רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עירובין תוס' תוס' דפים ל"ג - מ"ז
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים ל"ג-מ"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. נתגלגל חוץ לתחום אינו עירוב - מה הטעם? (לה. תוד"ה נתגלגל)
א. משום דס"ל להאי תנא תחומין דאורייתא.
ב. משום דס"ל להאי תנא דאף דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות.
ג. כיון דאם קנה שביתה במקום שנתגלגל העירוב הי' עומד עתה חוץ לתחום תקנו רבנן שלא יקנה.
ד. גזירה שמא יצא חוץ לתחום להביא עירובו.

2. הלוקח יין מבין הכותים וכו' - והא אמרי' בברכות דכותים מעשרין כראוי? (לז. תוד"ה שני)
א. הני מילי לאכול לעצמן אבל למכור לאחרים לא מעשרין.
ב. התם בברכות איירי לענין תרומה גדולה והכא איירי לענין מעשר ראשון.
ג. התם קאי למ"ד כותים גירי אמת הן והכא קאי למ"ד כותים גירי אריות הן.
ד. התם איירי ביודע שיעשרו דאמרי' שעישרו כראוי, והכא איירי באינו יודע כלל שעישרו.

3. אם אירע ברית מילה בט' באב או ביו"כ האם מותר ליתן לקטן לשתות הכוס? (מ: תוד"ה דילמא)
א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. תלוי: בט' באב מותר, ביו"כ אסור.
ד. תלוי: אם רוצה הקטן לשתות מעצמו אין מונעין ממנו, אבל אין אומרים לו שישתה.

4. הריני נזיר ביום שבן דוד בא - מה הכוונה? (מג: תוד"ה ואסור)
א. ביום שראוי לבוא בו משיח בן דוד.
ב. ביום שיבוא בו משיח בן דוד.
ג. לתי' ראשון בתוס' ביום שיבוא משיח בן דוד, ולתי' שני ביום שראוי לבוא.
ד. שביום שיבוא משיח יקבל על עצמו נזירות.

5. ואיבע"א הוה ספק דדבריהם ולהקל - והא הוה דבר שיש לו מתירין שמחמירים בו? (מה: תוד"ה איבעית)
א. האי תנא ס"ל דאין חילוק בין יש לו מתירין לאין לו מתירין.
ב. לא חשיב הכא דבר שיש לו מתירין.
ג. שאני עירוב דהקילו בו.
ד. הא דהחמירו הוא רק לענין שאינו בטל ולא לענין דברים אחרים.