רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות תוס' תוס' דפים ל"ג-מ"ח
ממוצע הציונים עד כה: 85%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת ברכות, דפים ל"ג-מ"ח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מפני הטירוף - ואמאי לא אמר דאסור לענות אמן משום דהוה הפסק? (לד. תוד"ה לא)
א. עניית אמן לא חשיב הפסקה משום דצורך תפילה הוא.
ב. לא איירי הכא במשנה בחזן אלא במי שקרא לכהנים לעלות לדוכן.
ג. כל מה דאסור להפסיק באמצע תפילה הוא מפני הטירוף.
ד. האי תנא ס"ל דמותר להפסיק באמצע התפילה.

2. היו לפניו צנון ופרגיות - האיך קיי"ל בהא לענין קדימה? (לט. תוד"ה חביב)
א. בכל גווני מברך על הצנון תחילה.
ב. מברך על איזה מהן שירצה ואין חילוק מה חביב לפניו יותר.
ג. מברך על החביב תחילה.
ד. הוה ספיקא דדינא ויברך שהכל על הפרגיות ויכוון בברכתו להוציא הצנון.

3. ויין פוטר כל מיני משקין - מה הכוונה? (מא: תוד"ה ויין)
א. יין שבתוך הסעודה פוטר שאר משקין שבתוך הסעודה.
ב. יין שקודם הסעודה פוטר שאר משקין שבתוך הסעודה.
ג. יין שלאחר הסעודה פוטר בברכה אחרונה שאר משקין ששתה בתוך הסעודה.
ד. יין אפי' שלא בתוך הסעודה כלל פוטר שאר משקין בין לפניהם ובין לאחריהם.

4. השותה שאר משקין חוץ ממים משום שחנקתי' אומצא האם חייב לברך לפניו ולאחריו? (מה. תוד"ה דחנקתיה)
א. חייב לברך בין לפניו ובין לאחריו.
ב. אינו חייב לברך כלל.
ג. תלוי: לפניו חייב, ולאחריו פטור.
ד. תלוי: לפניו חייב, ולאחריו מחלוקת: לרב עמרם חייב ולרבינו משה פטור.

5. אין מכבדים בדרכים - באיזה אופן מדובר? (מו: תוד"ה אין)
א. שנפגשו באקראי בדרך ונתברר שהולכים למקום אחד.
ב. ביצאו שניהם ביחד לדרך.
ג. רק בהולכים לדבר מצוה.
ד. רק בהולכים לדבר הרשות.