רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות מבחן דפים מ"ט-ס"ד
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ברכות, דפים מ"ט-ס"ד

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. טעה ולא הזכיר של ר"ח בתפילה ובבהמ"ז ונזכר לאחר שסיים מה דינו? (מט:)
א. בכל גווני חוזר.
ב. תלוי: בבהמ"ז דהוה מדאורייתא חוזר, ובתפילה דלא הוה אלא מדרבנן אינו חוזר.
ג. תלוי: בתפילה בכל גווני חוזר, בבהמ"ז חוזר רק בשבתות ויו"ט.
ד. תלוי: בשבתות ויו"ט חוזר, בימות החול אינו חוזר.

2. ואין זורקין את הפת - מה הדין בשאר אוכלין? (נ:)
א. תלוי: דבר שנמאס ע"י הזריקה אסור, דבר שאינו נמאס מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. בכל גווני מותר.
ד. מחלוקת: לחד תנא בברייתא אסור ולחד תנא בברייתא מותר.

3. ונותנו בימין - האם מותר לסייע ביד שמאל? (נה:)
א. תלוי: בתחילת הברכה ובסופה אסור, באמצע הברכה מותר.
ב. תלוי: בימות החול אסור, בשבתות ויו"ט ובר"ח שמאיריכם בבהמ"ז מותר.
ג. בכל גווני אסור.
ד. בכל גווני מותר.

4. האם ברכת המזון טעונה כוס אליבא דבית שמאי? (נב.)
א. לכו"ע טעונה כוס.
ב. לכו"ע אינה טעונה כוס.
ג. מחלוקת: לתנא דבי רב חייא אינה טעונה כוס, ולתנא דברייתא טעונה כוס.
ד. מחלוקת: לרבי מאיר אינה טעונה כוס ולרבי יהודה טעונה כוס.

5. על מה נחלקו ב"ש וב"ה בנוסח הברכה שצריך לברך על האש בהבדלה? (נב:)
א. לב"ש צריך לומר שברא מאורי האש ולב"ה בורא מאורי האש.
ב. לב"ש צריך לומר מאור האש ולב"ה מאורי האש.
ג. לב"ש צריך לומר שברא מאור האש ולב"ה בורא מאורי האש.
ד. לב"ש צריך לומר בורא מאור האש ולב"ה שברא מאור האש.

6. נכרי שהדליק מנכרי - מה הטעם שאין מברכין עליו? (נג.)
א. איירי הכא מיד כשחשיכה ואין כאן עדיין תוספת של היתר.
ב. גזירה משום נכרי ראשון ועמוד ראשון.
ג. משום שהאור לא שבת.
ד. דדכיון דהנכרי עצמו אינו שובת בשבת לא חשיב כתוספת של היתר.

7. עד איזה זמן יכול לברך ברהמ"ז אחר אכילתו אליבא דריש לקיש? (נג:)
א. באכילה מועטת כ"ז שצמא מחמת אכילתו, באכילה מרובה שיעור הליכת ד' מילין.
ב. בכל גווני כל זמן שאינו רעב.
ג. בכל גווני כדי שיעור הליכת ד' מילין.
ד. לכתחילה כל זמן שצמא מחמת אכילתו ובדיעבד עד שיעור הליכת ד' מילין.

8. מנלן דמברכינן אניסא? (נד.)
א. ילפי' מביכורים שמודה שם לה' על כל הניסים.
ב. דכ' ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל וכו'.
ג. דכ' יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם.
ד. מדכ' יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי.

9. אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הציבור אלא............? (נה.)
א. אם הוא גדול בתורה ובמעשים טובים.
ב. אם הי' אביו פרנס על הציבור.
ג. אם כן נמלכין בציבור.
ד. מי שיש בו יראת שמים.

10. ואמר ר' יוחנן ג' חלומות מתקיימין - ואלו הן..........? (נה:)
א. חלום שחלם בשבת, חלום שחלם בצהריים וחלום שחלם ב' פעמים.
ב. חלום שחלם על חבירו, חלום שחלם בימי זקנותו, וחלום שחלם בעת חוליו.
ג. חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שחלם בעת חוליו.
ד. חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שנפתר בתוך חלום.

11. הרואה חמור בחלום...........? (נו:)
א. תפלתו נשמעת.
ב. יסורין באין עליו.
ג. יצפה לישועה.
ד. יצפה לחכמה.

12. הרואה שמן זית בחלום...........? (נז.)
א. יצפה לחכמה.
ב. יצפה למאור תורה.
ג. ראוי שתשרה עליו שכינה.
ד. מובטח לו שהוא בן עוה"ב.

13. הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים בחו"ל האם צ"ל והשב לב עובדיהם לעבדך? (נז:)
א. מחלוקת: לת"ק אין צריך לומר ולרשב"א צריך לומר.
ב. לכו"ע צריך לומר.
ג. לכו"ע אין צריך לומר.
ד. תלוי: נמצא במקום שרובן ישראל צריך לומר, מקום שרובן עכו"ם א"צ לומר.

14. הרואה מלכי ישראל או מלכי עכו"ם - מה מברך? (נח.)
א. ברוך שחלק מכבודו לבריותיו.
ב. ברוך שחלק מחכמתו לבריותיו.
ג. תלוי: מלכי ישראל שחלק מכבודו ליראיו, מלכי עכו"ם שחלק מכבודו לבריותיו.
ד. תלוי: מלכי ישראל שחלק מחכמתו ליראיו, מלכי עכו"ם שחלק מחכמתו לבריותיו.

15. על ההרים ועל הגבעות - מה מברך? (מג:)
א. לכו"ע ברוך עושה מעשה בראשית, וברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם.
ב. לכו"ע ברוך עושה מעשה בראשית.
ג. מחלוקת: לאביי מברך עושה מעשה בראשית, ולרבא שכוחו וגבורתו מלא עולם.
ד. מחלוקת: לאביי שתי הברכות הנ"ל, ולרבא עושה מעשה בראשית.

16. קנה וחזר וקנה - האם צריך לברך? (ס.)
א. מחלוקת: לרב הונא אין צריך לברך ולר' יוחנן צריך לברך.
ב. ללישנא קמא לכו"ע א"צ לברך, לל"ב לרב הונא א"צ לברך לר' יוחנן צריך לברך.
ג. לכו"ע אין צריך לברך.
ד. לכו"ע צריך לברך.

17. המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה...........? (סא.)
א. אפי' יש בידו תורה ומעש"ט כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנם.
ב. אין לו חלק לעוה"ב.
ג. קנאין פוגעין בו.
ד. אין לו חלק באלקי ישראל.

18. ורקיקה מקל וחומר - האם מותרת רקיקה בבית הכנסת? (סב:)
א. תלוי: מדאורייתא מותרת, ומדרבנן אסורה.
ב. לכו"ע אסורה.
ג. לכו"ע מותרת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

19. כל המנבל עצמו על דברי תורה.............? (סג:)
א. שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם.
ב. זוכה לבנים תלמידי חכמים.
ג. סופו להתנשא.
ד. סופו שילמדנה מעושר.

20. סיני ועוקר הרים איזה מהן קודם? (סד.)
א. שניהם שוים.
ב. מחלוקת: לרב יוסף סיני קודם ולרבה עוקר הרים קודם.
ג. עוקר הרים קודם.
ד. סיני קודם.