רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא יומא מבחן דפים ס-עה
ממוצע הציונים עד כה: 44%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
דפים ס-עה; כולל שאלות על תוס'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם סדר העבודות מעכב בדברים הנעשים בבגדי זהב ? (ס)
א. אין מעכב בין במתן דמים בין בהקטרה.
ב. מעכב בין במתן דמים בין בהקטרה.
ג. במתן דמים אין מעכב, בהקטרה מעכב.
ד. במתן דמים מעכב, בהקטרה אין מעכב.

2. האם הוצאת כף ומחתה שהקדים לאילו ואיל העם מעכב עבודה ? (ס)
א. הסדר מעכב, דחוקה כתיב בה.
ב. אין הסדר מעכב, דהוי הקדים לדברים הנעשים בחוץ.
ג. נחלקו, חד ס"ל דהוצאת כף ומחתה הוי עבודה ומעכב וחד ס"ל דלא הוי עבודה ולא מעכב.
ד. מעכב מטעם דחסר לו טבילות, ולכן יטבול, כדי שיהיו לו חמש טבילות.

3. האם צריך לחזור ולהקטיר הקטורת כשנשפך דם הפר, ושחטו פר אחר במקומו ? (סא)
א. אין צריך כיוון שהקטירו לפני שחיטת הפר הראשון.
ב. מחלוקת למ"ד דברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ מעכב צריך לחזור ולהקטיר, ולמ"ד דאין מעכב אין צריך.
ג. נשפך הדם לפני שהתחיל לתת מתנות בפנים צריך לחזור ולהקטיר, נשפך באמצע נתינת המתנות אין צריך.
ד. צריך לחזור ולהקטיר דהסדר מעכב לכולי עלמא.

4. האם קבלת דם אשם מצורע טעונה כלי ? (סא)
א. אין טעון כלי בין למתן בהונות, בין למזבח.
ב. טעון כלי בין למתן בהונות בין למזבח.
ג. למתן בהונות קבלו דמה בכלי, למתנות המזבח קבלו דמה ביד.
ד. למתן בהונות קבלו דמה ביד, למתנות המזבח קבלו דמה בכלי.

5. כששחט כמה פרים איזה מהן נשרפים בבית הדשן ? (סא)
א. מחלוקת, לחד מ"ד כולם נשרפים ולחד מ"ד אחרון נשרף.
ב. ב.. מחלוקת, לחד מ"ד הראשון נשרף ולחד מ"ד אחרון נשרף.
ג. שורפים רק ממה שהיזו מהם בקדש הקדשים.
ד. שורפים רק ממה שהיזו מהם בהיכל.

6. האם חייב משום שחוטי חוץ על שעירי יום הכיפורים (לפני הגורל) ? (סב)
א. פטור על שניהם דהגורל מקדשו.
ב. חייב על שניהם, דראויים לשעיר הנעשה בחוץ.
ג. לאחר וידוי הפר חייב על שניהם, לפני הוידוי פטור על שניהם.
ד. לפני שהכניסו לעזרה לגורל חייב על שניהם, לאחר שהכניסו לעזרה לגורל פטור.

7. לרב דס"ל השני שבזוג ראשון יקרב משום ? (סד)
א. דהשני הוי חטאת שכיפרו בעליה ובציבור לרעיא אזלא.
ב. דבראשון זכה ההקדש ואי אפשר להפריעו.
ג. דבעלי חיים אינם נדחים ומצווה בראשון.
ד. דהגורל עשו לזווג לראשון זוג.

8. למה כשהתוודה על השעיר לא הזכיר את הכהנים ? (סו)
א. כדי שלא תחלש דעתו כשיזכיר הכהנים על השעיר.
ב. כי אין קטיגור נעשה סניגור.
ג. כי הם נכללים בכלל בית ישראל שמזכיר.
ד. כי מה שהמשתלח מכפר על בני ישראל, מכפר השעיר הפנימי על הכהנים.

9. מה הדין כשנטמא האיש שהוזמן מאתמול לשלח את השעיר ? (סו)
א. משלחים ביד איש טהור.
ב. הכהן גדול מוציא השעיר להר הבית ומסרו למשלח, אפילו כשנטמא.
ג. מותר לו להכנס לעזרה ליטול השעיר מדי הכהן גדול, דשילוח השעיר דוחה את הטומאה.
ד. נכנס אדם טהור ולקחו מיד הכהן גדול, ובחוץ מסרו לאיש עיתי הטמא.

10. לאיזה מלאכה צריך לימוד דשילוח השעיר דוחה שבת ? (סו)
א. הוצאה מרשות לרשות כשחלה השעיר.
ב. הליכה חוץ לתחום.
ג. מחמר, דלשון זהורית היה קשור בראש השעיר.
ד. קשירה, דקשר לשון של זהורית.

11. מתי חולק לשון של זהורית שעל ראש שעיר המשתלח ? (סז)
א. כשקיבל מידיו של הכהן גדול בעזרה.
ב. לאחר שיצא מירושלים.
ג. כשהגיע לסוכה אחרונה.
ד. כשהגיע לצוק.

