רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים י"ז-ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים י"ז-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אף גידולי תרומה בו ביום גזרו מה הטעם למסקנא? (יז:)
א. שמא לא ירצה ישראל ליתן לכהן התרומה ויבוא לזורעה.
ב. שמא ישהה הכהן תרומה טמאה בביתו עד שעת הזריעה כדי לזורעה ולאוכלה.
ג. גזירה שמא יתירו תרומה שזרעוה אף בדבר שאין זרעו כלה.
ד. שמא ישהה הכהן תרומה טהורה בביתו עד שעת הזריעה ותיטמא.

2. האם מותר להניח בער"ש בשר איל בתנור שאינו מכוסה בטיט כדי שיהי' שם בשבת? (יח:)
א. לכו"ע מותר.
ב. מחלוקת: ללישנא קמא אסור וללישנא בתרא מותר.
ג. מחלוקת: ללישנא קמא אסור וללישנא בתרא לרב ירמי' מדפתי אסור ולרב אשי מותר.
ד. מחלוקת: לרב ירמי' מדפתי אסור ולרב אשי מותר.

3. האם מותר לשלוח איגרת ביד נכרי בע"ש בלא קציצה במקום שאין בי דואר במתא? (יט)
א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לב"ש אם יכול להגיע לביתו מותר ולב"ה בכדי שיגיע לבית הסמוך לחומה.
ד. מחלוקת: לב"ש בכל גווני אסור ולב"ה בכל גווני מותר.

4. עץ יחידי כמה צריך שתאחז בו האש בער"ש בכדי שלא יהי' בו חשש שמא יחתה? (כ.)
א. מחלוקת: לר' חייא רוב עביו ולרבי יהודה בן בתירא רוב היקפו.
ב. מחלוקת: לרב רוב עביו והיקפו, ולשמואל כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן.
ג. לכו"ע רוב עביו.
ד. לכו"ע רוב היקפו.

5. שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מה הוא שיתן בתוכן שמן כלשהו וידליק? (כא.)
א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. תלוי: אם אין מדליקין בהן מעיקר הדין אסור ואם רק משום גזירה מותר.
ד. מחלוקת: לת"ק אסור ולר"ש בן גמליאל מותר.

6. הי' תפוש נר חנוכה ועומד עד שכבתה האם יצא ידי חובתו? (כב:)
א. מחלוקת: למ"ד הנחה עושה מצוה לא יצא ולמ"ד הדלקה עושה מצוה יצא.
ב. לכו"ע יצא.
ג. לכו"ע לא יצא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. מה הטעם שאין מברכין על הפרשת דמאי? (כג.)
א. לכו"ע משום דרוב עמי הארץ מעשרין הם והוה רק חומרא בעלמא.
ב. לכו"ע משום דהוה ספק דרבנן.
ג. מחלוקת: לאביי משום דהוה רק מדרבנן ולרבא משום דהוה ספק דרבנן.
ד. מחלוקת: לאביי משום דהוה ספק דרבנן, ולרבא משום דרוב ע"ה מעשרין והוה רק חומרא.

8. הרגיל בנר הויין לי' בנים תלמידי חכמים - באיזה נר מדובר? (כג: רש"י ד"ה בנים)
א. נר של הבדלה.
ב. נר שבת ונר חנוכה.
ג. נר שבת.
ד. נר חנוכה.

9. אלא שני וה' וב' של תעניות ומעמדות ערבית וכו' - באיזה ערבית מדובר כאן? (כד. רש"י ד"ה ערבית)
א. בערבית של מוצאי הצום שהוא עדיין קודם האכילה.
ב. בערבית של ליל יו"כ וליל תשעה באב.
ג. בערבית של ליל כניסת הצום ואע"פ שאוכל ושותה כל הלילה.
ד. הא דתנא הכא ערבית קאי במעמדות שבהם מתחיל הצום מהלילה.

10. איך ילפי' מקרא דהוא לבדו יעשה לכם שאין שורפין קדשים ביו"ט? (כד: ורש"י ד"ה לבדו)
א. מדחזי' דמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט ילפי' דה"ה לכל מצוה שאין זמנה קבוע.
ב. דכיון דממעטי' מהכא מכשירי אוכל נפש - ושריפת קדשים לא עדיף ממכשירין.
ג. דכ' לכם דבעי' שיהא בו צורך והנאה לאדם.
ד. ילפי' ק"ו ממילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות ואינה דוחה כ"ש שריפת קדשים.

