רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים הלכה הלכות שבת קידוש, סעודות שבת והבדלה
ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים רעא-רעד, רפט-רצא, רצד-רצט, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו המקור לחובת קידוש?
א. תקנת חכמים
ב. מנהג
ג. שמור את יום השבת
ד. זכור את יום השבת לקדשו

2. ממתי ניתן לאכול סעודה ראשונה?
א. שקיעה
ב. צאת הכוכבים
ג. אחרי התפילה שאחרי פלג המנחה
ד. חצי שעה לפני צאת הכוכבים

3. האם מי ששכח לומר 'אתה חוננתנו' חוזר?
א. לא
ב. רק לפי השמירת שבת כהלכתה
ג. כן
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

4. מי ששכח לומר 'רצה והחליצנו' ונזכר לאחר שסיים לברך, חוזר?
א. רק בסעודה שלישית
ב. רק בסעודה ראשונה
ג. רק בשתי הסעודות הראשונות
ד. רק בסעודה השניה

5. האם אדם שסיים סעודה שלישית זמן רב אחרי צאת הכוכבים, אומר 'רצה והחליצנו'?
א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

6. ממתי אפשר לאכול סעודה שלישית?
א. אין לכך זמן קצוב
ב. חצות
ג. פלג המנחה
ד. 6 שעות ומחצה

7. מה מותר לאכול או לשתות לפני הקידוש?
א. מים, אם צמא מאוד
ב. מים
ג. שום דבר
ד. פחות מכזית

8. מי שאין ידו משגת, מהו סדר העדיפות?
א. יין לקידוש הלילה, סעודת היום, סעודת הלילה
ב. יין לקידוש היום, סעודת הלילה, יין לקידוש הלילה
ג. סעודת היום, יין לקידוש הלילה, סעודת הלילה
ד. סעודת הלילה, יין לקידוש היום, סעודת היום

9. על מה ניתן לברך ברכת הקידוש?
א. יין
ב. יין, מיץ ענבים או פת
ג. ברכת הקידוש אינה תלויה באכילה
ד. יין או מיץ ענבים

10. מה נחשב כהבדלה מהתורה?
א. הבדלה על היין
ב. אפילו אמירת 'ברוך המבדיל'
ג. ברכת ההבדלה
ד. אמירת 'אתה חוננתנו' בלבד

11. כמה צריך המקדש לשתות מיין הקידוש?
א. כמלוא לוגמיו
ב. כלשהו
ג. רוב הכוס
ד. רביעית

12. האם מותר לצאת לאחר הקידוש לחוץ, לפני הסעודה?
א. כן
ב. לא, אך בדיעבד אינו מקדש שוב
ג. רק לפי השו"ע
ד. לא, וצריך לקדש שנית

13. האם מי ששינה מקום הקידוש וסעד בבית אחר, יצא י"ח?
א. רק אם התכוון מראש
ב. לא
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. כן

14. האם לכתחילה מותר לשנות בסעודה ממקום הקידוש, מחדר לחדר?
א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. רק אם התכוון לכך מראש
ד. לא

15. האם לכתחילה מותר לשנות בסעודה ממקום הקידוש, מפינה לפינה?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק אם התכוון לכך מראש

16. האם מותר לשמוע קידוש ולטעום פחות מכזית?
א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. לא

17. מה נחשב היום 'חמר מדינה'?
א. קולה
ב. חלב
ג. בירה
ד. מיץ תפוזים

18. האם אדם שאוהב יותר שיכר רשאי לקדש עליו?
א. רק לפי השו"ע
ב. לא
ג. כן
ד. רק בקידוש היום

19. עד מתי יכול לברך על הנר?
א. רק בשעת ההבדלה
ב. כל השבוע
ג. כל יום ראשון
ד. כל ליל מוצ"ש

20. האם יין שיש בו תערובת של רוב מים כשר לקידוש?
א. רק לפי הרמ"א
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. כן

21. האם ניתן כשאין אפשרות אחרת לקדש על כוס חד פעמית?
א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. כן
ג. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ד. לא

22. האם חובת קידוש היא מן התורה?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפי השו"ע
ד. מחלוקת ראשונים

23. האם מי שלא טעם מהיין יצא ידי חובת קידוש?
א. לא
ב. רק אם אינו יכול לשתות
ג. רק לפי השו"ע
ד. כן

24. האם מי ששכח לקדש בלילה יכול לברך ברכת הקידוש ביום?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

25. האם ניתן להבדיל על הפת?
א. לא
ב. רק אם אין לו יין
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן