רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ה-קפ"ו
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קפ"ה-קפ"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בירך בליבו מתוך אונס- מה דינו?
א. יצא ידי חובת בירכת המזון.
ב. לא יצא, כשנסתלק האונס, אם עדיין לא נתעכל המזון- יברך שוב.
ג. יצא בדיעבד.
ד. אנוס- רחמנא פטריה.

2. שיכור שאינו יכול לדבר כראוי- האם חייב בברכה?
א. אסור לו לברך עד שיתפקח.
ב. חייב בברכה.
ג. יישן מעט ויברך.
ד. אם שיכור מחמת אותה סעודה- יכול לברך.

3. שיכור כלוט- האם חייב בברכה?
א. כשוטה ייחשב ופטור.
ב. חייב.
ג. אסור.
ד. מותר ולגר"א יחזור ויברך כשיתפקח.

4. בירך ומצא אח"כ צואה בתוך ד' אמותיו- מה יעשה?
א. צריך לחזור ולברך.
ב. בדיעבד יצא ידי חובה.
ג. אם אין ריח יצא ידי חובה לכתחילה.
ד. תשובות ב' ו-ג' נכונות.

5. בירך ומצא מי רגלים בתוך ד' אמותיו- מה יעשה?
א. מותר אף לכתחילה כל זמן שלא נודע לו שיש מי רגלים.
ב. אם יש ריח יחזור ויברך.
ג. אם פחות מרביעית יצא בדיעבד.
ד. אם בלועים בקרקע יצא.

6. האם נשים חייבות בברכת המזון?
א. חייבות.
ב. פטורות.
ג. חייבות רק בשלושה.
ד. חייבות, וספק אם דאורייתא או דרבנן.

7. האם קטן חייב בברכת המזון?
א. חייב
ב. פטור
ג. חייב דרבנן מדין חינוך.
ד. חייב מגיל שתים עשרה.

8. מאי נפקא מינה אם נשים חייבות דאוריתא או דרבנן?
א. אם היא בספק האם תברך או לא.
ב. האם יכולה לברך כדי להוציא את האנשים ידי חובה.
ג. האם יכולות להצטרף לזימון.
ד. תשובות א' ו-ב' נכונות.

9. מתי בן קטן יכול לברך ולהוציא את אביו ידי חובת ברכת המזון?
א. כשאביו אינו יודע לברך
ב. כשאביו אכל שיעור דרבנן
ג. תשובות א' ו-ב' נכונות.
ד. כשהאב עייף מאוד.