רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת ביכורים פרק א'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מי אינו מביא ביכורים?
א. המבריך זמורה מרשות הרבים לשדהו.
ב. המבריך לרשות הרבים משדהו.
ג. הנוטע לשלו ומבריך לשלו ודרך הרבים או דרך היחיד באמצע.
ד. כל התשובות נכונות.

2. מנין שפירות הביכורים צריכים לבוא מאדמתך?
א. הענין נלמד בגזרה שוה מ"מזבח אדמה".
ב. דין בביכורים שצריכים להיות: "ראשית ביכורי אדמתך".
ג. מכיוון ששותפים שהביאו לא מקבלים מהם.
ד. אין דין כזה, כל הפירות כשרים לביכורים.

3. מאיזה פירות מביאים ביכורים?
א. משבעת המינים בלבד.
ב. מחמשת מיני דגן.
ג. כל הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל חוץ מהזית והחרוב.
ד. כל הפירות כשרים, העיקר שיהיו "ראשית".

4. מהו התאריך הראשון להבאת הביכורים?
א. מיום טוב ראשון של פסח.
ב. מחג השבועות.
ג. מחג הסוכות.
ד. מט"ו באב.

5. מדוע גר מביא ביכורים ואינו קורא?
א. מפני שאינו מכיר את הדרך למקדש.
ב. מפני שאינו דובר עברית.
ג. מפני שאינו יכול לומר "אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו" במקרא ביכורים.
ד. מפני שלא מתקיים בו "ביכורי אדמתך תביא".

6. מתי גר בכל זאת מביא וקורא?
א. כשאמו מישראל.
ב. כשלמד עברית.
ג. כשלמד את המפה.
ד. כשהוא הבעלים על השדה.

7. מדוע אשה ועבד אינם קורין?
א. כי זה מצוות עשה שהזמן גרמא.
ב. כי אסור להם להכנס לבית המקדש.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. כי אינם יכולים לומר במקרא ביכורים "אשר נתתה לי ה'".

8. מה דינו של אדם שהביא ביכורים לאחר חג הסוכות?
א. עד חנוכה - מביא ואינו קורא.
ב. מביא וקורא.
ג. אינו מביא.
ד. מחלוקת ת"ק ור"י בן בתירא אם א' או ב'.

9. מה הדין אם אדם מכר את שדהו לפני שהביא את הביכורים לבית המקדש?
א. מביא וקורא.
ב. מביא ואינו קורא.
ג. אינו מביא.
ד. מחלוקת אם ב' או ג'.

10. מנין שחייב באחריותן של הביכורים עד שיגיעו להר הבית?
א. משום שכתוב "תביא בית ה' אלוקיך".
ב. אינו חייב אך אם ניזוקים מתחייב בקרבן אשם עולה ויורד.
ג. אינו חייב באחריותן אף פעם.
ד. משום שבמקרא ביכורים נאמר "והנה הבאתי את ראשית...".

11. האם מביאים ביכורים מעבר הירדן (לפי הגירסא: "ומעבר הירדן")?
א. לא, כי אינה ארץ זבת חלב ודבש.
ב. כן.
ג. רק בזמן בית ראשון, מפני שקדושה ראשונה קידשה רק לשעתה.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

12. לפי רבי יהודה האם בעלי אריסות וחכורות מביאים ביכורים?
א. לא.
ב. מביאין וקורין.
ג. מביאים ואינם קורין.
ד. משתתפים בפרוטה בביכוריו של בעל הבית.