רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא פסחים מבחן דפים ל"ב - מ"ז
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת פסחים, דפים ל"ב- מ"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האוכל תרומה במזיד האם משלם לפי מדה או לפי דמים? (לב. רש"י ד"ה איבעיא)
א. לפי מדה.
ב. לפי דמים.
ג. מחלוקת: לרבי עקיבא לפי דמים ולר"י בן נורי לפי מדה.
ד. תלוי: מדאורייתא לפי דמים ומדרבנן לפי מדה.

2. אבל מפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה - באיזה אופן מדובר? (לג. ורש"י ד"ה ורב הונא)
א. לכו"ע אפי' כשהחמיץ לאחר שנתלש.
ב. לכו"ע בהחמיץ עדיין במחובר.
ג. מחלוקת: לרב נחמן ב"י כשהחמיץ במחובר ולרב הונא ברי' דר"י דוקא בהחמיץ לאחר שנתלש.
ד. מחלוקת: לרב נחמן ב"י כשהחמיץ במחובר ולרב הונא ברי' דר"י אף בהחמיץ אחר שנתלש.

3. טמא מת שסחט זיתים וענבים מכוונות כביצה טהורים - מה הטעם? (לג:)
א. לכו"ע משום דמשקין מיפקד פקידי.
ב. לכו"ע משום דאיירי בענבים שלא הוכשרו.
ג. לר' יוחנן משום דמשקין מיפקד פקידי ולרב חסדא איירי בענבים שלא הוכשרו.
ד. איירי הכא שלא נגע הטמא כלל בזיתים ובענבים אלא סחטן ע"י מקל.

4. ורבי שמעון בן לקיש אמר פסול הגוף הוי - מה הכוונה? (לד.)
א. שהיסח הדעת הוא פסול מצד עצמו אפי' אם יתברר לנו שלא הי' כאן טומאה.
ב. שהאוכל תרומה שהי' בה היסח הדעת הרי הוא טמא.
ג. שהנוגע בתרומה שהי' בה היסח הדעת הרי הוא טמא.
ד. שתרומה שהי' בה היסח הדעת טעונה שריפה כנותר.

5. נטמא או שנפסל הבשר - ע"י מה נפסל הבשר? (לד:)
א. לכו"ע בהיסח הדעת.
ב. לכו"ע בטבול יום.
ג. למ"ד היסח הדעת פסול טומאה הוי נפסל בהסח הדעת ולמ"ד פסול הגוף הוי נפסל בטבול יום.
ד. לכו"ע שיצא חוץ לקלעים.

6. ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו - מה החידוש בזה? (לה:)
א. שאפי' הקדימו בכרי נמי יוצא בו.
ב. שאפי' הקדימו בשבלים נמי יוצא בו
ג. איידי דתני מעשר שני והקדש תני נמי הא.
ד. שאפי' ששייך ללויים מ"מ כיון שמותר לישראל לאכול יוצא בו.

7. האוכל נבילה ביוהכ"פ בשוגג האם חייב חטאת על איסור אכילה ביוה"כ אליבא דרבי שמעון? (לו.)
א. בכל גווני פטור.
ב. בכל גווני חייב.
ג. תלוי: נתנבלה קודם יוהכ"פ פטור, נתנבלה ביוהכ"פ חייב.
ד. תלוי: אם הי' מזיד על הנבילה חייב, ואם הי' שוגג אף על הנבילה פטור.

8. מנא לן דאין יוצאים ידי חובת כזית מצה בלילי פסחים במצת ביכורים? (לו:)
א. לכו"ע ילפי' בהיקשא ממרור שלא שייך לצאת בו בביכורים.
ב. לכו"ע ילפי' מדכ' בכל מושבותיכם להוציא מצת ביכורים שאינה נאכלת בכל מקום.
ג. מחלוקת: לר"י הגלילי ילפי' מבכל מושבותיכם ולרבי עקיבא ילפי' בהיקשא ממרור.
ד. מחלוקת: לר"י הגלילי ילפי' מלחם עוני דבעי' נאכל באנינות ולר"ע ילפי' מבכל מושבותיכם.

9. סופגנין שנעשו באילפס שהרתיח ולבסוף הדביק האם חייבין בחלה? (לז.)
א. לכו"ע פטורין.
ב. לכו"ע חייבין.
ג. מחלוקת: לר"ל פטורין ולרבי יוחנן חייבין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. חלות תודה ששמרן מחימוץ לשם תודה ולשם מצה של מצוה האם יוצא בהן יד"ח בליל פסח? (לח: רש"י ד"ה שאינה)
א. לכו"ע יוצא.
ב. לכו"ע אינו יוצא.
ג. מחלוקת: לרבה יוצא ולרב יוסף אינו יוצא.
ד. תלוי: מדאורייתא יוצא ומדרבנן אינו יוצא.

