רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה הלכות ברכת המוציא
ממוצע הציונים עד כה: 50%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים קסו - קסח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
סימנים קסו - קסז
1. האם מותר לשהות בשתיקה בין הנטילה לברכת המוציא?
א. טוב ליזהר בכך.
ב. כן
ג. לא
ד. לשו"ע כן, לרמ"א לא.

2. האם עדיף לחתוך את פרוסת הבציעה לפני הברכה, או שעדיף לא לחתכה?
א. ביום חול עדיף לחתוך באופן שאם יאחוז בפרוסה תעלה כל הפת עמה, ובשבת עדיף לא לחתוך כלל.
ב. בשבת עדיף לחתוך כנ"ל, וביום חול עדיף לא לחתוך כלל.
ג. לשו"ע א' ולרמ"א ב'.
ד. לשו"ע ב' ולרמ"א א'.

3. האם צריך להחזיק את הלחם בשעת הברכה?
א. כן
ב. רק בשבת
ג. בשבת חובה לעשות כן, וביום חול רצוי.
ד. לא

4. האם מותר לדבר לפני שהתחיל לבלוע את פרוסת הברכה?
א. כן
ב. לא
ג. נחלקו בכך השו"ע והרמ"א
ד. נחלקו בכך האחרונים

5. מה יעשה אדם המסופק אם בירך ברכת המוציא?
א. יברך וימשיך לאכול
ב. לא ימשיך לאכול
ג. ימשיך לאכול בלי לברך
ד. לשו"ע א', לרמ"א ב', ולמ"ב ג'.

6. האם בארוחה משפחתית סביב שולחן אחד ביום חול, כל אחד מברך 'המוציא' לעצמו או שבעל הבית מברך לכולם?
א. כל אחד מברך לעצמו
ב. בעל הבית מברך לכולם.
ג. שתי האפשרויות טובות
ד. אם יש בין המסובים מי שאינו יודע לברך - יברך בעל הבית לכולם, ואם לא - כל אחד יברך לעצמו.

7. כיצד הבוצע צריך לתת את פרוסת המוציא לפני כל אחד מהמסובים?
א. לא יזרוק אותה ולא יתנה בתוך ידו, אלא יניחה לפניו.
ב. לא יזרוק אותה, ויכול להניחה לפניו או ליתנה לתוך ידו.
ג. אם אינה נמאסת - רשאי לזרקה אליו, ויכול גם להניחה לפניו, אך לא ליתנה בתוך ידו.
ד. אם אינה נמאסת - יכול לזרוק אותה אליו, ויכול להניחה לפניו או ליתנה לתוך ידו.

8. כיצד יתכן שאדם שאינו מתכוון לאכול יכול לברך ברכת המוציא עבור אדם אחר?
א. בור אדם שמברך עבורו מסופק אם צריך לברך
ב. עבור קטנים
ג. עבור קטנים או בברכת המוציא שבליל הסדר
ד. עבור קטנים, בברכת המוציא שבליל הסדר או בסעודות שבת

9. מה אינו נכון?
א. יש לאכול את הפרוסה שבצע עליה לפני פת אחרת, משום חיבוב מצוה
ב. אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיסיימו כל העונים לענות 'אמן'
ג. אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע
ד. כשלא קבעו מקום לאכול יחד, אם אחד מהם בירך והתכוון להוציא את כולם ידי חובה והם התכוונו לצאת, יצאו.

סימן קסח
10. על מה עדיף לברך המוציא - פת קיבר שלמה או פת חטים שאינה שלמה?
א. פת קיבר שלמה
ב. פת חטים שאינה שלמה
ג. פת קיבר שלמה, אלא אם כן פרוסת החטים גדולה יותר שאז יכול לבחור מה שירצה
ד. יכול לבחור מה שירצה

11. אם לאדם אין לחם שלם אלא שני חצאי לחם, ומחברם בקיסם כך שאינו נראה, האם נחשב שבצע על לחם שלם?
א. ביום חול כן, בשבת לא.
ב. ביום חול כן, בשבת מחלוקת.
ג. ביום חול מחלוקת, בשבת לא.
ד. כן.

12. אדם שקבע סעודה על מעט מפת הבאה בכיסנין, בכמות כזו שאנשים אינם רגילים לקבוע עליה סעודה, מה מברך?
א. המוציא וברכת המזון.
ב. מזונות ומעין שלש.
ג. המוציא ומעין שלש.
ד. מזונות וברכת המזון.

13. אדם זקן שאכל מפת הבאה בכיסנין בכמות כזו שרק אנשים זקנים רגילים לקבוע עליה סעודה, האם מברך המוציא?
א. כן
ב. לא
ג. לשו"ע כן, לרמ"א לא.
ד. כן, אך לכתחילה עדיף להימנע מכך כדי לא להיכנס לספק.

14. להלכה, איזו פת נחשבת פת הבאה בכיסנין שמברכים עליה מזונות?
א. פת ממולאת בדבש, אגוזים וכו'
ב. עיסה שנילושה במי פירות
ג. פת שנכססת
ד. כל התשובות נכונות

15. מה מברכים על פת שעשויה מעיסה שנילושה במים וסוכר, וטעם הסוכר מורגש אך אינו הטעם העיקרי, כגון לחמניה מתוקה?
א. לשו"ע מזונות, לרמ"א המוציא.
ב. לשו"ע המוציא, לרמ"א מזונות.
ג. לשו"ע המוציא, הרמ"א הסתפק ולכן יש להימנע מלאוכלה מחוץ לסעודה
ד. לשו"ע המוציא, לרמ"א מזונות אלא אם כן אוכל יותר מכביצה.

16. על איזו כמות פת מברכים ברכת המזון?
א. כל כמות.
ב. כזית.
ג. כביצה.
ד. יש אומרים כזית ויש אומרים כביצה, לכן לכתחילה יאכל פחות מכזית או יותר מכביצה כדי להימנע מהספק.

17. על מה לא מברכים המוציא?
א. פרוסת לחם מבושלת, שגודלה כזית, אך אין בה צורת פת.
ב. פירורי לחם קטנים מאוד, שאבדה מהם צורת הפת
ג. עיסה שאופים אותה באופן שאין בה תואר לחם, אך קבע עליה סעודה.
ד. כל התשובות נכונות.

18. באיזה אופן מברכים מזונות על חתיכת לחם שהשרו אותה במים?
א. אם אין בה כזית.
ב. אם המים התלבנו מחמתה, עד שאין בה תואר פת.
ג. שני התנאים נצרכים.
ד. לשו"ע א', לרמ"א ג'.

19. נחלקון הראשונים מה מברכים על עיסה עבה שלא אפאה אלא טיגנה בשמן, ולא קבע עליה סעודה. מה נפסק להלכה?
א. מזונות, ולכתחילה יאכל אותה רק בתוך הסעודה
ב. המוציא, ולכתחילה יאכל אותה רק בתוך הסעודה.
ג. לשו"ע א', לרמ"א ב.
ד. לשו"ע ב', לרמ"א א'.

20. על מה לא מברכים המוציא אפילו אם קבע עליו סעודה?
א. בלילה רכה מאוד שאפאה, כך שהיא מתפשטת בכירה ואין לה עובי משמעותי.
ב. פרוסה מבושלת, שאין בה כזית ולא תואר לחם.
ג. אטריות.
ד. כל התשובות נכונות.