רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא בתרא מבחנים דפים ס"א - ע"ז
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא בתרא דפים ס"א - ע"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מכר את הבית האם גם היציע בכלל? (סא.)
א. לא מכר את היציע אפי' אם היא פחותה מד' אמות.
ב. אם יש ביציע ד' אמות אינו מכור, פחות מד' אמות גם היציע בכלל.
ג. אם יש ביציע ד' אמות גם היציע בכלל, פחות מד' אמות אין היציע בכלל.
ד. מכר את היציע אפי' אם יש בו ד' אמות.

2. אי אמר לחבריה "זיהרא" מזבנינא לך - מה בכלל? (סא:)
א. הכל בכלל ואפי' בתי ועבד.
ב. הכל בכלל חוץ מבוסתני ופרדיסי.
ג. הכל בכלל חוץ מבתי ועבד.
ד. לא מכר אלא שדה אחת.

3. מכר לו שדה וסיים לו הקרנות כמין גאם - מה הדין? (סב.)
א. קנה כולה.
ב. לא קנה אלא באלכסון בין ציוני הגאם.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לא קנה אלא מקום הקרנות בלבד.

4. שותף שמכר "פלגא דאית לי בארעא" או "פלגא בארעא דאית לי" - מה הדין? (סב:)
א. פלגא דאית לי בארעא - פלגא, פלגא בארעא דאית לי - ריבעא.
ב. פלגא דאית לי בארעא - ריבעא, "פלגא בארעא דאית לי" - פלגא.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. בשניהם קנה פלגא.

5. אמר יחלוק פלוני בנכסי מהו? (סג.)
א. בבור - רבע, בחבית - שמינית, לקדירה - אחד מי"ב, לטפיח - אחד מט"ז.
ב. איבעיא דלא איפשטא.
ג. המוציא מחבירו עליו הראיה ואינו נותן לו כלום.
ד. נותן לו פלגא.

6. שני בתים זה לפנים מזה, מה הדין כשהחיצון במכר והפנימי במתנה? (סה.)
א. יש לפנימי דרך על החיצון.
ב. אין לפנימי דרך על החיצון.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לר' עקיבא יש לו דרך ולרבנן אין לו דרך.

7. מכר לו בית ואמר "הוא וכל מה שבתוכו" - מה כלול במכירה? (סה: ברשב"ם ד"ה הרי)
א. מכר לו כל המטלטלין שבתוכו כולל חיטי ושערי.
ב. מכר לו כל המטלטלין המיוחדין לבית זה אבל לא שאר מטלטלין.
ג. לא מכר לו אלא תשמישי בית הקבועים אבל לא מטלטלין.
ד. מכר לו כל המטלטלין ואפי' בהמה ועבדים.

8. "הרודה ממנה (מכוורת דבש) בשבת חייב חטאת" - מה הטעם למסקנא? (סו.)
א. משום דבורר הדבש מן החלות וייב משום בורר.
ב. חייב משום צידה, כיון דצד הדבורים בשעה שרודה הדבש.
ג. חייב משום תולש, דס"ל תלוש ולבסוף חברו דינו כמחובר.
ד. חייב משום תולש, מגזירת הכתוב דאיתקש ליער דכ' ביערת הדבש.

9. האם גובים לפרנסה (עישור נכסים) משכירות ביתים - למסקנא? (סז.)
א. אין גובים.
ב. איבעיא דלא איפשטא.
ג. גובים.
ד. לר' יהודה גובים ולר' מאיר אין גובים דמטלטלי לא משתעבדי לכתובה.

10. אמר "בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך" - האם נמכרו גם חנויות יין שמן הסמוכים לו? (סח.)
א. אינם כלולות במכירה אפי' אם הם תוך המיצרים שסומן לו.
ב. איבעיא דלא איפשטא.
ג. כלולים במכירה כיון דסמוכים לו, ואפי' לא הגדיר המיצרים.
ד. אם אמר "ואלין מצרנהא" ומשמשים גם קצת לצורך בית הבד, כלולים במכר.

11. "ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו" - מה הכוונה? (סט.)
א. קנים שנעשים למחיצת מסביב לכרם שלא יכנסו שם חיות.
ב. קנים הגדלים בין הגפנים לאכילת בהמות.
ג. קנים המעמידים עליהם הגפנים, לר' מאיר סגי אם משפיין ולרבנן דוקא כשהעמידן.
ד. זמורות הגפנים שצריך להם לצורך הסקה.

12. מכר לו שדה ואמר "לבר מדיקלא פלניא" - מה דין שאר הדקלים? (סט: וברשב"ם ד"ה כ"ש)
א. כולם מכורים לבד מאותו דקל.
ב. הדקלים הגרועים ממנו מכורים, הטובים ממנו אינם מכורים.
ג. הדקלים הגרועים ממנו אינם מכורים, הטובים ממנו מכורים.
ד. כל הדקלים אינם מכורים.

