רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא כתובות מבחנים דפים נה-סט
ממוצע הציונים עד כה: 58%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת כתובות דפים נה-סט

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אשה הגובה כתובתה ממטלטלין שייחד לה בעלה, האם צריכה שבועה - למסקנא? (נה.)
א. צריכה שבועה בין אם איתנהו ובין אם ליתנהו שאבדו.
ב. איתנהו בעין צריכה שבועה, ליתנהו גובה בלי שבועה.
ג. איתנהו בעין בלא שבועה, ליתנהו בעין צריכה שבועה.
ד. הלכתא, דבין איתנהו ובין ליתנהו בעין גובה בלא שבועה.

2. מה היא שיטת ר' שמעון שזורי בתרומת מעשר של דמאי? (נה:)
א. שתרומת מעשר של דמאי ניטלת באומד כמו תרומה גדולה.
ב. שתרומת מעשר של דמאי שחזרה ונתערבה שואל לע"ה וסומך עליו אם אומר שהיה מעושר.
ג. שבתרומת מעשר של דמאי אזלינן בתר אומדנא משום דהוי רק מדרבנן.
ד. שבתרומת מעשר של דמאי נאמן הע"ה בשבת לומר שהוא מעושר כיון שהוא רק מדרבנן.

3. במאי פליגי למסקנא רב ור' נתן אי הלכה כר' אלעזר בן עזריה או לא? (נו.)
א. אי אומדין דעתו שלא כתב לה אלא משום חיבת ביאה או שכתב לה משום איקרובי דעתא.
ב. אי אזלינן בתר אומדנא או לא.
ג. אי פסקינן כתובה דאורייתא או כתובה דרבנן.
ד. המתנה ע"מ שכתוב בתורה אי תנאי קיים או תנאו בטל.

4. במאי פליגי ר' יהודה ור' יוסי אליבא דר' יהושע בן לוי אי מהני תנאי בע"פ בכתובה? (נז.)
א. לרב דימי פליגי בתחלת חופה וסוף חופה, ולרבין פליגי בסוף חופה ובסוף ביאה.
ב. לרב דימי פליגי דוקא בתחלת חופה ולרבנן פליגי דוקא בסוף ביאה.
ג. פליגי בין בתחלת חופה וסופה, ובין בתחלת ביאה וסופה.
ד. פליגי רק בסוף ביאה.

5. "נותנין לבתולה י"ב חודש" וכו', מה דין בוגרת לענין זה - למסקנא? (נז:)
א. נותנים לה שלושים יום.
ב. דינה כמו בתולה כיון דגם בוגרת יש לה מקצת בתולים.
ג. בגרה יום א' ונתקדשה נותנים לה י"ב חודש עבר עליה י"ב חודש ונתקדשה, שלושים יום.
ד. תבעוה להנשא נותנים לה י"ב חודש, לא תבעוה, שלושים יום.

6. "ר' טרפון אומר נותנים לה הכל תרומה", מה בינו לבין ר' יהדה שג"כ אמר הכל תרומה? (נח. רש"י ד"ה ר' יהודה)
א. אין נ"מ ושניהם אמרו דבר אחד.
ב. לר' טרפון נותנים לה רק כדי מזונותיה, ולר' יהודה מוסיפים לה תרומה שתוכל לרכוש מחצה חולין.
ג. לר' טרפון הכל תרומה דוקא בארוסה אבל בנשואה מחצה חולין, ולר' יהודה אין לחלק בכך.
ד. לר' טרפון דוקא בבת כהן לכהן אבל בבת ישראל מחצה חולין, ולר' יהודה אין לחלק בכך.

7. המקדיש מעשה ידי אשתו, למה אין ההקדש חל? (נח:)
א. לרב הונא כיון דיכולה לומר איני נזונת וכו', ולריש לקיש דמיירי כשאין הבעל מעלה לה מעה כסף ומזונות.
ב. דהוי דבר שלא בא לעולם.
ג. דאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו.
ד. לרב הונא דהוי דבר שלא בא לעולם, ולריש לקיש משום דיכולה לומר איני נזונת וכו'.

