רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת בכורים פרק ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ב
13. האם תרומה וביכורים מותרים לזרים?
א. כן, לאחר שהובאו לבית המקדש ונאמרה פרשת ביכורים.
ב. לא, הם קדשי קדשים ונשרפים על המזבח כליל.
ג. לא, הם שייכים לכהן.
ד. כן, תמיד.

14. תרומה או ביכורים שנתערבו בחולין – בכמה בטלים?
א. באחד ומאה.
ב. באחד בששים.
ג. לעולם לא.
ד. בכל שהוא.

15. מהם החיובים המיוחדים שיש במעשר וביכורים שאינם בתרומה?
א. טעונים קרבן ושיר.
ב. טעונים הבאת מקום (לירושלים) וטעונים וידוי.
ג. טעונים סעודה של מצווה.
ד. בארץ ישראל - ב'; בחוץ לארץ - ג'.

16. האם מביאים ביכורים בזמן שבית המקדש חרב?
א. לא, שלא כמו תרומה ומעשר.
ב. כן, כתרומה ומעשר.
ג. מחלוקת.
ד. רק כשעם ישראל שרויים על אדמתן.

17. האם גזלן מפריש תרומה ומעשר?
א. לא, כביכורים.
ב. כן, כביכורים.
ג. מחלוקת.
ד. כן.

18. האם ניתן להפריש את כל השדה כביכורים?
א. לא.
ב. רק בשנה מעוברת.
ג. כן.
ד. רק בתאנים ורימונים.

19. מהם החיובים הייחודיים לביכורים שאינם בתרומה ומעשר?
א. אין חיובים מיוחדים.
ב. שמחה, ברכה, תנופה וסמיכה.
ג. קרבן, שיר, תנופה ולינה.
ד. שמחה, שיר וקרבן.

20. במה שווה אתרוג לאילן?
א. לפי רבן גמליאל – בכל דבר; לרבי אליעזר – בערלה, ברבעי ובשביעית.
ב. לפי רבן גמליאל – במעשר, בברכה ובשביעית; לרבי אליעזר – בכל דבר חוץ מהשביעית.
ג. בערלה, ברבעי ובשביעית.
ד. לפי רבן גמליאל – בערלה, ברבעי ובשביעית; לרבי אליעזר – בכל דבר.

21. איזה דם מכשיר זרעים לקבל טומאה ואיזה לא?
א. דם אדם ודם בהמה – מכשיר; דם שרצים – לא מכשיר.
ב. דם אדם ודם בהמה – לא מכשיר; דם שרצים – מכשיר.
ג. דם אדם - מכשיר; דם שרצים ודם בהמה - לא מכשיר.
ד. דם אדם - לא מכשיר; דם בהמה ודם שרצים – מכשיר.

22. אדם הרואה כוי ואומר "הריני נזיר שזה חיה או בהמה" – מה דינו?
א. חייב מלקות.
ב. לא אמר כלום, כי כוי זה דג.
ג. נזיר.
ד. חייב בתענית כי עבר על "שפתיך תשמר ועשית".

23. האם כוי מת מטמא משום נבלה?
א. לא.
ב. רק כוי מבן שלש ויום אחד.
ג. לא, כי דגים לא מטמאים.
ד. כן, ככל בהמה וחיה.