רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עירובין תוס' תוס' דפים ע"ו - צ'
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים ע"ו-צ'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. הטומן לפת וצנון וכו' ולא משום מעשר - מה החידוש בזה? (עז. תוד"ה הטומן)
א. שאפשר לעשר עליו מן התלוש.
ב. שאפשר לעשר ממנו על התלוש.
ג. איידי דנקט שביעית וכלאים נקט נמי מעשר.
ד. שאף שמיתוסף קצת מחמת לחלוח הקרקע אינו צריך לעשר.

2. האם ס"ל לרבי יוסי טומאה רצוצה בוקעת ועולה עד לרקיע? (עט. תוד"ה הרי)
א. בכל גווני בוקעת ועולה.
ב. בכל גווני אינה בוקעת ועולה.
ג. תלוי: בקבר אמרי' בוקעת ועולה, ובשאר מקומות שיש טומאת מת לא אמרי'.
ד. תלוי: מדאורייתא לא אמרי' ומדרבנן אמרי'.

3. אבל קורה לא כתותי מיכתת שיעורי' - ואמאי מכשרינן לעיל סולם של אשירה? (פ: תוד"ה אבל)
א. סוגיא דהכא ס"ל דסולם לא בעי שיעור כלל.
ב. סוגיא דהכא ס"ל כמאן דסבר התם דסולם של אשירה לא מהני ליחשב כפתח.
ג. התם חשיב פתח אי לאו איסורא דאשריה אבל בקורה הצריכו חכמים שיעור של חשיבות.
ד. הכא איירי באשירה של עיר הנדחת משא"כ התם.

4. ורב יהודה אמר למטה למטה ממש - מה הכוונה? (פו. תוד"ה צריך)
א. שתהי' המחיצה י' טפחים בתוך המים ויראו ראשי הקנים מלמעלה טפח.
ב. שתגיע המחיצה עד קרקעית הבור ויראו ראשי הקנים למעלה טפח.
ג. שתהי' המחיצה עד קרקעית הבור.
ד. שתהי' מקצת המחיצה בתוך הבור ואפי' פחות מי' ויראו ראשי הקנים מלמעלה טפח.

5. אמאי לענין ספינה אמרי' מוצאי ממנה זיז כל שהוא וממלא והכא בעי' מחיצה ? (פז: תוד"ה?)
א. סוגיא דהכא ס"ל דאף בספינה בעי' מחיצה.
ב. כיון דיש לספינה דפנות הרי הם מועילים אף שנחשוב כיש כאן מחיצה.
ג. התם איירי במים עמוקים למטה מי' ולמעלה הוה מקום פטור, משא"כ הכא.
ד. הא דאמרי' זיז כל שהוא הכוונה למחיצה עשרה.