רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה ברכות בתוך הסעודה
ממוצע הציונים עד כה: 55%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים קעד - קעח.
אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
הלכות יין ומשקים בסעודה: קעד - קעה
1. מה מברכים על יין ששותים בתוך הסעודה?
א. שהכל
ב. בורא פרי הגפן
ג. לשו"ע בורא פרי הגפן, ולרמ"א אין מברכים כלל.
ד. אין מברכים כלל.

2. איזו כמות של יין פוטרת מים מברכה?
א. כל כמות.
ב. כמלוא לוגמיו.
ג. רביעית.
ד. מחלוקת אחרונים, והכריע המ"ב שלכתחילה ישתה כמלוא לוגמיו.

3. מה נכון?
א. יין פוטר את כל המשקים, הן מברכה ראשונה והן מברכה אחרונה.
ב. יין פוטר את כל המשקים רק מברכה אחרונה.
ג. לשו"ע א', לרמ"א ב'.
ד. מחלוקת אחרונים, והכריע המ"ב שפוטר גם מברכה ראשונה וגם מאחרונה.

4. האם לפי השו"ע היין ששותים בקידוש פוטר את היין ששותים בסעודה?
א. כן
ב. לא
ג. רק אם התכוין בפירוש.
ד. מחלוקת אחרונים, ולהלכה יתכוין בפירוש לפטור כדי לצאת מהספק.

5. אם בירכו על הכוס בחופה, והכוס הגיעה לאחד הנוכחים שלא ידע מראש אם הכוס תגיע אליו, האם הוא צריך לברך?
א. כן
ב. לא
ג. רק אם הוא עמד רחוק מאוד
ד. לשו"ע כן, לרמ"א לא.

6. להכרעת המ"ב, מי ששתה מים לפני הסעודה, האם יברך עליהם ברכה אחרונה?
א. כן.
ב. לא.
ג. כן, אלא אם כן מתכוין להמשיך לשתות בסעודה, שאז יש בכך ספק ולכן לכתחילה ישתה לפני הסעודה פחות מרביעית.
ד. אם התכוין מראש לפטור את מה שישתה בסעודה - לא, ואם לא התכוין - יברך ברכה אחרונה.

7. להלכה, האם מברכים על מים ששותים בתוך הסעודה, ומדוע?
א. מברכים, ואינם נפטרים בברכת הפת כי אינם מזינים.
ב. לא מברכים, כי דרך לשתותם בסעודה ולכן הם חלק מהסעודה.
ג. לשו"ע מברכים, ולרמ"א לא מברכים.
ד. לא מברכים.

8. מי ששותה ערק בסוף הסעודה לתענוג, האם מברך עליו?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם שותה יותר מרביעית.
ד. לא, אך לכתחילה לא ישתה מחמת הספק.

9. הלכה שאם שותים יין, והביאו לפניהם סוג נוסף של יין, צריך לברך 'הטוב והמיטיב'. האם צריך שהיין השני יהיה משובח מהראשון?
א. כן.
ב. לא, ובלבד שלא יהיה גרוע ממנו.
ג. כן, אך גם אם אינו יודע אם הוא משובח או לא יברך מספק, ורק אם יודע שהוא אינו משובח יותר לא יברך.
ד. לשו"ע א', לרמ"א ב', והמ"ב הכריע כאפשרות ג'.

10. האם מברכים 'הטוב והמיטיב' כאשר היין השני כבר היה בבית בתחילת הסעודה, והובא אח"כ לשולחן?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת אחרונים.
ד. אם היתה דעתו עליו לא מברך, ואם לא היתה דעתו עליו מברך.

11. כמה אנשים צריכים לסעוד יחד כדי שיוכלו לברך הטוב והמיטיב?
א. גם אדם שסועד לבדו יכול לברך.
ב. שנים.
ג. עשרה.
ד. שנים, ויש אומרים עשרה, וספק ברכות להקל.

12. מי שהתחיל לשתות מהיין השני ולא בירך הטוב והמיטיב, האם יכול לברך אחר כך?
א. רק אם יש עוד יין בקנקן וממשיך לשתות ממנו.
ב. רק אם נזכר לפני שסיים לשתות את מה שבפיו.
ג. שתי האפשרויות נכונות.
ד. לא.

הלכות דברים הבאים בסעודה ושינוי מקום: קעו - קעח
13. מי שאכל לפני הסעודה ביסלי, האם צריך עליו ברכה אחרונה?
א. כן.
ב. לא.
ג. לשו"ע כן, לרמ"א לא.
ד. לשו"ע לא, לרמ"א כן.

