רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 85%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר תהילים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באיזה מזמור ישנן 'נ' הפוכות?
א. מזמור מג.
ב. מזמור פ.
ג. מזמור נא.
ד. מזמור קז.

2. באיזה פרק מוזכרים דתן ואבירם?
א. פ' סד
ב. פ' קו
ג. פ' לב
ד. פ' מ

פרק א
3. מה גורם מושב ליצים? (רש"י)
א. מביא לביטול תורה
ב. אינם מקבלים פני שכינה
ג. לירש גיהנם
ד. לשכינה שתסתלק מישראל

פרק ב
4. "ורוזנים נוסדו יחד" - מהו לשון נוסדו?
א. לשון בניין
ב. לשון יסוד
ג. לשון סוד
ד. לשון התאספות.

פרק ג
5. מה ההשקפה המאפשרת לאויבים לרדוף את המחבר?
א. בבורחו מפני אבשלום בנו
ב. רבבות עם אשר סביב שתו עלי
ג. רבו צרי רבים קמים עלי
ד. אין ישועתה לו באלקים סלה

פרק ד
6. "בני איש" למי מתכוון דוד המלך? (רש"י)
א. גדולי ישראל שהיו עם אבשלום
ב. רוצה לומר גדול וחשוב
ג. בני אברהם , יצחק ויעקב הקרויים איש
ד. עובדי אלילים שהם בני נח

פרק ה
7. ותסך עלימו - מה לשון ותסך? (מצודת ציון)
א. לשון ניסוך.
ב. לשון סיכה.
ג. לשון שיחה.
ד. לשון סכך.

פרק ז
8. כיצד מתואר ה' במזמור זה?
א. מלך עולם ועד
ב. יושב ציון
ג. דורש דמים
ד. אלקים שופט צדיק

פרק ח
9. למנצח על הגיתית - מהו גיתית?
א. נבל שהיה בימיהם
ב. סוג של גיגית
ג. גת של ענבים
ד. כלי זמר הבא מגת

פרק יב
10. למנצח על השמינית מה הכונה שמינית? (רש"י)
א. נועם או פיוט
ב. כינור של שמונה נימים
ג. הפיוט השמיני
ד. מדרגה שמינית בביהמ"ק

פרק טז
11. השלם: "_____ כי מימיני בל אמוט".
א. אברך את ה' אשר יעצני
ב. שויתי ה' לנגדי תמיד
ג. ה' מנת חלקי וכוסי
ד. חבלים נפלו לי בנעימים

פרק יז
12. כמו מה מבקש דוד שישמור אותו הקב"ה?
א. שמררני כאישון בת עין
ב. ישלח חיציו ויפיצם
ג. כאריה יכסוף
ד. ככפיר יושב במסתרים

פרק יט
13. את מי מדמה דוד ל"חתן יוצא מחופתו"?
א. את השמש .
ב. גיבור.
ג. עם ישראל שעושים רצונו של מקום.
ד. את הגשם כשניתך ארצה.

פרק לב
14. מה מקור היסורים?
א. הבנה של סוס ופרד.
ב. חוסר בטחון ושמחה.
ג. עשיית חטאים בסתר.
ד. זלזול בתורת ה'.

פרק מה
15. על מי נאמר מזמור זה? (מצודת דוד)
א. על תלמידי חכמים.
ב. על דוד המלך.
ג. על משה רבינו.
ד. על המשיח.

פרק סט
16. מה היחס בני משפחתו של דוד אליו?
א. חרפה הייתי לאחי - ומשגב לבני אימי.
ב. חרפה הייתי לאחי - וכלימה לבני אימי.
ג. מוזר הייתי לאחי - ונכרי לבני אימי.
ד. מוזר הייתי לאחי - ומכאוב לבני אימי.

פרק עב
17. השלם: " ________ לפני שמש ינון שמו"
א. יראוך עם שמש
ב. יהי שמו לעולם
ג. ירד כמטר על גז
ד. ישאו הרים שלום

פרק עג
18. באיזה פסוק חל מפנה במצב רוחו של המשורר?
א. פסוק ד
ב. פסוק יט
ג. פסוק יז
ד. פסוק י

פרק עח
19. "אפתחה במשל פי…" (רש"י)
א. אפתחה - בדברי מליצה
ב. הם דברי תורה
ג. דברים שבהם החוכמה תיבחן
ד. דברי חידה

20. "ויגרש מפניהם גוים" - רש"י.
א. סיחון ועוג
ב. הכנענים
ג. 7 אומות
ד. הגרגשי

פרק פ
21. למה מדמה דוד את עם ישראל?
א. לארזי-אל.
ב. לשושנים.
ג. לענפים.
ד. לגפן.

פרק קח
22. איזה אומה מכנה המשורר "סיר רחצי"?
א. עמון.
ב. אדום.
ג. פלשת.
ד. מואב.

פרק קיט
23. מתי קם דוד להודות לה'?
א. נץ החמה
ב. חצות לילה
ג. עלות השחר
ד. לא ישן ולא נצרך לקום

פרק קכז
24. מי בשירי המעלות נמשל לחיצים ביד גיבור?
א. לשון הרע
ב. מחשבותיו של אדם
ג. בני הנעורים
ד. התפילות

פרק קלט
25. השלם: "הלא משנאיך ה' אשנא ____"
א. לאויבים היו לי
ב. ואנשי דמים סורו מני
ג. בחנני ודע שרעפי
ד. ובתקוממיך אתקוטט