רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פורים משלוח מנות ומתנות לאביונים
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים: תרצד, תרצה סעיף ד, מקראי קודש יא-יב.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי חייב במצוות מתנות לאביונים?
א. כל בעל משפחה, כמספר הנפשות שבבית
ב. אנשים בלבד
ג. אנשים ונשים
ד. מצוה זו כלל אינה חיוב גמור

2. מהי הגדרת מצוות מתנות לאביונים?
א. לתת שתי מתנות לשני אביונים, מתנה לכל עני.
ב. לתת שתי מתנות לכל אחד משני אביונים
ג. לתת לצדקה שווי של סעודה
ד. לתת לצדקה ערך של 10 גרם כסף

3. האם לכתחילה יש לתת כמתנות לאביונים כסף או אוכל?
א. לפי השו"ע - כסף, לפי הרמ"א - אוכל.
ב. לפי השו"ע - אוכל, לפי הרמ"א - כסף.
ג. כסף
ד. אוכל

4. מהו השווי שיש לתת כמתנות לאביונים?
א. מאכל כדי שיעור סעודה
ב. שווה פרוטה
ג. למנהג האשכנזים - מאכל כדי שיעור סעודה, למנהג הספרדים - שווה פרוטה.
ד. למנהג הספרדים - מאכל כדי שיעור סעודה, למנהג האשכנזים - שווה פרוטה.

5. האם מותר לתת כסף לשם מצוות מתנות לאביונים לעני שאינו שומר תורה ומצוות, וקיים חשש שלא יברך?
א. כן
ב. לא
ג. קיום המצוה הוא רק אם נותנים דבר מאכל
ד. רק לפי השו"ע

6. מהו זמן מצוות מתנות לאביונים?
א. מהלילה
ב. מהבוקר עד סוף היום
ג. לפי השו"ע - מהלילה, לפי הרמ"א - מהבוקר
ד. לפי הרמ"א - מהלילה, לפי השו"ע - מהבוקר.

7. מה יעשה אדם הנמצא במקום שאין בו עניים?
א. יתן את המתנות לחבירו שאינו עני
ב. ישמור את הכסף עד שיזדמנו לו עניים
ג. ירבה במשלוח מנות
ד. ישמור את הכסף או ירבה במשלוח מנות

8. מהו גדר מצוות משלוח מנות?
א. משלוח שתי מנות לאיש אחד
ב. משלוח שתי מנות לשני אנשים, לכל איש מנה
ג. משלוח שתי מנות לשני אנשים, לכל איש שתי מנות
ד. משלוח מנה לאיש אחד

9. באלו דברים לא יוצאים ידי חובת משלוח מנות?
א. פירות
ב. כסף או משקה
ג. כל דבר שאינו דבר מאכל
ד. כל דבר שאינו דבר מאכל, אלא אם שולח כסף המיועד לקניית אוכל

10. האם השולח לחבירו בהמה חיה יצא ידי חובת משלוח שתי מנות, משום שיש בבהמה הרבה איברים?
א. רק לדעת השו"ע
ב. רק לדעת הרמ"א
ג. לא יצא ידי חובה כלל, משום שהבהמה אינה ראויה לאכילה
ד. כן

11. האם עדיף לשלוח את שתי המנות בכלים שונים?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק אם המנות הן אותו סוג של מאכל

12. האם בן יכול לשלוח מנות לאביו ?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

13. האם אפשר לשלוח מנות לקטן?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק לדעת הרמ"א

14. כיצד עדיף לשלוח מנות?
א. בעצמו, שמצוה בו יותר מבשלוחו
ב. על ידי שליח, כלשון הפסוק "משלוח מנות"
ג. יש מעלה בכך דרך, ולכן רשאי לבחור.
ד. יש אומרים ע"י שליח, ויש אומרים שאין לכך עדיפות.