רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סוכות הלכות סוכה ולולב -משנה ברורה
ממוצע הציונים עד כה: 57%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע ומשנה ברורה או"ח סימנים תרכ"ה-תרס"ט

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איזה דברים אינם כשרים לדפנות הסוכה?
א. דברים שמקבלים טומאה
ב. דברים תלושים
ג. דברים שגידולם מן הארץ
ד. אין כאלו דברים

2. במה מפטירים בחג הסוכות?
א. הנה יום בא
ב. ויעמוד הנביא
ג. כה אמר
ד. רני עקרה

3. האם מותר להריח את המינים?
א. הדס - לא. אתרוג - כן
ב. לא
ג. כן
ד. מחלוקת

4. האם מותך לסכך בחבלים?
א. כן
ב. לא יצא
ג. של גמי וסיב - כשר. של פשתן - פסול
ד. של פשתן וסיב - פסול. של גמי - כשר

5. האם מותר להוסיף מאותו המין?
א. כן
ב. לא
ג. ערבה והדס - כן
ד. לולב ואתרוג - כן

6. האם נוטלים לולב בשבת?
א. כן
ב. לא
ג. ביום הראשון של החג - כן
ד. ביום האחרון של החג - כן

7. האם עושים מחיצה מבעלי חיים?
א. אין בעיה
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. רק צריך שיקשרם לדופן
ד. רק חייה טהורה

8. ישן בסוכה תחת מיטה שגבוהה עשרה טפחים. מה דינו?
א. יצא
ב. לא יצא
ג. תלוי בגובה הסוכה
ד. תלוי למה

9. כמה לולבים, ערבות, הדסים ואתרוגים נוטלים?
א. 1,3,2,1
ב. 2,3,2,1
ג. 1,3,3,1
ד. 2,2,3,1

10. כמה ספרים מוציאים בחג הסוכות?
א. שתיים
ב. אחד
ג. שלוש
ד. אין קריאה בחג

11. כמה פעמים נוהגים להקיף את הבימה בששת הימים הראשונים?
א. פעם אחת
ב. שש
ג. תלוי ביום
ד. לא מקיפים אלא בשביעי

12. למה יושבים בסוכות?
א. זכר לסוכות שעשה יעקב
ב. זגר לסוכות שהיו במצרים
ג. לא כתוב טעם מסויים
ד. זכר לסוכות שהיו ביציאת מצרים

13. למה יש מצוה לעשות את הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים?
א. כך כתוב בתורה
ב. זהו מנהג חסידי
ג. אין עניין לעשותה אז
ד. מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה

14. מה דין אבל בסוכה?
א. פטור
ב. חייב
ג. אם מצטער - פטור
ד. בשלושת הימים הראשונים - פטור. השאר - חייב

15. מה דין אכילת האתרוג ביום השביעי של סוכות?
א. מותר
ב. אסור
ג. אם נפסל - מותר
ד. אם מברך - מותר

16. מה דין המסכך בפשתן?
א. תמיד פסול
ב. תמיד כשר
ג. נדק ונפץ - פסול. ולא - כשר
ד. נדק ונפץ - כשר. ולא - פסול

17. מה דין לולב שאול?
א. יצא
ב. לא יצא, אא"כ נתנו במתנה
ג. לא יצא, אף על ידי מתנה
ד. ביום הראשון - לא יוצא. בשאר - יוצא

18. מה דין משמשי החולה ומה משמשי המצטער מן הסוכה?
א. חולה - פטורים. מצטער - חייבים
ב. חולה - חייבים. מצטער - פטורים
ג. של שניהם פטורים
ד. של שניהם חייבים

19. מה דין סוכה עגולה?
א. כשרה ולא עולים אליה ביום טוב
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. צריך שיהא בה לרבע שבעה על שבעה
ד. צריך שהיא בה לרבע ארבעה על ארבעה

20. מה דין סוכה קטנה שגבוהה מעשרים אמה?
א. פסולה
ב. כשרה
ג. אם מחיצות מגיעות לסכך - כשרה
ד. אם צילתה מרובה מחמתה - כשרה

21. מה דין סוכה שאולה ומה של שותפים?
א. שאולה - כשרה. שותפים - פסולה
ב. שותפים - כשרה. שאולה - פסולה
ג. שתיהן פסולות
ד. שתיהן כשרות

22. מה דין שומרי גנות ופרדסים בסוכה?
א. פטורים תמיד
ב. פטורים ביום
ג. פטורים בלילה
ד. חייבים תמיד

23. מה עושה אחר שגמר לאכול ביום השביעי?
א. סותר את סוכתו
ב. מפנה את הכלים
ג. צמשאיר את הכלים
ד. לא עושה כלום

24. מה קוראים בספר הראשון בחג הסוכות?
א. שור או כשב
ב. ובחמישה עשר יום לחודש
ג. הנה יום בא
ד. עוד היום בנוב

25. מה קורין בספר השני בחג הסוכות?
א. שור או כשב
ב. בחמישה עשר יום לחודש
ג. הנה יום בא
ד. לא מוציאים ספר שני

26. מהו "ענף עץ אבות" האמור בתורה?
א. הדס
ב. ערבה
ג. לולב
ד. הקויישיקלך

27. מהו דין סוכה ישנה?
א. כשרה ולא עולים אליה ביום טוב
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. אם חידש בגופה דבר לחג - כשרה
ד. אם ניענע הסכך - כשר

28. מהו הזמן הכשר לנטילת לולב?
א. שחרית
ב. בזמן ההלל
ג. כל היום
ד. ביום ובלילה

29. מהו שיעור אתרוג קטן?
א. כביצה
ב. כביצה, רק אם הוא לא בוסר
ג. כל שהוא
ד. כזית

30. מזה סוכת גנב"ך?
א. גויים, נשים, בהמה, כותים
ב. גדולה, נמוכה, בורגנין, כותיים
ג. גבוהה, נמוכה, בורגנין, כותים
ד. אין כזה דבר

31. ממתי חייב בסוכה מדין חינוך במצוות?
א. קטן שאינו צריך לאימו
ב. שלושה עשר
ג. שבע
ד. מרגע שאומר אבא ואמא

32. ממתי חייב האב לקנות לבנו לולב?
א. שבע
ב. משיודע לדבר
ג. משיודע לנענע
ד. שלוש עשרה

33. מתי מברך "שהחיינו" ביום השני של סוכות?
א. תמיד פסול
ב. אף פעם
ג. אם חל היום הראשון בשבת
ד. אם חל היום השני בשבת

34. מתי מברך על הלולב שהחיינו?
א. בשעת עשייתו
ב. אחרי ההלל
ג. בשעת נטילתו
ד. לא יברך

35. מתי מצוות לולב נוהגת מן התורה?
א. ביום הראשון ורק במקדש
ב. בכל שבעת הימים ורק במקדש
ג. ביום הראשון, אף בחוץ
ד. בכל שבעת הימים, אף בחוץ

36. עשה סוכה בראש האילן:
א. כשרה ולא עולים אליה ביום טוב
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. כשרה ועולים אליה ביום טוב
ד. פסולה ועולים אליה ביום טוב