רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה הלכות נטילת ידיים
ממוצע הציונים עד כה: 58%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים קנח - קסה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
סימנים קנח – קנט
1. האם מי שאוכל כשיעור קביעת סעודה מפת הבאה בכיסנין, כגון בורקס, צריך ליטול ידיו?
א. כן
ב. כן, אך לא יברך
ג. אם המאכל רטוב נוטל בברכה, ואם הוא יבש נוטל בלא ברכה
ד. נוטל, ונחלקו אחרונים אם מברך או לא

2. על איזו כמות לחם צריך ליטול ידים?
א. כל כמות
ב. כזית
ג. כביצה
ד. כזית, ומברך משיעור כביצה

3. האם צריך ליטול ידיו כשבא לאכול פירות רטובים?
א. כן
ב. כן, והמקל שלא ליטול יש לו על מה שיסמוך
ג. לא, והמחמיר ליטול תבוא עליו ברכה
ד. נחלקו בכך אחרוני זמננו

4. על מי נאמר שהוא מגסי הרוח?
א. מי שנוטל ידיו לפירות יבשים
ב. מי שאינו נוטל ידיו לפירות רטובים
ג. מי שנוטל ידיו בכמות מים מצומצמת
ד. כל התשובות נכונות

5. האם דין נטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה הוא רק בפירות, או בכל דבר רטוב?
א. רק בפירות
ב. בפירות וירקות
ג. בכל דבר רטוב
ד. נחלקו הפוסקים אם רק בפירות או בכל דבר רטוב

6. הנוטל ידיו לפירות ואח"כ החליט לאכול לחם, האם צריך ליטול שוב?
א. כן
ב. לא
ג. כן, אך לא יברך
ד. לשו"ע כן, ולרמ"א לא.

7. על מי נאמר ש"חייב נידוי, ובא לידי עניות, ונעקר מן העולם"?
א. המזלזל בנטילת ידים
ב. המזלזל בנטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה
ג. הנוטל ידיו בלי לברך בכוונה
ד. כל התשובות נכונות

8. מי אינו צריך לנגב את ידיו לאחר הנטילה, לדעת השו"ע?
א. המטביל את ידיו ב40 סאה
ב. גם השופך על כל יד רביעית
ג. גם השופך על שתי ידיו רביעית בבת אחת
ד. גם הנוטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה

9. איזה נקב פוסל את הכלי לנטילה דרך פיו?
א. נקב שהמים יוצאים דרכו
ב. נקב שמים יכולים להיכנס דרכו, אם ישימו את הכלי בתוך מים
ג. נקב שהופך את הכלי לכלי שאינו מקבל טומאה, משום שהוא מבטל ממנו תורת כלי
ד. לשו"ע א', ולרמ"א ג'.

10. בתוך מה אי אפשר לטבול ידיו?
א. ים
ב. בריכה מלאכותית
ג. שלג
ד. צינור מלא במים

11. לדעת הבה"ג, יכול אדם לשכשך ידיו במים שבתוך כלי, ונחשב הדבר כנטילה. האם נפסק כמותו?
א. לא
ב. כן
ג. השו"ע כתב שיש לסמוך עליו בשעת הדחק, והרמ"א כתב שאפילו בשעת הדחק אין לסמוך עליו
ד. השו"ע כתב שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק, והרמ"א לא העיר על דבריו.

12. מה יעשה אדם שיש לפניו ברז, אך אין לו כלי?
א. יכול ליטול מהברז, אך יסגור ויפתח לפני כל שפיכה
ב. יכול ליטול מהברז, ומספיק שיפתח אותו בפעם הראשונה
ג. יכול ליטול מהברז, אפילו אם הוא כבר פתוח
ד. אין אפשרות כלל ליטול מברז ללא כלי, ועל כן יכרוך ידיו במפה ויאכל.

13. האם יש אפשרות שגוי, ילד קטן או קוף יטלו לישראל ידים?
א. לא
ב. בכולם פסק השו"ע שהדבר אפשרי, אך בכולם יש אומרים שעדיף להחמיר
ג. בכולם פסק השו"ע שהדבר אפשרי, והרמ"א השיג וכתב שהדבר אינו מועיל אפילו בדיעבד
ד. בכולם פסק השו"ע שלכתחילה יש להחמיר, ובדיעבד יצא

14. מה מברך מי שמטביל ידיו במעין?
א. לשו"ע מברך על נטילת ידים, ולרמ"א על טבילת ידים.
ב. לשו"ע מברך על נטילת ידים, ולרמ"א על שטיפת ידים או על טבילת ידים.
ג. לשו"ע מברך על טבילת ידים, ולרמ"א מברך על שטיפת ידים.
ד. לשו"ע מברך על טבילת ידים, ולרמ"א מברך על נטילת ידים.

סימנים קס - קסא
15. איזה שינוי מראה אינו פוסל את המים לנטילה?
א. מחמת עפר
ב. שינוי מחמת המים עצמם
ג. שינוי מחמת עפר, ויש אומרים גם שינוי מחמת עצמם
ד. שינוי מחמת עצמם, ויש אומרים גם שינוי מחמת עפר

16. האם ניתן ליטול ידים במים שלפני כן שם בתוכם בקבוק חלב לתינוק כדי שיתקרר?
א. תלוי אם השתנה מראה המים
ב. לדעת השו"ע לא, משום מים שנעשתה בהם מלאכה, ולדעת הרמ"א אין זה נחשב מלאכה שפוסלת
ג. לדעת השו"ע כן, ולדעת הרמ"א לא מטעם מים שנעשתה בהם מלאכה.
ד. לא

17. האם לדעת השו"ע והרמ"א מים ששתה מהם בעל חי כשרים לנטילה?
א. רק לדעת השו"ע
ב. רק לדעת הרמ"א
ג. אם שתה מהם כלב או חזיר - פסולים, ואם שתו מהם בעלי חיים אחרים - כשרים.
ד. כן

18. כיצד יתכן מים שנעשתה בהם מלאכה שכשרים?
א. במי מקוה או מעין בעודם מחוברים.
ב. אם עברו 24 שעות.
ג. אם עברו 3 ימים.
ד. אם עברו 24 שעות, ויש אומרים 3 ימים.