8. האם חייבת אשה להניק את בנה - אליבא דבית שמאי למסקנא? (נט:)
א. חייבת, ולכן לא חל נדרה אא"כ קיים לה הבעל.
ב. אינה חייבת, ולכן חל הנדר.
ג. גרושה אינה חייבת, אבל נשואה עדיין, חייבת.
ד. אם הכניסה לו שפחה במקומה אינה חייבת, ואם לא, חייבת.

9. באיזה אופן אסרו חכמים דם וחלב של מהלכי שתים? (ס.)
א. דוקא היכא שפרשו.
ב. דוקא היכא שלא פרשו.
ג. דם אסור דוקא כשלא פריש, וחלב אסור דוקא אם פריש.
ד. דם אסור דוקא אם פריש, וחלב אסור דוקא כשלא פריש.

10. מינקת שמת בנה או גמלתו האם צריכה להמתין כ"ד חודש - למסקנא? (ס:)
א. מת מותר גמלתו אסור.
ב. ב מת אסור גמלתו מותר.
ג. בין מת ובין גמלתו אסור.
ד. בין מת ובין גמלתו מותר.

11. באיזה אופן מותרת למזוג לבעלה כוס אפי' בימי נדותה? (סא.)
א. כשהכניסה לו ארבע שפחות.
ב. בימי ליבונה.
ג. כשאין לו שפחות כי אין לו מי שישמשנו.
ד. שלא בפניו או ע"י שינוי כגון ביד שמאל או ע"י הנחה ע"ג שרשיפא.

12. איזה "אנחה" קשה יותר על שמועת חורבן בית המקדש או על שאר שמועות? (סב.)
א. אנחה על החורבן שוברת "כל גופו" אבל כיון שהורגלנו בה אינה מחלישה כ"כ.
ב. אנחה על שאר שמועות רעות.
ג. אנחה על חוברן ביהמ"ק העתידה לבוא קשה יותר משמועה שכבר חרב.
ד. שניהם שווים וקשים ושוברים חצי גופו של אדם.

13. מה דין "בלאותיה קיימין" של מורדת - למסקנא? (סד.)
א. הפסידה.
ב. לא הפסידה.
ג. תפסה לא מפקינן מינה, לא תפסה לא יהבינן לה.
ד. הוי ליה ממון המוטל בספק ויחלוקו.

14. האם חשבינן את יום השבת כשמוסיפים או פוחתים את הכתובה במורד ומורדת? (סד.)
א. לא חשבינן את יום השבת כיון דאסור משום שכר שבת.
ב. במורד לא חשבינן משום שכר שבת ובמורדת פוחתין ממנה אפי' עבור יום השבת.
ג. במורדת לא פוחתים בשבת משום שכר שבת ובמורד מוסיפים גם עבור יום השבת.
ד. בין במורדת ובין במורד חשבינן גם את יום השבת ולא חיישינן משום שכר שבת.

15. באיזה העדפה פליגי למסקנא אי שייך להבעל, ומה דין מציאתה? (סו.)
א. פליגי בהעדפה שבא ע"י הדחק, ומציאה דומה להעדפה שלא ע"י הדחק.
ב. פליגי בהעדפה שלא ע"י הדחק, ומציאה דומה להעדפה שלא ע"י הדחק.
ג. פליגי בהעדפה שלא ע"י הדחק, ומציאה דומה להעדפה שבא ע"י הדחק.
ד. פלייג בהעדפה שבא ע"י הדחק, ומציאה דומה להעדפה שבא ע"י הדחק.

16. גמלים של ערביא אשה גובה פרנא מהם - מה הכוונה לשיטת רשי? (סז. דה פרנא)
א. שדינם כקרקע וגובים מהם כתובה.
ב. שדינם כמשועבדים ואין גובים מהם במקום שיש בני חורין.
ג. שאם הכניסה לו מהם בנדונייתא מוסיפין עליהם שליש ככספים.
ד. שאם הכניסה לו מהם בנדונייתא פוחתים מהם חומש כיון דשכיח בהם פסידא.

17. מי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס משל עצמו, מה עלינו לעשות אתו - לדעת חכמים? (סז:)
א. נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו בחייו.
ב. נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין מנכסיו לאחר מותו.
ג. אין נזקקין לו.
ד. נותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה.

