רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים מ"ח-ס"ב
ממוצע הציונים עד כה: 93%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים מ"ח-ס"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. נטלן מראשו - והאיך נטלן מראשו הא בשעת הגזירה נהרגן אפי' על ערקתא דמסאנא? (מט. תוד"ה נטלם)
א. שאני הכא שכשנוטל מראשו אינו מתנהג כעכו"ם שהרבה ישראל אין להם תפילין בראשם.
ב. כיון שלא הי' הגזירה על כל המצוות אין נהרגין אלא על ג' עבירות.
ג. הא דנהרגין על ערקתא דמסאנא הוא בפרהסיא ומעשה דאלישע הי' בצינעא.
ד. הא דנהרגין על ערקתא דמסאנא הוא רק בנתפסו רבים למלכות ולא ביחיד שנתפס.

2. האם מכבדין בדרכים? (נא: תוד"ה קדמיה)
א. בכל גווני אין חיוב לכבד והמכבד תבוא עליו ברכה.
ב. אם הולכים בחבורה אחת מכבדין, ואם לאו אין מכבדין אלא בפתח הראוי למזוזה.
ג. בכל גווני אין מכבדין כלל.
ד. בכל גווני מכבדין.

3. מהו ליתן המרדעת ע"ג חמור בשבת - והא אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת? (נג. תוד"ה מהו)
א. בהמה חשיבא כדבר הניטל כיון שיכול להוליכה לכל מקום.
ב. איירי הכא בצריך למקומה של המרדעת דבכה"ג אין החסרון של אין כלי ניטל וכו'.
ג. איירי הכא למאן דאמר כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל.
ד. אין הכי נמי דאסור מצד זה, והוא בעי לה אם יש לאסור אף מסיבה אחרת.

4. ולא בזוג שבצוארו - ומאי שנא מהא דתנן דבני מלכים וכל אדם יוצאין בזוגין? (נח. תוד"ה מאי)
א. איירי התם בזוגין יקרים שתקועין יפה וליכא למיחש דילמא מיפסיק.
ב. הכא בעבד שאני דכיון דאין דרכו לצאת בזוגין חיישי' שמא לא יתקענו יפה.
ג. הכא איירי בזוג בלי עינבל והתם איירי בזוג עם עינבל.
ד. התם לא איירי לענין הוצאה אלא לענין מוקצה, אבל באמת אסור לצאת עמהן.

5. האם מותר ליכנס עם תפילין לבית הכסא? (סא. תוד"ה דילמא)
א. לר"י אסור בכל גווני, והקדוש מקורבי"ל ס"ל דשל יד מותר ושל ראש אסור.
ב. תלוי: של יד מותר, של ראש אסור.
ג. בכל גווני מותר.
ד. בכל גווני אסור.