רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

הלכה הלכות כשרות תערובות - יבש ביבש
ממוצע הציונים עד כה: 65%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה בטל מהתורה ברוב, בתערובת של דבר יבש בדבר יבש (ללא בישול)?
א. כל דבר.
ב. מין במינו.
ג. מין בשאינו מינו.
ד. דבר שיש לו מתירים.

2. מה בטל להלכה ברוב בתערובת של דבר יבש ביבש?
א. כל דבר.
ב. מין במינו.
ג. מין בשאינו מינו.
ד. כלום.

3. נפל חלב על עוף ואסרו. אח"כ העוף התערב עם עוד 5 חתיכות - האם התערובת מותרת? (מין בשאינו מינו בדרבנן)
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. מחלוקת הפוסקים

4. אם התערבה חתיכת איסור עם הרבה חתיכות היתר באופן שמותרת ע"י ביטול ברוב, האם מותר לאדם אחד לאכול הכל ?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים, וטוב שלא יאכל אדם אחד הכל.
ד. מחלוקת הפוסקים, וטוב שלא יאכלם בסעודה אחת.

5. האם לאחר שהתערבו איסור בהיתר ובטל האיסור ברוב אך אין 60, מותר לבשל את כולם יחד?
א. כן
ב. לא
ג. רק במין במינו
ד. רק במין במינו לפי השו"ע

6. מה דין הקונה בשר משוק שיש בו 10 חנויות ואחת מהן מוכרת טריפה, ואינו זוכר מהיכן קנה?
א. מותר, מפני שרוב החנויות מוכרות היתר.
ב. מותר רק לפי השו"ע, מהסיבה הנ"ל.
ג. אסור, שכיון שהאיסור קבוע במקומו צריך 60 כנגד האיסור.
ד. אסור, שכיון שהאיסור קבוע הרי זה כאילו חצי מהחנויות מוכרות איסור.

7. שתי חתיכות, איסור והיתר, נפלו לשתי קערות - איסור והיתר, ולא ידוע מה נפל להיכן. מה דין קערת ההיתר?
א. מותר, מפני שאנו תולים שההיתר נפל לקערת ההיתר והאיסור לאיסור.
ב. מותר רק לפי השו"ע.
ג. מותר רק אם בקערת ההיתר יש יותר מבקערת האיסור.
ד. מותר רק באיסור דרבנן, או שבקערת ההיתר יש יותר מאשר האיסור שנפל.

8. חתיכת איסור נפלה לאחת משתי קדירות היתר, ולא ידוע להיכן. האם ניתן לצרף את שתי הקדירות כדי לבטלו?
א. לפי השו"ע - כן, ולפי הרמ"א רק במקום הפסד מרובה.
ב. לפי השו"ע - לא, ולפי הרמ"א רק במקום הפסד מרובה.
ג. לפי השו"ע - כן, ולפי הרמ"א לא.
ד. לפי השו"ע לא, והרמ"א כתב שנהגו להקל, וטוב להחמיר.