רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים מבחן דפים ס"ב - ע"ו
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת פסחים, דפים ס"ב- ע"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. קרבן פסח שנטמא הבשר וחלב קיים או נטמא החלב ובשר קיים האם זורק את הדם? (סב.)
א. תלוי: נטמא חלב ובשר קיים זורק, נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק.
ב. תלוי: מדאורייתא זורק ומדרבנן אינו זורק.
ג. בכל גווני זורק.
ד. בכל גווני אינו זורק.

2. מפגלין בחצי מתיר - מה הכוונה? (סג.)
א. שאם פיגל בהקטרת קומץ ולא בהקטרת לבונה או להיפך הוה פיגול.
ב. שאם פיגל בשחיטה ולא פיגל בזריקה הולכה וקבלה הוה פיגול.
ג. שאם פיגל בהולכה ולא פיגל בקבלה הוה פיגול.
ד. שאם פיגל באחד מן העבודות ע"מ לאוכל חצי כזית חוץ לזמנו הוה פיגול.

3. השוחט תודה חוץ לחומת העזרה האם קדוש הלחם בקדושת הגוף? (סג:)
א. לכו"ע קדוש.
ב. לכו"ע אינו קדוש.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן קדוש ולריש לקיש אינו קדוש.
ד. תלוי: מדאורייתא אינו קדוש ומדרבנן קדוש.

4. פסח ששחטו בשאר השנה ולא אמר שוה לשם שלמים מה דינו? (מט:)
א. דינו כשלמים.
ב. דינו כעולה.
ג. דינו כקדשים קלים.
ד. מחלוקת: לתנא דמתני' דינו כקרבן שלא בזמנו ולר' חייא בר גמדא דינו כשלמים.

5. אלא שהכהנים מדיחין את העזרה שלא ברצון חכמים - שלא ברצון מי? (סה.)
א. לרב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר ולרב אשי שלא ברצון מאן דס"ל שלא הותר שבות במקדש.
ב. לרב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר ולרב אשי שלא ברצון רבי נתן.
ג. לכו"ע שלא ברצון רבי אליעזר.
ד. לכו"ע שלא ברצון רבי נתן.

6. מנא לן דהקרבת התמיד דוחה שבת? (סו.)
א. דכ' בי' במועדו וילפי' במועדו ואפי' בשבת.
ב. ילפי' גזירה שוה מהקרבת הפסח.
ג. דכ' עולת שבת בשבתו על עולת התמיד דמשמע דתמיד נמי דוחה.
ד. הלכה למשה מסיני.

7. מנא לן דהקרבת התמיד דוחה טומאת ציבור? (סו:)
א. דכ' בי' במועדו וילפי' במועדו ואפי' בטומאה.
ב. ילפי' גזירה שוה מפסח.
ג. עשה דקרן תמיד דוחה לא תעשה דטומאה.
ד. הלכה למשה מסיני.

8. מנא לן דהקרבת הפסח דוחה טומאת ציבור למסקנא? (סז.)
א. דכ' איש כי יהי' טמא לנפש וילפי' איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחין לפסח שני.
ב. ילפי' מקרא דוישלחו מן המחנה שיש שעה שאין טמאי מתים משתלחין וזהו פסח הבא בטומאה.
ג. ילפי' מגזירה שוה מתמיד.
ד. הלכה למשה מסיני.

9. והי' אור הלבנה כאור החמה - האם נאמר על ימות המשיח או על עוה"ב? (סח.)
א. לכו"ע על ימות המשיח.
ב. לכו"ע על עוה"ב.
ג. לכו"ע בין על ימות המשיח ובין על עוה"ב.
ד. מחלוקת: לרב חסדא על ימות המשיח ולשמואל על עוה"ב.

10. וחתיכת יבלתו אין דוחין את השבת - והא תנן בעירובין חותכין יבלת במקדש? (סח:)
א. מתני' דידן אליבא דרבי יהושע ומתני' דעירובין אליבא דרבי אליעזר.
ב. לכו"ע הכא בלחה והתם ביבשה.
ג. לחד מ"ד הכא בכלי והתם ביד ולחד מ"ד הכא רבי יהושע והתם רבי אליעזר.
ד. לחד מ"ד הכא בכלי והתם ביד ולחד מ"ד הכא בלחה והתם ביבשה.

