רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עירובין תוס' תוס' דפים י"ח - ל"ב
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים י"ח-ל"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באיזה אופן נקרא מהלך אחורי בית הכנסת? (יח: תוד"ה ולא)
א. שהולך אחורי בית הכנסת לצד הארון.
ב. שהולך אחורי בית הכנסת לצד הפתח שלו והוא אחורי העם.
ג. שהולך מצד צפונו של ביהכנ"ס.
ד. שהולך מצד דרומו של ביהכנ"ס.

2. בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים וכו' - ואמאי לא חשיב הכא תקנת שניות שתיקן? (כא: תוד"ה בשעה)
א. משום דלאו בב"א תיקן הכל, ותקנת שניות הי' לאחר מיכן.
ב. הכא חשיב רק מצות שתיקן ולא גדרים וסייגים.
ג. הכא חשיב רק דברים שאין להם שורש מה"ת.
ד. תקנת שניות כבר הי' מקודם לכן, ושלמה המלך רק העמידה על תילה.

3. הגינה והקרפף שהן שבעים אמה ושיריים - ואמאי לא ילפי' מעזרת ישראל שהי' קפ"ז? (כג. תוד"ה שהוא)
א. משום דכל מילי דשבת ממשכן גמרי' להו.
ב. משום דהעזרות היו סמוכין לעיר.
ג. משום שלא היו העזרות מרובעות, ואנן מרובע בעי'.
ד. שאני עזרות שהיו מוקפות במחיצה מכל הד' צדדין.

4. מה החילוק בין שכר שפוסל את המקוה בג' לוגין לבין יין מזוג דאמרי' שאינו פוסל? (כט: תוד"ה הכא)
א. סוגיא דהכא סברה דאף יין מזוג פוסל.
ב. שאני שכר דכל עיקרו אינו אלא מים.
ג. יין אישתני למעליותא ושכר אישתני לגריעותא.
ד. איירי התם ביין מזוג שיש בו רוב יין ומיעוט מים.

5. האם אמרי' בשל תורה חזקה שליח עושה שליחותו להלכה? (לב. תוד"ה רב)
א. מחלוקת: לרבינו שמשון אמרי' ולר"ת לא אמרי'.
ב. לכו"ע אמרי'.
ג. לכו"ע לא אמרי' מעיקר הדין משום דקי"ל כרב נחמן.
ד. לכו"ע הוה ספיקא דדינא ובכל מקום אזלי' לחומרא.