11. מרור של מעשר שני בירושלים - האם יוצא בו ידי חובת אכילת מרור? (לט:)
א. מחלוקת: לרבי עקיבא יוצא ולרבי יוסי הגלילי אינו יוצא.
ב. לכו"ע אינו יוצא.
ג. לכו"ע יוצא.
ד. תלוי: מדאורייתא יוצא ומדרבנן אינו יוצא.

12. אמר רבה בעל נפש לא ילתות - מה הכוונה? (מ.)
א. שלא ילתות חיטין בפסח לעשות מהן מצה.
ב. שלא ילתות שעורין בפסח לעשות מהן מצה
ג. שלא ילתות חיטין של מנחות.
ד. שלא ילתות חיטין ושעורין ביחד לעשות מהן מצה.

13. פסח שצלאו ואח"כ בישלו האם חייב מלקות על אכילתו? (מא.)
א. לרב כהנא: לרב יוסי חייב ולרבי מאיר פטור, ולעולא לכו"ע חייב.
ב. לכו"ע מחלוקת: לרבי יוסי חייב ולרבי מאיר פטור.
ג. מחלוקת: לרב כהנא פטור ולעולא חייב.
ד. לכו"ע חייב.

14. ג' דברים וכו' ומאירין את העיניים ואלו הן..........? (מב:)
א. פת נקי' ובשר תרנגול ויין בן ב' שנים.
ב. פת נקי' ובשר עז שעדיין לא ילדה ויין בן ג' שנים.
ג. פת נקי' ובשר עז שהיא ראשונה לאמה ויין בן ג' שנים.
ד. פת נקי' ובשר תרנגולת שעדיין לא ילדה ויין בן ג' שנים.

15. מהיכן יליף רבי אליעזר שחמץ שנתערב במין אחר עובר עליו בלאו? (מג.)
א. מדכ' כל מחמצת לא תאכלו וכל ריבויא הוא.
ב. מדכ' כל מחמצת לא תאכלו דאפקי' רחמנא בלשון מחמצת.
ג. מדכ' כי כל אוכל חמץ ונכרתה וכל ריבויא הוא.
ד. הלכה למשה מסיני.

16. מנא לן דנשים יש להן איסור כרת באכילת חמץ? (מג:)
א. השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה.
ב. מחלוקת: לר' אליעזר מדכ' "כל" אוכל חמץ ונכרתה ולרבנן מדכ' "כי" כל אוכל חמץ וכו'.
ג. כיון דישנן בקום אכול מצה ממילא איתנהו באיסור חמץ.
ד. דכ' כל מחמצת לא תאכלו וכל ריבויא הוא.

17. מהיכן נלמד דין טעם כעיקר בכל התורה כולה למסקנא? (מד:)
א. מחלוקת: לרבנן מנזיר ולרבי עקיבא מבשר בחלב.
ב. מחלוקת: לרבנן מנזיר ולרבי עקיבא מבשר בחלב.
ג. מחלוקת: לרבנן מנזיר ולרבי עקיבא מגיעולי נכרים.
ד. מחלוקת: לרבנן מחטאת ולרבי עקיבא מגיעולי נכרים.

18. מהיכן ילי' רבי עקיבא למסקנא שהיתר מצטרף לאיסור בנזיר? (מה.)
א. מדכ' משרת.
ב. מדכ' מכל אשר יעשה מגפן היין וכו' לימד על איסורי נזיר שמצטרפין זה עם זה.
ג. מחטאת.
ד. מחמץ וס"ל כר' אליעזר.

19. פת שנפסלה למאכל אדם וראוי' למאכל כלב האם מטמאה טומאת אוכלין? (מה:)
א. לכו"ע מטמאה.
ב. לכו"ע אינה מטמאה.
ג. לכו"ע מדאורייתא אינה מטמאה ומדרבנן מטמאה.
ד. מחלוקת: לת"ק מטמאה ולרבי נתן אינה מטמאה.

20. לא שנו אלא לפניו - על מה נאמר דין זה? (מו. ורש"י ד"ה אלא)
א. על תפילה ועל טבילת כלי בעה"ב בגבל.
ב. על תפילה ונטילת ידים.
ג. על תפילה בלבד.
ד. על נטילת ידים בלבד.