רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות תוס' - מבחן תוס' דפים ב' - ט"ו
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת בכורות, דפים ב'-ט"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. קונסין אותו עד עשרה בדמיו - באיזה אופן מדובר? (ב. תוד"ה קונסין)
א. בחי' טהורה.
ב. בין בבהמה גסה ובין בבהמה דקה.
ג. בבהמה גסה.
ד. בבהמה דקה.

2. ציר של דגים ושרצים האם איסורו מדאורייתא או מדרבנן? (י: תוד"ה לאסור)
א. איסור אכילה מדאורייתא ואיסור הנאה מדרבנן.
ב. מדרבנן.
ג. מדאורייתא.
ד. תלוי: ציר שרצים מדאורייתא ציר דגים מדרבנן.

3. עוף טמא - האם חייב בכיסוי הדם? (ט: תוד"ה מכל)
א. לכו"ע חייב בכיסוי הדם.
ב. לכו"ע אינו חייב בכיסוי הדם.
ג. מחלוקת: לרבנן אינו חייב ולר' שמעון חייב.
ד. מדאורייתא אינו חייב ומדרבנן חייב.

4. הפודה חמור חבירו פדיונו פדוי ומאי שנא מתורם משלו על של חבירו? (יא. תוד"ה הפודה)
א. התם ילפי' מגם אתם דבעי' שלוחכם לדעתכם משא"כ הכא.
ב. לסוגיא דהכא מהני אף בתורם משלו על של חבירו.
ג. שאני תרומה דאיכא מצוה בעצם ההפרשה ולא הוי רק ממון ששייך לכהן.
ד. פטר חמור שאני שאינו נותן החמור עצמו לכהן משא"כ בתרומה.

5. בכור - האם יכול להתפיסו לכל זבח שירצה? (טו: תוד"ה מה)
א. מדאורייתא מתפיסו לכל זבח שירצה ומדרבנן אין מתפיסו.
ב. קודם שנולד יכול להתפיסו ולאחר שנולד אין יכול להתפיסו.
ג. בכל גווני מתפיסו לכל זבח שירצה.
ד. בכל גווני אין מתפיסו לכל זבח שירצה.