמי שהיו לו בנים ומתו אין זה יסורין של אהבה.
ג. שמי שאין לו בנים כלל אין זה יסורין של אהבה.
ד. שאם בניו חולין בכל מיני חלאים אין זה יסורין של אהבה.

6. חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכ' כאילו עשאה - מנא לן? (ו.)
א. דקיי"ל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה.
ב. דכ' ולחושבי שמו.
ג. משום דקיי"ל בכל התורה כולה אונס כמאן דעבד דמי.
ד. דהא חזינן דמחשבת ע"ז אסורה, וא"כ מדה טובה מרובה וכ"ש שנחשב כאילו עשאה.

7. וא"ר חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים.........? (ו:)
א. דבריו נשמעים.
ב. תורתו משתמרת.
ג. אין חטא בא על ידו.
ד. אויביו נופלים תחתיו.

8. וא"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי כל הקובע מקום לתפילתו.........? (ז:)
א. תפלתו נשמעת.
ב. דבריו נשמעים.
ג. אין חטא בא על ידו.
ד. אויביו נופלים תחתיו.

9. האם מותר להניח ס"ת ולצאת בין פסוק לפסוק? (ח.)
א. מותר.
ב. אסור.
ג. לכתחילה אסור ובדיעבד אם יצא א"צ לחזור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. באיזה אופן אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים? (ח:)
א. בליכא פתחא אחרינא ולא מנח תפילין.
ב. בליכא פתחא אחרינא ולא בי כנישתא אחרינא ולא רהיט ואין עליו משא או תפילין.
ג. בליכא בי כנישתא אחרינא ובדלא דרי טונא ולא מנח תפילין.
ד. בדלא דרי טונא ולא רהיט ולא מנח תפילין.

11. בתחילה הוא אומר ה' שפתי תפתח וגו' - באיזה תפלה מדובר? (ט:)
א. שחרית.
ב. מנחה.
ג. מחלוקת: לרב אלעזר בתפלת המנחה ולרב אשי בכל הג' תפילות.
ד. שחרית מנחה וערבית.

12. והטוב בעיניך עשיתי - על מה אמר חזקיה דבר זה? (י:)
א. על שסמך גאולה לתפילה.
ב. על שגנז ספר רפואות.
ג. לרב יהודה אמר רב על שכתת נחש הנחושת ולר' לוי על שגנז ספר רפואות.
ד. לרב יהודה אמר רב על שסמך גאולה לתפילה ולר' לוי על שגנז ספר רפואות.

13. מנא לן דעוסק במצוה פטור מן המצוה? (יא.)
א. דכ' בשבתך בביתך וילפי' דומיא דדרך מה דרך רשות אף כל רשות פרט לעוסק במצוה.
ב. דכ' בשבתך בביתך וילפי' בשבת דידי' הוא דחייב הא דמצוה פטור.
ג. מחלוקת: לבית שמאי מדכ' בשבתך בביתך ולבית הלל ילפי' לי' מסברא.
ד. הלכה למשה מסיני.

14. אמר רב המנונא זו היא מעולה שבברכות - מה הטעם? (יא:)
א. לפי שפותחת בברוך וחותמת בברוך.
ב. לפי שמוזכר בה קבלת התורה שהוא אחד מו' זכירות.
ג. לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס לתורה ולישראל.
ד. לפי שנתקנה קודם שאר הברכות.

15. אכל תמרי וקסבר דנהמא הוא ופתח בדנהמא וסיים בדתמרי - מה דינו? (יב.)
א. תלוי: אם אזלי' בתר עיקר ברכה לא יצא ואם אזלי' בתר חתימה יצא.
ב. יצא.
ג. לא יצא.
ד. הוה ספק וראוי שיאכל שוב תמרים וכשיברך עליהם יכוון להוציא הספק.

16. הקורא בתורה בכדי להגיה ולא כיוון כלום האם יצא יד"ח קריאת שמע? (יג.)
א. לכו"ע לא יצא.
ב. לכו"ע יצא.
ג. מחלוקת: למ"ד מצוות צריכות כוונה לא יצא, ולמ"ד א"צ כוונה יצא.
ד. תלוי: מדאורייתא יצא ומדרבנן לא יצא.

17. מפני מה קדמה פרשת שמע לפרשת והי' אם שמוע? (יד:)
א. בכדי להקדים קבלת עומ"ש לעול מצוות.
ב. משום שיש בה ללמוד וללמד ולעשות.
ג. בכדי להקדים קבלת עומ"ש לעול מצוות, ומשום שיש בה ללמוד וללמד ולעשות.
ד. משום שקודמת לה בסדר פרשיות התורה.

18. עד איזה שיעור צריך ההולך בדרך לחפש אחר מים קודם התפלה? (טו.)
א. עד פרסה.
ב. עד מיל.
ג. תלוי: לפניו עד פרסה ולאחריו אינו צריך לילך כלל.
ד. תלוי: לפניו עד פרסה ולאחריו עד מיל.

19. המוצא עצמו בקר"ש בין פרק לפרק ואינו יודע היכן הוא עומד מה דינו? (טז.)
א. יחזור לפרק ראשון.
ב. יאמר מסוף פרק שני ואילך.
ג. יאמר מפרק שני ואילך ואחר תפלתו יאמר שוב כל קריאת שמע.
ד. אם לא התחיל למען ירבו ימיכם יחזור לפרק ראשון ואם התחיל ימשיך כדרכו.

20. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב האם מותר לת"ח לעשות מלאכה? (יז:)
א. לכו"ע ת"ח בטלים ממלאכה.
ב. לכו"ע ת"ח מותרים לעשות מלאכה.
ג. מחלוקת: לרבנן אינן בטלים ולר"ש בן גמליאל בטלים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.