11. מנ"ל דבשר קודש אסור לאונן? (כה. רש"י ד"ה אסור לאונן)
א. דכ' בקדשים ב"פ זר וילפי' לרבות שאסור באנינות.
ב. ילפי' בק"ו ממעשר שאסור לאוכלו באנינות כ"ש בקדשים.
ג. כיון דבשר קודש מצוה לאוכלו ואונן פטור מן המצוות.
ד. הלכה למשה מסיני.

12. אין מדליקין בטבל טמא - מה הטעם? (כו:)
א. גזירה שמא יבואו להדליק בטבל טהור שחייב בתרומות ומעשרות.
ב. גזירה שמא יבואו להתירו באכילה.
ג. ילפי' מתרומה מה תרומה אין לך בה היתר אלא מהרמה ואילך אף תרומה טמאה כן.
ד. הלכה למשה מסיני.

13. מנ"ל דכסות סומא חייב בציצית? (כז:)
א. דכ' וראיתם אותו וישנה בראי' אצל אחרים.
ב. דכ' אשר תכסה בה וריבויא הוא.
ג. דכ' בציצית וזכרתם את כל מצוות ה' וסומא ישנו בזכירה.
ד. הלכה למשה מסיני.

14. באיזה שיעור מטמאין מת, שרץ, ונגעים? (כח.)
א. מת בכזית, שרצים בכעדשה, נגעים בכגריס.
ב. מת בכזית, שרצים ונגעים בכעדשה.
ג. מת בכזית, שרצים ונגעים בכגריס.
ד. מת בכזית, שרצים בכעדשה, נגעים בכלשהו.

15. ומנ"ל דבעי' שיהיו פרשיות של תפילין ושי"ן של תפילין מן המותר בפיך? (כח: ורש"י ד"ה שי"ן)
א. פרשיות התפילין מדכ' למען תהי' תורת ה' וכו' ושי"ן הלכה למשה מסיני.
ב. פרשיות התפילין מדכ' למען תהי' תורת ה' וכו' ושי"ן מסברא.
ג. מדכ' למען תהי' תורת ה' בפיך וילפי' דבעי' מן המותר בפיך.
ד. הלכה למשה מסיני.

16. בגד פחות משלשה על שלשה שהתקינו לפקוק המרחץ שתלאו במגוד האם מקבל טומאה? (כט:)
א. לכו"ע אינו מקבל טומאה.
ב. לכו"ע מקבל טומאה.
ג. מחלוקת: לר' אליעזר ולרבי עקיבא מקבל טומאה ולר' יהושע אינו מקבל טומאה.
ד. מחלוקת: לר' אליעזר מקבל טומאה ולרבי עקיבא ולרבי יהושע אינו מקבל טומאה.

17. האם מותר לכבות נר לצורך חולה שאין בו סכנה? (ל.)
א. מחלוקת: לרבי יהודה אסור מדאורייתא ולרבי שמעון מותר אפי' מדרבנן.
ב. מחלוקת: לרבי יהודה אסור מדאורייתא ולרבי שמעון אסור מדרבנן.
ג. לכו"ע אסור מדאורייתא.
ד. לכו"ע מותר ואפי' מדרבנן.

18. ענה כסיל כאוולתו - באיזה אופן מדובר? (ל:)
א. בגר הבא להתגייר.
ב. במילי דעלמא.
ג. בדברי תורה.
ד. בין בדברי תורה ובין במילי דעלמא.

19. בשעה שמכניסין את האדם לדין אומרים לו...........? (לא.)
א. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה.
ב. צפית לישועה נשאת ונתת באמונה.
ג. פלפלת בחכמה נשאת ונתת באמונה.
ד. הבנת דבר מתוך דבר קבעת עתים לתורה.

20. רבי יוסי פוטר בכולם חוץ מן הפתילה - האם ס"ל כרבי יהודה או כרבי שמעון? (לא:)
א. ס"ל דאין זה שייך כלל למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון.
ב. מחלוקת: לעולא כרבי יהודה ולר' יוחנן כרבי שמעון.
ג. לכו"ע כרבי יהודה.
ד. לכו"ע כרבי שמעון.