רשימת נושאים:



אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא מכות מבחן מכות - פרק שני
ממוצע הציונים עד כה: 91%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על פרק שני

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באיזה מקרה מהמקרים הבאים כן גולה (כשהרג בשגגה)? (דף ז ע"א-ע"ב)
א. אף תשובה אינה נכונה (אלא בכל 3 המקרים הללו הוא לא גולה).
ב. היה עולה בסולם ונפל עליו והרגו.
ג. היה מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתו.
ד. היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו.

2. באיזה מקרה מהמקרים הבאים כן גולה (כשהרג בשגגה)? (דף ז ע"ב, ט ע"ב)
א. ירידה שהיא צורך עליה. (לחלק מהדעות)
ב. קרן זוית. (אם היה זה יוצא ממבוי זה ונכנס לזה לפנות לימין או לשמאל וסכינו בידו וזה בא כנגדו בקרן זוית ולא ראהו והרגו)
ג. שונא. (כשאפשר לומר "לדעת הרג")
ד. מתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע.

3. מה מהמונחים הבאים הוא לא פתיחה לברייתא? (דף ו ע"א, דף ז ע"ב, דף ה ע"א)
א. תניא אידך (לאחריו חייב לפניו פטור).
ב. איתמר (אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי).
ג. תנו רבנן (בשגגה פרט למזיד בבלי דעת פרט למתכוין).
ד. ר' ישמעאל תנא (לענות בו סרה עד שתסרה גופה של עדות).

4. מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי" – מה התרגום הנכון? (דף ח ע"א)
א. מי שהשליך ופִסְפס את הדקל ופגע בתמרים.
ב. שהטיל פיס (גורל) בין הדקלים ובחר תמרים.
ג. מי שקטף לולב מהדקל במקום תמרים.
ד. מי שזרק רֶגֶב (גוש עפר) לדקל והִשִיר תמרים.

5. באיזה מקרה מהמקרים הבאים כן גולה (כשהרג בשגגה)? (דף ח ע"א)
א. הרב הרודה את תלמידו.
ב. אף תשובה אינה נכונה (אלא בכל 3 המקרים הללו הוא לא גולה).
ג. שליח בית דין.
ד. זרק את האבן לחצרו, כאשר אין רשות לניזק להיכנס לשם.

6. באיזה מקרה הפוגע גולה לעיר מקלט? (פרק שני)
א. כל התשובות נכונות.
ב. ילד קפץ לכביש ונדרס. בחקירה התברר שהנהג נהג במהירות גבוהה מעל למותר בשטח עירוני. לו היה נוהג במהירות המותרת היה יכול להספיק לבלום. [שוגג קרוב למזיד]
ג. נהג עוקף מכונית אחרת, במקום בו מותר לעקוף, בהנחה שהוא יצליח לסיים את העקיפה ולא לפגוע במכונית הבאה ממול. מסתבר שהיה זה שיקול דעת לא נכון, ועל מנת לא לפגוע במכונית ממול, הוא מנסה לחזור חזרה לנתיב שלו, אך הוא פוגע בנהג המכונית אותו הוא ניסה לעקוף. [שוגג]
ד. אדם נוהג במכוניתו בכביש עירוני במהירות המותרת. הולך רגל קופץ לכביש לפתע ונדרס. [שוגג קרוב לאונס]

7. איזה עונש חייב טמא שנכנס (במזיד) למקדש? (רש"י) (דף ח ע"א)
א. כרת.
ב. סקילה.
ג. מיתה בידי שמים.
ד. שריפה.

8. מי מהבאים לא נענש כאשר נכנס למקדש? (דף ח ע"ב)
א. טבול יום.
ב. טמא.
ג. מחוסר כיפורים.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

9. איזו טומאה לא טעונה קרבן? (רש"י) (דף ח ע"ב)
א. מצורע.
ב. טמא מת.
ג. יולדת.
ד. זב.

10. איזה משפט מהמשפטים הבאים לא נאמר במסכת מכות? (דף ט ע"ב, דף י ע"א)
א. לא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון.
ב. אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.
ג. לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו.
ד. אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותו.

