רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סוכה מבחנים מסכת סוכה, דפים כט:-לו
ממוצע הציונים עד כה: 52%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם לולב הגזול פסול ביום טוב שני?
א. כן, מדין 'מצווה הבאה בעבירה'
ב. אינו פסול, כי פסול "לכם" הוא רק ביום טוב ראשון.
ג. פסול מדין 'לכם - משלכם', והוקשו כל הימים ליום טוב ראשון
ד. מחלוקת א' או ב'.

2. הגוזל עצים וסיכך בהם:
א. חייב להחזיר את העצים ולקנות סכך אחר, ואין בזה משום 'תקנת השבים' כי עצים שכיחים ויוכל בקלות להשיג סכך אחר
ב. אינו חייב להחזיר את העצים מפני 'תקנת השבים' שהקלו עליהם שלא יצטרכו לסתור בניינם
ג. אינו חייב להחזיר את העצים כי חשיבות מצוות סוכה מחשיבה אותם כבניין קבע שאין חובה לפרקו כדי להחזיר גזלה
ד. ב' ו-ג' נכונים

3. לולב של עבודה זרה:
א. כשר למרות שעבודה זרה אסורה בהנאה, משום שמצוות לאו ליהנות נתנו
ב. פסול, כי נחשב כאילו שרפו אותו ואין כאן שיעור לולב
ג. מחלוקת א' ו-ב'
ד. א' נכון לסתם עבודה זרה ו-ב' נכון לאשרה שהייתה בשעת כיבוש הארץ

4. מניין ש'כפת תמרים' הכוונה ללולב ולא לפירות עץ התמר
א. צריך שיהיה דבר שאפשר לכופתו
ב. שכתוב 'כפת' חסר, ולא נכתב 'כפות' מלא או לחילופין 'כף'
ג. 'דרכיה דרכי נועם' וסוף הפירות להסריח במהלך החג
ד. פירות כפותים ועומדים כבר.

5. שיעור הדס וערבה שלושה. ר' טרפון אמר באמה בת חמישה טפחים. למסקנת הגמרא כוונתו שאורך הדס:
א. 3.6 טפחים שלנו
ב. 2.5 טפחים שלנו
ג. 3 טפחים שלנו
ד. מחלוקת א' ו-ב'

6. שחט, כיסתה הרוח את הדם ושבה וגילתה אותו. מה יעשה?
א. לא צריך לכסות, כי הרוח כבר כסתה והמצווה נדחתה מן המציאות לעולם
ב. צריך לכסות כי אין דיחוי אצל מצוות
ג. צריך לכסות מספק
ד. ספק בגמרא אם ב' או ג'

7. מדין ענבי הדס שהשחירו, לקטם והכשיר את ההדס לומדת הגמרא ש:
א. דחוי מעיקרא אינו דחוי
ב. נראה, נדחה וחזר ונראה אינו דחוי
ג. הגמרא מתלבטת בין א' ל-ב' ומכריעה כ-א' כי הוא החידוש הקטן יותר
ד. ענבי הדס שחורים פוסלים אותו כשהם מרובים מהענבים הירוקים

8. איזה הבדל אין בין ערבה רגילה וצפצפה?
א. צבע הקנה – אדום או לבן
ב. צבע העלה – ירוק או לבן
ג. צורת העלה – משוך או עגול
ד. צורת פי העלים – חלק או כמגל

9. מדוע אתרוג של תרומה טמאה פסול?
א. לפי שאין בו היתר אכילה
ב. לפי שאין בו דין ממון
ג. מדין 'הקריבהו נא לפחתך'
ד. מחשש שמא יאכלוהו לאחר החג כי ישכחו את טומאתו