12. איפה קשר הלשון זהורית בשעת דחיפת השעיר ? (סז)
א. קשר בין קרניו.
ב. קשר בסלע.
ג. קשר תחילה חציו בסלע ואחר כך חציו בקרניו.
ד. קשר תחילה חציו בין קרניו ואחר כך חציו בסלע.

13. למה התירו למשלח השעיר לחזור יותר מתחום שבת ? (סז)
א. דאין דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.
ב. דירא לעמוד יחידי במדבר משתחשך.
ג. דצריך להודיע שהלבין לשון של זהורית.
ד. מכיוון שלא היתה כאן שביתתו בערב יום כיפורים.

14. האם המלווים את המשלח מטמאים בגדים ? (סז)
א. אין מטמאים בגדים.
ב. מטמאים בגדים.
ג. המלווים חוץ לירושלים אין מטמאים, ושאר המלווים מטמאים.
ד. המלווים לסוכה אחרונה מטמאים ושאר המלווים אין מטמאים.

15. האם פרים הנשרפים צריכים הפשט וניתוח ? (סח)
א. לא היו צריכים הפשט וניתוח.
ב. היו צריכים הפשט וניתוח.
ג. הפשט לא צריכים, ניתוח צריכים.
ד. הפשט צריכים, וניתוח לא צריכים.

16. עד מתי הפר ושעיר מטמאים בגדים ? (סח)
א. נחלקו בזה, לחד מ"ד עד שנעשה אפר, ולחד מ"ד עד שיותך הבשר.
ב. נחלקו בזה, לחד מ"ד עד שיוצת בהן האור, ולחד מ"ד עד שיוצת האור ברובו.
ג. עד שישליך לתוך האור.
ד. עד שישפך הדשן במדרון למקום אחר.

17. כשקורין בתורה בציבור מותר לדלג: (סט)
א. בשני עניינים עד כדי שלא יפסיק המתורגמן.
ב. בשני עניינים אפילו יותר מכדי שלא יפסיק המתורגמן.
ג. בעניין אחד עד כדי שלא יפסיק המתורגמן.
ד. בעניין אחד אפילו יותר מכדי שלא יפסיק המתורגמן.

18. כשקורין בנביא בציבור מותר לדלג: (ע)
א. בשני עניינים עד כדי שלא יפסיק המתורגמן.
ב. בשני עניינים אפילו יותר מכדי שלא יפסיק המתורגמן.
ג. בעניין אחד עד כדי שלא יפסיק המתורגמן
ד. בעניין אחד אפילו יותר מכדי שלא יפסיק המתורגמן.

19. מתי הקטיר את אמורי החטאת הפנימיים ? (ע)
א. אחר שילוח השעיר בבגדי לבן.
ב. אחר קריאת הפרשה בבגדים שלבש לקריאה.
ג. כשהקריב אילו ואיל העם בטבילה שלישית.
ד. בשעת שריפת הפר והשעיר.

20. כיצד היו נתונים הבדים בצדי הארון ? (עב)
א. נתונים בתוך הטבעות שלא יכלו להזיזם ממקומם.
ב. נתונים בתוך הטבעות רפוי שיכלו להוציאם.
ג. נתונים בתוך הטבעות והטבעות יכלו להורידם מהארון עם הבדים.
ד. בתוך הטבעות והיו עבים בראשם ודקים באמצע ומתפרקים ואינם נשמטים.

שאלות על תוספות
21. האם מתחייב בעבודת קדשים בחוץ כשהמזבח חרב ? (סג)
א. בשחוטי חוץ פטור, במנחות חייב, בהעלאת קטורת פטור.
ב. בשחוטי חוץ חייב, במנחות פטור, בהעלאת קטורת חייב.
ג. בכולם חייב.
ד. בכולם פטור.

22. מה הדין כשהיה שני שבזוג שני מובחר איזה מהן יקרב, והטעם (לסברת רב) ? (סד)
א. יקריב הראשון. דהוא עלה ראשון בגורל.
ב. יקריב הראשון, דאין דיחוי מחשיב לראשון ואין המובחר יכול לדחותן.
ג. יקריב הראשון דבנשרפים לא שייך מובחר.
ד. יקריב איזה מהן שירצה, כי לשניהם יש מעלה.

23. האם נותנים לשובתי שבת מדת אלכסון (דהיינו אלפיים אמה ואלכסונם) ? (סז)
א. אין נותנים לשובתי שבת אלכסון.
ב. נותנים לשובתי שבת אלכסון.
ג. נחלקו אי נותנים להם אלכסון.
ד. אם הולך בין מזרח למערב אין נותנים, הולך לאלכסון נותנים.

24. האם איסור הצעת כלאי בגדים תחתיו הוא מן התורה ? (סט)
א. בגדים רכים וקשים אסור להציע תחתיו מן התורה.
ב. בגדים רכים וקשים אסור להציע תחתיו מדרבנן.
ג. בגדים רכים אסור מדרבנן, בגדים קשים אסור מן התורה.
ד. בגדים רכים אסור מדרבנן, בגדים קשים מותר מדרבנן.

25. כמה בדים היו לארון ? (עב)
א. שני בדים קבועים היו לארון.
ב. ארבעה בדים קבועים היו לארון.
ג. שני בדים קבועים היו ועוד שני בדים ששמו רק בשעת מסעות.
ד. ארבע בדים, שנים מהם היו נתונים על הכפורת.