רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים ס"ג-ע"ז
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים ס"ג-ע"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. שני ת"ח המדגילים זה לזה בהלכה הקב"ה...........?(סג.)
א. מקשיב להן.
ב. שומע לקולן.
ג. אוהבן.
ד. שמח בהן.

2. מנין שאריג כל שהוא ותכשיט כל שהוא טמא? (סג:)
א. מציץ.
ב. מדכ' או בגד.
ג. תלוי: אריג מדכ' או בגד, ןתכשיט מציץ.
ד. הלכה למשה מסני.

3. האם מותרת אשה לצאת בחוטי צמר ובחוטי פשתן לחצר? (סד:)
א. מחלוקת: לתנא דמתני' אסורה ולר' ישמעאל ב"ר יוסי מותרת.
ב. לכו"ע אסורה.
ג. לכו"ע מותרת.
ד. תלוי: בחוטי צמר אסורה, בחוטי פשתן מותרת.

4. האם מותר לצאת עם מוך באוזן לרה"ר? (סה.)
א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן מותר ולרמי בר יחזקאל אסור.
ד. תלוי: אם מהודק היטב מותר, ואם לאו אסור.

5. ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת - באיזה אופן מדובר? (סה:)
א. באבן שהקצו לכך ואעפ"כ מדרבנן אסור לכתחילה.
ב. במטבע דלא בר טלטול הוא.
ג. בנשים שאינן במדי דכיון שאין דרכן בכך לא התירו להן לפרוף.
ד. במטבע שלא הקצו לכך.

6. מקל של זקנים - מה הטעם שאינו מטמא טומאת מדרס? (סו.)
א. משום דהוה כלי עץ.
ב. משום שאינו ראוי לשימוש כל אדם.
ג. משום דלאו לסמיכה עביד.
ד. משום דהוי פשוטי כלי עץ.

7. וכל אדם אלא דדברו חכמים בהוה - באיזה אופן מדובר? (לז.)
א. לכו"ע אפי' באינו ארוג בכסותו.
ב. לכו"ע בארוג בכסותו.
ג. מחלוקת: לרב אושעיא אפי' באינו ארוג בכסותו ולרבא דוקא בארוג בכסותו.
ד. לכו"ע באנשים עשירים ואפי' באינו ארוג בכסותו.

8. מה הטעם שאין פאה נוהגת בתאנה וירק? (סח.)
א. תלוי: תאנה משום שאין לקיטתה כאחת , וירק משום שאינו נשמר.
ב. משום שאין לקיטתן כאחת.
ג. משום שאין מכניסן לקיום.
ד. תלוי: תאנה משום שאין לקיטתן כאחת, וירק משום שאין מכניסו לקיום.

9. הכיר ולבסוף שכח ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה - מה דינו למסקנא? (סח.)
א. לכו"ע אינו חיב אלא חטאת אחת.
ב. לכו"ע חיב חטאת על כל שבת ושבת.
ג. מחלוקת: לרב ושמואל חייב על כל שבת ושבת ולר"י ולר"ל אינו חייב אלא אחת.
ד. לכו"ע חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה.

10. תורת אחת יהי' לכם מה נלמד מכאן לרבנן? (סט.)
א. דאף בשוגג בעי' ידיעה בכדי לחייבו קרבן.
ב. שאין חייבין חטאת על שוגג אלא בדבר שזדונו כרת כמו בעבודת כוכבים.
ג. שאין חייבין חטאת על שוגג עד שישגוג בלאו ובכרת.
ד. שאין חייבין קרבן חטאת על שוגג עד שישגוג בכרת שבה.

11. באיזה אופן חייבין חומש על אכילת תרומה לרבי יוחנן? (סט:)
א. לאביי בשגג בלאו שבה ולרבא אף בהזיד בלאו שבה ושגג במיתה שבה.
ב. לכו"ע בשגג בלאו שבה.
ג. לכו"ע אף בהזיד בלאו שבה ושגג במיתה שבה.
ד. לאביי בשגג בלאו שבה ולרבא דוקא בשגג במיתה שבה.

