רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 95%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת סוטה ב - ט

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. על איזה זווג נאמר "וקשה לזווגם כקריעת ים סוף"? (ב. ברש"י ד"ה לזווגם)
א. על כל זווגי בני אדם.
ב. על זווג ראשון שמכריזין לפני יצירת הולד.
ג. על זווג שני שמזווגין לפי מעשיו.
ד. על זווג הנעשה באיסור.

2. "לא לימא איניש לאיתתיה בזה"ז לא תסתרי וכו'" - לפי איזה תנא קאי? (ב:)
א. ר' יוסי ב"ר יהודה אליבא דר' אליעזר.
ב. ב ר' אליעזר.
ג. ר' יהושע.
ד. ת"ק דמתניתין.

3. האם ישנה אפשרות שמותר לקנות עבד מזרע הכנענים? (ג:)
א. אין אפשרות כזאת כי חל עליהם דין "לא תחיה כל נשמה".
ב. אם קבלו עליהם לשמור מצות מותר להחזיק בהם.
ג. אם גוי אחד משאר אומות בא על הכנענית והוליד בן מותר לקנותו.
ד. אם כנעני בא על אשה משאר האומות והוליד בן מותר לקנותו.

4. "כל האוכל פת בלי ניגוב ידים................"? (ד:)
א. נעקר מן העולם.
ב. חייב מיתה.
ג. כאילו בא על אשה זונה.
ד. כאילו אוכל לחם טמא.

5. על מה אמרו חז"ל "לעולם ילמד אדם מדעת קונו"? (ה. ברש"י ד"ה ילמד)
א. להיות רחום כמותו.
ב. להיות מבקר חולים אפי' גדול אצל קטן.
ג. לאהוב את הנמיכות.
ד. לעסוק בהבאת שלום בין איש לאשתו.

6. אשת כהן שנאנסה ומת בעלה בלא בנים ויש לו אח חלל - מה דינה? (ו.)
א. מתייבמת.
ב. חולצת ולא מתייבמת.
ג. פטורה מן החליצה ומן הייבום.
ד. מן התורה מתייבמת ומדרבנן אסורה להתייבם.

7. סוטה שיש לה עדים במדינת הים - מה הדין למסקנא? (ו:)
א. אינה נבדקת מדכ' "ועד אין בה" דליכא דידע בה.
ב. המים בודקין אותה.
ג. אין המים בודקין אותה מדרבנן גזירה שמא יבואו ויעידו שנטמאה.
ד. אינה נבדקת מדכ' "טהורה" ולא שיש לה עדים במדינת הים.

8. "ומוסרין לו שני תלמידי חכמים וכו'" - דין זה מן התורה או מדרבנן? (ז.)
א. לר' יוסי מה"ת ולר' יהודה מדרבנן.
ב. לחכמים דר' יהודה ולאמרו לו דברייתא - מה"ת, לת"ק דברייתא מדרבנן.
ג. מן התורה.
ד. מדרבנן.

9. "מאיימין עליה" - האם האיום הוא לשתות או שלא לשתות? (ז: ברש"י ד"ה קודם)
א. לשתות.
ב. שלא לשתות.
ג. לפני מחיקת המגילה מאיימין לשתות ולאחריה שלא לשתות.
ד. לפני מחיקת המגילה מאיימין שלא לשתות ואחריה לשתות.

10. "אין משקין שתי סוטות כאחת" - באיזה אופן יש נ"מ בטעמו של דין זה? (ח.)
א. ברותתת ובשני כהנים, לר' שמעון מותר ולר' יהודה אסור.
ב. ברותתת ואפי' בכהן אחד, לר' שמעון מותר ולר' יהודה אסור.
ג. אין נ"מ לדינא בין הטעמים.
ד. בשני כהנים, לר' שמעון מותר ולר' יהודה אסור.

11. "כל הרוצה לראות (בסוטה) יבא ויראה" - זה חיוב או רשות? (ח:)
א. רשות.
ב. חובה.
ג. באנשים רשות, ובנשים חובה.
ד. בנשים רשות, ובאנשים חובה.

12. לאיזה מיתה מארבע מיתות בי"ד דומה מי שמת ע"י הכשת נחש? (ח:)
א. סקילה.
ב. שריפה.
ג. הרג.
ד. חנק.

שאלות על תוס'
13. קינא לאשתו מתוך שחוק או מתוך קלות ראש האם קינויו קינוי? (ב: ד"ה מאי)
א. איבעיא דלא איפשיטא.
ב. אין קינויו קינוי.
ג. לר' אליעזר אין קינויו קינוי ולר' יהושע קינויו קינוי.
ד. קינויו קינוי.

14. סוטה שיש עד אחד במדינת הים שנטמאה האם המים בודקין אותה? (ו. ד"ה ושבאו)
א. אין המים בודקין אותה.
ב. המים בודקין אותה.
ג. התוס' הסתפקו בדבר וכתבו שמסתברא שדינה כמו בשני עדים.
ד. לר' יוסי אין המים בודקין ולר' ששת המים בודקין.

15. מאיימין עליה - האם האיום מעכב את השקאת הסוטה? (ז: תוס' ד"ה מה)
א. אינו מעכב.
ב. מעכב.
ג. אם עדיין לא שתתה מעכב, אבל אם כבר שתתה המים בודקין אותה.
ד. מעכב רק אם שתתה בעמידה