18. באיזה אופן מחלקין בין הבנות את "עישור נכסים"? (סח.)
א. כל אחת נוטלת עישור במה ששיירה הקודמת ואם באו לינשא כאחת חולקות בשוה ביניהן.
ב. כל אחת נוטלת עישור מכל הנכסים, אף אם לא ישאר כלום לבנים.
ג. כל אחת נוטלת עישור במה ששיירה הקודמת ותמיד חולקות בשוה אף אם הראשונה כבר נשאת.
ד. אם באו כולם להנשא כאחת נוטלת כל אחת עישור שלם, ובזה אחר זה נוטלת עישור במה ששיירה הקודמת לה.

19. האם נחשב שכירות בתים כמטלטלי או מקרקעי? (סט.)
א. מטלטלין.
ב. מקרקעי.
ג. לפני השכירות כמטלטלי ואח"כ דינו כמקרקעי.
ד. ספק אי דינו כקרקע או מטלטלין ולכן מספק א"א לגבות.

20. המשליש מעות לבתו וכו' באיזה אופן פליגי ר' מאיר ור' יוסי אי יעשה השליש מה שהושלש בידו? (סט:)
א. בקטנה מן הנשואין.
ב. בקטנה בין מן האירוסין ובין מן הנשואין.
ג. בגדולה בין מן האירוסין ובין מן הנשואין.
ד. בגדולה מן האירוסין.

שאלות על תוס'
21. "אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה ולא קנו מידו" וכו' באיזה שטר מדובר? (נה. ד"ה כתובו)
א. בכתובה.
ב. לריב"א בשטר מכר ולא במתנה, לרש"י ור"ת אף בשטר מתנה חוזר הכא דלא קנו מידו.
ג. בפרוזבול.
ד. בשטר הלואה.

22. כהן שלקח עבד, למה לא חיישינן שמא העבד הוא לסטים מזויין? (נח. ד"ה הנהו)
א. דאיירי בתרומה דרבנן וספק דרבנן להקל.
ב. דרוב עבדים אינם לסטים ובאיסורים אזלינן בתר רוב.
ג. לרש"י כיון דיש להם קול סבר וקיבל ואינו מקח טעות, לר"ת יש להם קול ולא שכיחי ולכן לא חיישינן.
ד. דקנין כספו אמר רחמנא, והאי קנין כספו של הכהן הוא.

23. השוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, האם דינם כהתרנגולת עצמה? (ס: ד"ה אפילו)
א. לענין נבילה דאורייתא אסור, לענין בב"ח דרבנן הקילו, ולר"ת בנבילה החמיר דהוי איסור, משא"כ בב"ח דהיתר הוא עדיין.
ב. לכל הדינים אין הביצה כמו התרנגולת, וכמ"ש ביעתא בכותחא מותרת.
ג. דינה כמו התרנגולת עצמה בין לענין נבילה ובין לענין בשר בחלב.
ד. לענין בשר בחלב אסור כיון די"א דבשר עוף בחלב דאורייתא, לענין נבלה מותרת דהוי רק איסור דרבנן.

24. איך התירו את נדרו של בן כלבא שבוע הא קיי"ל דאין פותחין בנולד? (סג. ד"ה אדעתא)
א. דס"ל שלצורך מצוה פותחין בנולד.
ב. כיון דהי' גם חרטה, ובכה"ג פותחין בנולד.
ג. לא פתחו לו בנולד, אלא הוא עצמו אמר שאדעתא דהכא לא נדר.
ד. דלא חשוב נולד דדרך מי שהולך ללמוד נעשה גדול, א"נ שפירש בשעת נדרו על דעת אם לא יהיה ת"ח.

25. הכניסה לו בנדונייתה בגדים או פרקמטיא האם צריכים לפחות מהם חומש בכתובה? (סו. ד"ה פחות)
א. רושמים אותם בכתובתה לפי שוויים.
ב. פוחת שליש.
ג. בגדים או סחורה שאין משתמשים בהם פוחת חומש, ואם עומדים למסחר מוסיף שליש.
ד. מוסיף שליש.