סדר חזרת השץ הלכות ברכת כהנים סדר ברכת כהנים ">
 
 
 
רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

הלכה הלכות תפילה חזרת הש"ץ וברכת כהנים
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים י"ט-כ:
סדר חזרת הש"ץ
הלכות ברכת כהנים
סדר ברכת כהנים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אלו דברים מותר ללמוד בחזרת הש"ץ?
א. הלכות תפילה.
ב. הלכות תפילה, ויש אומרים שגם רעיונות מחשבתיים על התפילה.
ג. אין ללמוד אלא אם יש ספר שלא יוכל ללמוד ממנו אחרי התפילה.
ד. אין ללמוד כלל בחזרת הש"ץ אלא לענות אמן.

2. האם אפשר לצאת ידי חובת תפילה על ידי שמיעת חזרת הש"ץ?
א. רק מי שאינו בקי בתפילה, או שאין לו סידור ואינו יודע על פה.
ב. שיהיו שם עשרה.
ג. שהשומע יבין את דברי החזן.
ד. כל התנאים נצרכים.

3. מהי אמן חטופה?
א. אמירת אמן לפני שהחזן סיים את הברכה.
ב. אמירת אמן במהירות תוך הבלעת אותיות.
ג. אמירת אמן בריחוק מסיום הברכה.
ד. כל התשובות נכונות.

4. האם חובה לעמוד בחזרת הש"ץ?
א. כן.
ב. אין זו חובה אלא הידור.
ג. אין שום עניין לעמוד.
ד. למנהג הספרדים - א, ולמנהג האשכנזים - ב.

5. כמה צריכים לסיים את תפילתם כדי שיהיה אפשר להתחיל בחזרת הש"ץ?
א. רוב המתפללים.
ב. צריך שיהיו 10 שעונים אמן, ובשעת הדחק די ב8.
ג. צריך שיהיו 9 שעונים אמן, ובשעת הדחק די ב8.
ד. צריך שיהיו 9 שעונים אמן, ובשעת הדחק די ב6.

6. כיצד יש לנהוג כאשר אין זמן להתפלל תפילה בלחש ואחריה חזרת הש"ץ?
א. להתפלל רק תפילה בלחש.
ב. הש"ץ יתפלל בקול את התפילה וכולם יענו אמן אחרי כל ברכה.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. יתפללו כולם בלחש, והחזן יאמר בקול את 3 הברכות הראשונות ויענו אחריו קדושה, וימשיך בלחש.

7. אם החזן התבלבל באמצע חזרת הש"ץ ולא הצליח להמשיך כך שהעמידו חזן אחר, מהיכן הוא מתחיל?
א. מתחילת התפילה.
ב. מ"אתה קדוש".
ג. מתחילת הברכה שפסק בה הראשון, ו3 הברכות הראשונות או האחרונות נחשבות כברכה אחת לעניין זה.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'

8. כמה אנשים שלא התפללו צריך כדי שיהיה אפשר לומר את חזרת הש"ץ (באופן שיש עוד אנשים שכבר התפללו שיכולים להשלים את המניין)?
א. עשרה.
ב. תשעה, ובשעת הדחק 8.
ג. ששה.
ד. חמישה.

9. מהי מקורה של ברכת הכהנים?
א. מצוות עשה מהתורה.
ב. תקנת רבן יוחנן בן זכאי זכר למקדש.
ג. תקנת חכמים.
ד. מנהג מימי התלמוד, שלאחר שנהגו בו כל ישראל הפך לחובה.

10. האם כל הכהנים שבבית הכנסת חייבים לעלות לברכת הכהנים?
א. כן.
ב. אם יש כהן אחד שעלה - האחרים אינם חייבים.
ג. אם יש שני כהנים שעלו - האחרים אינם חייבים.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

11. האם כהן בעל מום יכול לברך ברכת כהנים?
א. כן.
ב. רק אם המום אינו מלידה.
ג. רק אם המום אינו עלול להסיח את דעת השומעים.
ד. לא.

12. האם הציבור חייב לעמוד בשעת ברכת הכהנים?
א. כן.
ב. לא.
ג. מעיקר הדין לא, אבל נהגו לעמוד.
ד. מחלוקת הפוסקים, ונהגו לעמוד.

13. מי אינו נכלל בברכה?
א. כל מי שאינו עומד לפני הכהנים אלא מאחוריהם, וקל וחומר מי שאינו בבית הכנסת.
ב. רק מי שנמצא בבית הכנסת ואינו עומד לפני הכהנים, אלא מאחריהם.
ג. כל מי שאינו מתכוון להתברך.
ד. כל ישראל נכללים ואפילו רשעים.

14. מהן ההלכות המעכבות בברכת כהנים?
א. עמידה ונשיאת כפים.
ב. עמידה, נשיאת כפים וקול רם.
ג. לשון הקודש וקול רם.
ד. עמידה, נשיאת כפים, לשון הקודש וקול רם.

15. עד מתי יכולים הכהנים לעקור את רגליהם לכיוון הדוכן?
א. אין בכך הגבלה.
ב. עד תחילת ברכת רצה.
ג. עד סוף ברכת רצה.
ד. עד "כי מעולם קוינו לך", ויש אומרים עד סוף ברכת רצה, וכן נוהגים.

16. אם אין מים לנטילת ידים, האם אפשר לברך ברכת כהנים?
א. רק מי שנטל את ידיו קודם התפילה ונזהר שלא יתלכלכו.
ב. אם יש מספיק מים לשני כהנים יטלו ויעלו רק הם, ואם אין - יעלו כולם.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. לא.