13. שטר כיס היוצא על היתומים - מה הכוונה? (ע: ברשבם דה שטר)
א. מתנתא טמירתא - שמצניעים את השטר בכיס כדי שלא יוודע ממנו לרבים.
ב. שטר מלוה.
ג. שטר שיצא עליו ערער שהוא מזוייף.
ד. שטר עיסקא, שעשה עמו אבי היתומים ובא כעת לגבות ממונו מן היתומים.

14. אמר הבו ליה לפלניא ביתא דמחזיק מאה גולפי ומשתכח דמחזיק מאה ועשרין - מה הדין? (עא.)
א. זכה בכל הבית.
ב. נותנים לו רק החלק של מאה גולפי.
ג. המתנה כולה בטילה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. באיזה שיעור יצא עומר מגדר עומר ודינו כגדיש? (עב:)
א. קב.
ב. סאה.
ג. סאתים.
ד. ארבעה סאה.

16. המוכר את הספינה מכר את "המנהיגין" - מה הכוונה? (עג.)
א. החבלים שבהם מושכים את הספינה.
ב. המלחים.
ג. ההגא שבה מכוון דרכה של הספינה.
ד. המשוטים.

17. מה שמות ארבע הנהרות שמקיפין את ארץ ישראל? (עד:)
א. הכנרת, ים המלח, נחל מצרים, ירדן.
ב. ירדן, ירמוך, קירומיון, ופיגה.
ג. נחל מצרים, נחל אלכסנדר, מערת פמייס, והכנרת.
ד. פרת, חידקל, הירדן, ונחל מצרים.

18. "שלשה נקראו על שמו של הקב"ה" - מי הם? (עה:)
א. אברהם, יצחק ויעקב.
ב. צדיקים, משיח, וירושלים.
ג. בית המקדש, ישראל והתורה.
ד. כהנים, לויים וישראלים.

19. באיזה נוסח יש לכתוב בשטר כשמוכרים שטרות לחבירו? (עו:)
א. קני לך הוא וכל שעבודא דביה.
ב. וקנינא מיניה במנא דכשר למקנא ביה.
ג. הכל שריר וקיים.
ד. שטרא דינן נכתב ונמסר כדחזי.

20. באיזה קנין הקנה רב פפא הכסף שהי' לו אצל בי חוזאי לרב שמואל בר אחא? (עז:)
א. בקנין אגב קרקע.
ב. בקנין סודר.
ג. בשטר.
ד. בקנין אודיתא.

שאלות ללומדי תוספות
21. למה לא שייך "הדמים מודיעים" בקרקעות? (סא: ד"ה שמע)
א. דאמרינן קרקע בחזקת בעליה עומדת.
ב. דקרקע אינה נגזלת.
ג. לרשב"ם דאין אונאה לקרקעות, ולתוס' דלפעמים מוכר אדם קרקע ביותר מדמיו.
ד. כיון דאין קנין כסף מועיל בקרקע במקום שכותבים שטר.

22. האם שייך קבלת טומאה בפשוטי כלי עץ? (סו. ד"ה ושאני)
א. בראוי למדרס מקבלין טומאה מה"ת, באינו ראוי למדרס ומשמש אדם ומשמשי אדם, טומאה דרבנן.
ב. בראוי למדרס מקבלין טומאה מדרבנן.
ג. במשמש אדם ומשמשי אדם, מקבלין טומאה מה"ת.
ד. לא שייך שום טומאה בפשוטי כלי עץ אפי' אם ראויים למדרס.

23. "מים שאובין" - פסולים למקוה מה"ת או רק מדרבנן? (סו. - סו: ד"ה מכלל)
א. אפי' ג' לוגין פוסלים למקוה מה"ת.
ב. לרשב"ם ור"ת פוסלין ג' לוגין מה"ת, ולר"י רק מדרבנן, וכולו שאוב פסול מה"ת לכו"ע.
ג. לרשב"ם ור"ת כולו שאוב פסול מה"ת, ולר"י רק מדרבנן, וג' לוגין פוסלים רק מדרבנן לכו"ע.
ד. לכו"ע אינו פסול אלא מדרבנן ואפי' כולו שאוב.

24. "המוכר בית הבד מכר את הים" - מאי "ים"? (סז: בד"ה ים)
א. בריכת המים שבהם מגלגלים את אמת הרחיים.
ב. הבור שלפני בית הבד שלתוכו נשפך השמן.
ג. לרש"י ערובה, לתוס' העדשים דהיינו גת עצמו, ולר"ת טיט מעורב בתבן כעין ריחים.
ד. הקורה ששמים על הזיתים כדי לדורכם ולהוציא שמנם.

25. מה הטעם של המנהג להסיר ציצית מטליתות של מתים? (עד. ד"ה פסקי)
א. משום ביזוי מצוה, דגנאי לציצית לקוברם עם המת.
ב. דכתיב במתים חפשי, כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות.
ג. מדכתיב "ועשיתם את כל מצותי" והאי לאו בר עשייה הוא.
ד. דהוי כמעיד עדות שקר שקיים כל המצות, א"נ דלא כולם קיימו ציצית בחייהם, א"נ דקיי"ל מצות בטילות לעתיד לבא.