רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סנהדרין תוס' - מבחן תוס' דפים ס"ו - פ"א
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת סנהדרין, דפים ס"ו-פ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה מקדימים בערב שבת חליצת תפילין או הדלקת הנר? (סח. ד"ה היאך)
א. חליצת תפילין אבל אם איחר להדליק יש להקדים הדלקת הנר שהוא איסור סקילה.
ב. חליצת תפילין מקדימים תמיד דהוי תדיר.
ג. הדלקת הנר מקדימים תמיד, אפי' יש עוד זמן, כיון דהוי איסור סקילה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

1. מהיכן ילפינן דמחוסר בגדים שעבד עבודה במיתה? (פג: ד"ה אין)
א. ילפינן חילול חילול מתרומה.
ב. במכנסיים כתיב להדיא ובשאר בגדים ילפינן דאין בגדיהם עליהם דינם כזר.
ג. מדכ' וקדושים יהיו ולא יחללו, ומדאין בגדיהם עליהם אין קדושתן עליהם ודינם כטמא.
ד. מדכ' וינזרו מקדשי בנ"י ולא חללו, וילפינן חילול חילול מתרומה.

2. ניתן להצילו בנפשו - מה הכוונה? (עג. ד"ה להצילו)
א. ניתן להציל את הנרדף בנפשו של המציל.
ב. ניתן להציל את המציל בנפשו של הרודף.
ג. ניתן להציל את הנרדף בנפשו של הרודף, א"נ להציל את הרודף מעבירה בנפשו של הרודף.
ד. ניתן להציל את הנרדף בנפשו של הנרדף עצמו.

3. למה לא חל דין "יהרג ואל יעבור" אצל אסתר עם אחשורוש? (עד: ד"ה והא)
א. כיון דאסתר לא עשתה אלא לשם הצלת כלל ישראל גדול עבירה לשמה כו'.
ב. לר"ת על ביאת גוי לא נאמר כלל זה, ולתוס' משום דקרקע עולם היתה.
ג. כיון דלא הי' בפרהסיא.
ד. כיון דנלקחה בעל כורחה ואנוס רחמנא פטריה.

4. האם משכחת לן אונס דפטור בו אדם המזיק? (עו: ד"ה רוצח)
א. אדם מועד לעולם וחייב אפי' באונס גמור.
ב. אונס הדומה לאבידה חייב והדומה לגניבה פטור.
ג. באונס הדומה לאבידה פטור והדומה לגניבה חייב.
ד. באונס הדומה לגניבה ואבידה פטור.

5. הנסקלין בנשרפין, למה לא אזלינן בתר רוב לחייב שריפה? (פ: ד"ה הנסקלין)
א. דס"ל שריפה חמורה ולכן ידונו סקילה ולא בשריפה.
ב. דס"ל חיישינן למיעוטא.
ג. דלא אזלינן בתר רובא לחייב מי שהוא זכאי מכל וכל, א"נ דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
ד. דלא אזלינן בדיני נפשות בתר רוב.