11. גזירה שמא יטלנה ויעבירנה ד"א והא לר' אליעזר הוו מכשירי מצוה ואמאי לא יעביר לכתחילה למסקנא? (סט:)
א. כיון דגברא לא חזי לא רמי חיובא עלי'.
ב. כיון דאם כל הציבור טמאין אין מזין יחיד נמי פטור.
ג. ס"ל דשוחטין וזורקין על טמא מת בשביעי שלו והזאה בעי' רק לאכילת הפסח ואכילה לא מעכבא.
ד. כיון דאפשר לעשותו מערב שבת אין דוחה שבת.

12. חגיגה הבאה עם הפסח האם יש בה איסור שבירת עצם לבן תימא? (ע.)
א. בכל גווני איכא.
ב. בכל גווני ליכא.
ג. תלוי: בעצמות הראש איכא, ובשאר הגוף ליכא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

13. מנא לן דאין קרבן חגיגה דוחה שבת? (ע:)
א. דכ' וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים והלא בחג הסוכות איכא ח' ימים ומכאן דאין דוחה שבת.
ב. כיון דליכא קרא לרבויי דדוחה שבת ממילא אינה דוחה.
ג. מסברא כיון דאפשר להביאה לאחר שבת.
ד. הלכה למשה מסיני.

14. מה הטעם שמרבין לילי יו"ט האחרון לשמחה וממעטין לילי יו"ט ראשון? (עא.)
א. משום דבלילי יו"ט הראשון אין במה לשמוח דשלמים שנשחטו בעיו"ט אין יוצא בהן ידי שמחה.
ב. משום דלילי יו"ט האחרון יש שמחה לפניהם משא"כ לילי יו"ט הראשון שאיןשמחה לפניהם.
ג. עיקר השמחה היא ע"י קיום מצות ד' מינים דכ' בהו ושמחתם וזה עדיין לא שייך בלילה הראשון.
ד. הלכה למשה מסיני.

15. שחט חולין או בעלי מומין לשם פסח בשבת האם חייב אליבא דרבי מאיר? (עב:)
א. בכל גווני חייב.
ב. בכל גווני פטור.
ג. תלוי: חולין לשם פסח פטור, בעלי מומין לשם פסח חייב.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

16. אשם שמתו בעליו ושחטו סתם האם כשר לעולת קיץ המזבח? (עג.)
א. בכל גווני כשר.
ב. בכל גווני פסול.
ג. תלוי: מדאורייתא כשר ומדרבנן פסול.
ד. תלוי: ניתק לרעיה כשר לא ניתק לרעיה פסול.

17. נשלח ממנו איבר אין זה גדי מקולס - מה החידוש בזה? (עד.)
א. כיון דתני נחתך ממנו אבר תני נמי הא ואין הכי נמי אין בזה חידוש.
ב. איירי ששלקו במחובר.
ג. שאפי' שלקו לשם פסח אין בכך כלום.
ד. שאפי' נשלק מעצמו והוא רצה לצלותו אין בכך כלום.

18. חתכו ונתנו ע"ג גחלים רבי אומר אומר אני שזה צלי אש - באיזה גחלים מדובר? (עה.)
א. בגחלים של עץ.
ב. בגחלים של מתכת.
ג. בין בגחלים של עץ ובין בגחלים של מתכת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

19. סכו בשמן של תרומה אם צלי הוא יקלוף את החיצון - מה הטעם דסגי בקילוף? (עו.)
א. כיון דתתאה גבר ומבשל רק כדי קליפה לכן סגי בקילוף.
ב. לכו"ע כיון דעילאה גבר, צריך רק להוריד החלק העליון.
ג. לכו"ע שאני סיכה דמשהו בעלמא הוא.
ד. מחלוקת: לרב כיון דעילאה גבר ולשמואל שאני סיכה דמשהו בעלמא הוא.

20. מה הטעם שאין צולין שני פסחים בתנור אחד בב' שפודין ללא הפסק גחלים ביניהם? (עו:)
א. לכו"ע מפני תערובת גופים.
ב. לכו"ע מפני תערובת טעמים.
ג. מחלוקת: לרב מפני תערובת טעמים וללוי מפני תערובת גופים.
ד. לכו"ע מפני תערובת גופים ותערובת טעמים.