11. ערי מקלט - איזה דין מהדינים הבאים לא נכון לגביהם? (דף י ע"א)
א. אין עושין אותן עיירות בינוניות.
ב. אין מושיבין אותן אלא במקום שווקים.
ג. מכוונות היו כמין שתי שורות בכרם.
ד. אין פורסין בתוכן מצודות.

12. ומי אוהב בהמון לא תבואה" – איזו דרשה לא נדרשה ממילים אלו? (דף י ע"א)
א. כל האוהב ללמד בהמון לו תבואה.
ב. כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואה.
ג. למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו.
ד. זה משה רבינו שאהב לקיים מצוות, ועל אף שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען, אמר: מצוה שתבוא לידי אקיימנה.

13. איזו דרשה אינה נכונה ולא נדרשה במסכת מכות? (דף י ע"א-ע"ב)
א. אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן – בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו.
ב. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים – מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים.
ג. מנין לדברי תורה שהן קולטין? שנאמר את בצר במדבר וגו' וכתיב בתריה וזאת התורה.
ד. תכין לך הדרך – אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

14. באיזה מהמקרים הבאים לא נאמר בגמרא שיש צורך (לעיכוב או לכל הפחות למצוה) שיהיו זקנים באותה העיר? (דף י ע"ב)
א. בן סורר ומורה.
ב. עיר הנדחת.
ג. ערי מקלט.
ד. עגלה ערופה.

15. כמה פסוקים יש בפרשיית ערי מקלט שבספר יהושע [לדעה שהוסיף פסוקים בתורה (מ'וימת שם משה')]? (דף יא ע"א)
א. 8
ב. 6
ג. 16
ד. 60

16. מי לא מוזכר במסכת מכות? (דף ה ע"ב, יא ע"א)
א. ההיא איתתא.
ב. ההוא סבא.
ג. ההוא כובסא.
ד. ההוא גברא.

17. מה התרגום הנכון? – (1) קפא. (2) דוכתיה. (3) חספא. (דף יא ע"א)
א. (1) צף. (2) מקומו. (3). חרס.
ב. (1) קפה. (2) ארצו. (3) חרס.
ג. (1) קפץ. (2) מקומו. (3). אבן.
ד. (1) צף. (2) ארצו. (3). מחוספס.

18. על איזה מקרה מהמקרים הבאים לא נאמר הדין: "אינו יוצא מעיר המקלט לעולם"? [אלא נאמר דין אחר לגמרי] (דף יא ע"ב)
א. אם נגמר דינו בלא כהן גדול.
ב. אם משנגמר דינו מת כהן גדול.
ג. ההורג כהן גדול.
ד. כהן גדול שהרג.

19. מי לא הוזכר במסכת מכות? (דף ו ע"ב, דף יא ע"א, דף יב ע"א)
א. שד.
ב. אליהו.
ג. שרו של רומי.
ד. משיח.

20. מה מהמקרים הבאים הוא לא טעות? (דף יב ע"א)
א. גג המזבח קולט.
ב. גם מזבח של שילה קולט.
ג. המזבח קולט גם זר.
ד. כל המקרים הללו הם טעות, ובהם טעה יואב.

21. רוצח שיצא חוץ לתחום: (דף יא ע"ב, דף יב ע"א)
א. אסור לגואל הדם להורגו (ואם הרגו – נהרג עליו).
ב. רשות ביד גואל הדם להורגו.
ג. א. כל תשובה מייצגת תנא אחר. זוהי מחלוקת משולשת.
ד. מצוה ביד גואל הדם להורגו.

22. שכר ללוים - מהי מסקנת הגמרא (דעת רבא)? (דף יג ע"א)
א. ב-6 ערי המקלט – לא מעלים שכר, וב-42 הנוספים – מחלוקת.
ב. ב-6 ערי המקלט – מחלוקת, וב-42 הנוספים – כן מעלים שכר.
ג. ב-6 ערי המקלט – לא מעלים שכר, וב-42 הנוספים – כן מעלים שכר.
ד. ב-6 ערי המקלט – כן מעלים שכר, וב-42 הנוספים – מחלוקת.