14. מי שאכל פירות לפני הסעודה, האם צריך לברך אחריהם ברכה אחרונה?
א. כן.
ב. לא.
ג. אם מתכוין להמשיך לאכול פירות גם בסעודה עצמה לא, ואם אינו מתכוין - כן.
ד. לשו"ע ב', לרמ"א ג'.

15. על מה לא צריך לברך ברכה ראשונה כשנאבל בתוך הסעודה?
א. על כל דבר שאוכל יחד עם הפת.
ב. על כל דבר שדרך לאוכלו בתוך הסעודה.
ג. שתי התשובות נכונות.
ד. לשו"ע א', לרמ"א ג'.

16. כיצד יתכן שדבר שנאכל בתוך הסעודה צריך ברכה אחרונה, ואינו נפטר בברכת המזון?
א. אם אין דרך לאכול דבר זה בתוך הסעודה.
ב. אם דבר זה נאכל לאחר שסילקו ידיהם מהפת, החליפו את המפה והגישו מאכלים אחרים.
ג. שתי התשובות נכונות.
ד. דבר כזה לא יתכן, שכן ברכת המזון פוטרת כל מה שנאכל לפניה.

17. מי שבאמצע סעודתו שלחו לו מבית חבירו מאכלים שדרך לאוכלם בתוך הסעודה, האם מברך עליהם ברכה ראשונה?
א. כן.
ב. לא.
ג. לשו"ע כן, לרמ"א לא.
ד. לשו"ע לא, לרמ"א כן.

18. מי שאכל פירות ויצא מביתו, האם צריך לברך שוב?
א. כן.
ב. אם ממשיך לאכול במקום החדש - כן, אבל אם חוזר למקומו הראשון - לא.
ג. לא, אלא אם כן כשיצא התכוין לסיים אכילתו.
ד. לשו"ע א', לרמ"א ב'.

19. מי שמשנה מקומו באופן שצריך לברך שוב ברכה ראשונה כדי להמשיך אכילתו, האם צריך לברך ברכה אחרונה לפני שיוצא?
א. כן.
ב. לא.
ג. אם ממשיך לאכול מיד - לא, אחרת צריך לברך שמא לא ימשיך לאכול וישכח לברך.
ד. לשו"ע כן, לרמ"א לא.

20. האם מי שאכל פירות ויצא מביתו, אך הניח מקצת חברים שאכלו עמו, צריך לברך שוב?
א. כן.
ב. לא.
ג. לשו"ע כן, לרמ"א לא.
ד. לשו"ע לא, לרמ"א כן.

21. מי שאכל לחם ובאמצע הסעודה יצא מביתו, האם צריך לברך שוב?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם לא הניח אף אחד במקום האכילה הראשון.
ד. לשו"ע ג', לרמ"א ב'.

22. מי שאכל פירות בבית אחד ועבר לבית אחר, באופן שהיתה דעתו מראש לעבור לשם, האם צריך לברך שנית?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם רואה את הבית השני מהבית הראשון.
ד. לשו"ע ב, לרמ"א ג'.

23. האם מי שהתחיל לאכול פירות בביתו, והתכוון מראש שבאמצע האכילה יצא לדרך ויאכל תוך כדי הליכה, צריך לברך שנית?
א. כן.
ב. לא.
ג. לשו"ע כן, לרמ"א לא.
ד. לשו"ע לא, לרמ"א כן.

24. ביחס לאלו דברים מוסכם להלכה שטעונים ברכה במקומם?
א. כל דבר שברכתו המוציא.
ב. כל מיני דגן.
ג. גם שבעת המינים.
ד. גם כל דבר שמזין.

25. מי שאכל פת, ובאמצע הסעודה המשיך לאכול בבית אחר, האם מברך ברכת המזון במקום הראשון או השני?
א. במקום הראשון.
ב. במקום השני.
ג. היכן שרוצה.
ד. לשו"ע א', לרמ"א ג'.

26. מי שנזכר באמצע הסעודה שלא התפלל תפילת ערבית, מה יעשה?
א. אם יכול לגמור סעודתו ואח"כ להתפלל יעשה כך, ואם אין שהות - יתפלל ויברך אח"כ שוב ברכה ראשונה.
ב. אם יכול לגמור סעודתו ואח"כ להתפלל יעשה כך, ואם אין שהות - יתפלל ואין צריך לברך שוב ברכה ראשונה.
ג. בכל מקרה צריך להפסיק, ויברך שוב ברכה ראשונה אחרי התפילה.
ד. כל האפשרויות הן דעות באחרונים.

27. מי שישן באמצע הסעודה, האם צריך לברך שנית ברכה ראשונה?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם ישן שנת קבע.
ד. רק אם לא התכוון מראש לישון.