12. חילוק מלאכות מנא לן? (ע.)
א. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי מועשה מאחת מהנה, לשמואל ממחללי' מות וכו'
ב. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי ממחלליה מות יומת.
ג. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי מועשה מאחת מהנה, לשמואל מסברא.
ד. לר' נתן הבערה לחלק יצאת, לר' יוסי ולשמואל מועשה מאחת מהנה.

13. העלם זה וזה בידו - מה דינו למסקנא? (ע:)
א. חייב על כל אחת ואחת
ב. אינו חייב אלא אחת.
ג. אם משום שבת פירש חייב רק אחת, ואם מחמת מלאכה פירש חייב על כל אחת ואחת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

14. שאם אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית ממין אחד חייב - מה החידוש בזה? (עא.)
א. עיקר החידוש הוא בהא דבב' מינים פטור.
ב. איירי שאכלו בב' תמחויין.
ג. לחד מ"ד איירי שאכלו בב' תמחויין , ולר"ה איירי שהיתה לו ידיעה בינתיים.
ד. איירי בהיתה לו ידיעה בינתיים וכרבן גמליאל דאין ידיעה לחצי שיעור.

15. באיזה אופן נחלקו ר' יוחנן ור"ל לענין ידיעות מחלקות בשפחה חרופה? (עב.)
א. בבעל חמש בעילות ונודע לו ביניהם ולא הפריש קרבן ואליבא דרבי עקיבא
ב. בבעל חמש בעילות והפריש קרבן אחר בעילה ג' ושוב בעל ואליבא דר' טרפון.
ג. בבעל חמש בעילות ונודע לו ביניהם ולא הפריש קרבן ואליבא דרבי טרפון.
ד. בבעל חמש בעילות והפריש קרבן אחר בעילה ג' ושוב בעל ואליבא דרבי עקיבא.

16. שבשאר מצוות שגג בלא מתכוון חיב - מה הכוונה? (עג.)
א. בהי' לפניו חלב וכסבור שומן הוא ואכלו.
ב. בהי' לפניו חלב וכסבור רוק הוא ובלעו.
ג. לרבא בהי' לפניו חלב וכסבור שומן הוא, ולאביי בהי' לפניו חלב וכסבור רוק הוא ובלעו.
ד. שאם שגג בכרת אע"פ שהזיד בלאו חייב.

17. האי מאן דעבד חביתא חייב משום שבע חטאות - ואלו הן........? (עד:)
א. טוחן, בורר, מרקד, לש, ממחק, מסעיר, מבשל.
ב. חופר, טוחן, בורר, לש, ממחק, מבעיר, מבשל.
ג. קוצר, טוחן, בורר, לש, ממחק, מבעיר, מבשל.
ד. קוצר, בורר, מרקד, לש, ממחק, מבעיר, מבשל.

18. הצד חלזון והפוצעו כשהוא חי משום מאי חייב לרבי יוחנן ? (עה.)
א. מחלוקת: לת"ק חייב משום צד ולר' יהודה חייב משום דש.
ב. מחלוקת: לת"ק חייב משום צד ומשום נטילת נשמה, ולר' יהודה אף משום דש.
ג. מחלוקת: לת"ק חייב משום דש ולר' יהודה חייב משום נטילת נשמה.
ד. לכו"ע חייב משום צד, ומשום דש, ומשום נטילת נשמה.

19. מפני שלא שוו בשיעוריהם - האם מצטרף החמור להשלים את הקל (עו.:)
א. בכל גווני מצטרף מפני שראויים לדוגמא.
ב. בכל גווני אינו מצטרף.
ג. מחלוקת: לרבי שמעון אין מצטרףולר' יוסי בר חנינא מצטרף.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

20. המוציא יין כדי מזיגת הכוס - כמה שיעורו? (עז.)
א. רובע של רביעית הלוג יין עם עוד ג' רבעים מים.
ב. מחלוקת: לרבא רובע של רביעית הלוג ולאביי שליש של רביעית הלוג.
ג. רובע של רביעית הלוג.
ד. רביעית הלוג.