19. האם מי ים מלוחים כשרים לנטילה?
א. לא
ב. אינו יכול ליטול בהם, אך יכול להטביל ידיו בים עצמו.
ג. כן
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

20. האם מים שנגע בהם מי שעדיין לא נטל ידיו - כשרים לנטילה?
א. כן
ב. לא
ג. לא, אלא אם היה זה קטן פחות מגיל מצוות
ד. לא, אלא אם היה זה קטן פחות מגיל חינוך

21. השו"ע פוסק שניתן לטבול ידיו בשלג במקום ליטלם במים. מהם התנאים הנדרשים לכך?
א. שיהיו 40 סאה מחוברים יחד.
ב. שהשלג יהיה נקי.
ג. ההיתר הוא רק בשעת הדחק, כשאין לו מים אחרים.
ד. כל התנאים נצרכים.

22. האם ניתן ליטול ידים לשני אנשים יחד, ששמים את ידיהם זו תחת זו?
א. כן
ב. כן, בתנאי שיהיה בנטלה שיעור של שתי רביעיות.
ג. כן, בתנאי שתגיע רביעית לפחות גם על הידים של השני.
ד. רק בשעת הדחק, ואין צורך שתהיה רביעית לכל אחד ואחד.

23. איזה לכלוך חוצץ בנטילת ידים?
א. כל לכלוך שהאדם מקפיד עליו.
ב. כל לכלוך שהאדם מקפיד עליו, או שנמצא ברוב היד.
ג. כל לכלוך שהאדם מקפיד עליו, וגם נמצא ברוב היד.
ד. כל לכלוך שדבוק ליד עד כדי שקשה להסירו.

24. האם אשה שידיה צבועות לנוי, יכולה ליטול ידים?
א. לא
ב. לכתחילה טוב שתסיר את הצבע, ובשעת הדחק יכולה ליטול גם בלי להסירו.
ג. כן
ד. רק אם הצבע נמצא במיעוט היד, ולא ברובה.

סימנים קסב – קסה
25. עד היכן צריך ליטול את היד?
א. עד הזרוע, ובשעת הדחק יכול ליטול עד מקום חיבור האצבעות לכף היד.
ב. מעיקר הדין יכול ליטול עד חיבור פרקי האצבעות לכף היד, וראוי ליטול עד הזרוע.
ג. לשו"ע א', לרמ"א ב'.
ד. לשו"ע ב', למ"ב א'.

26. כמה פעמים צריך ליטול על כל יד?
א. פעם אחת, וטוב ליטול פעמיים, ויש מהדרים ליטול 3 פעמים.
ב. 3 פעמים, ואם ידו נקיה לפני הנטילה יכול ליטול פעמיים, ואם נוטל על היד רביעית שלמה די בכך ואין צריך נטילה שניה.
ג. 3 פעמים, ואם נוטל על היד רביעית שלמה די בפעם אחת.
ד. כל התשובות הן דעות שונות בפוסקים.

27. האם יכול ליטול על מקצת ידו, ואח"כ ליטול שוב על שאר היד?
א. לא
ב. רק בנטילה האחרונה (מתוך שתי הנטילות או שלשתן)
ג. כן
ד. לכתחילה לא יעשה כן, ובדיעבד יצא ידי חובה.

28. מי שנטל על כל יד רביעית, ואחר כך נגע בו אדם אחר שלא נטל ידיו, האם צריך ליטול שנית?
א. אם כבר ניגב ידיו - אינו צריך ליטול שוב. ואם לא ניגב נוטל בלי ברכה.
ב. בכל מקרה נוטל בלי ברכה.
ג. אם כבר ניגב ידיו נוטל בלי ברכה, ואם לא ניגב ידיו נוטל בברכה.
ד. בכל מקרה נוטל בברכה.

29. מי שנמצא באוטובוס ואין לו מים, האם יכול לכרוך ידיו במפה ולאכול?
א. כן
ב. לא
ג. רק אם נמצא באוטובוס עוד 72 דקות רצופות, כך שלא תהיה לו אפשרות להשיג מים בכל הזמן הנ"ל.
ד. רק בשעת הדחק, כגון שהוא רעב מאוד.

30. האם אדם שמאכיל אדם אחר (כגון בנו הקטן) צריך ליטול ידיו?
א. כן
ב. לא
ג. לא, אך אם אפשר בקלות ליטול ראוי שיטול.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

31. אדם שיוצא לדרך ויודע שלא יהיה לו מים כשירצה לאכול, האם יכול ליטול לפני יציאתו וכך לא יצטרך ליטול כשירצה אחר כך לאכול?
א. כן
ב. רק בשעת הדחק, כגון שיודע שיהיה רעב מאוד.
ג. כן, בתנאי ששם לב לשמור את ידיו.
ד. לא

32. מי שבאמצע סעודתו נגע במקום מלוכלך או במקומות המכוסים שבגופו, האם צריך ליטול ידיו שנית?
א. אין צריך ליטול דוקא, אלא ינקה את הלכלוך בכל דרך שהיא.
ב. כן, וצריך לברך על נטילה זו.
ג. כן, אך לא יברך על הנטילה.
ד. כן, לדעת השו"ע יברך על הנטילה, ויש אומרים שלא יברך.