רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

ממוצע הציונים עד כה: 88%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. א.מתי מתחילים להזכיר גבורות גשמים?
א. רבי יהושע – תחילת החג, רבי אליעזר – סוף החג
ב. רבי אליעזר – תחילת החג, רבי יהושע – סוף החג
ג. אין מחלוקת. מתחילים מיום טוב ראשון של החג.
ד. אין מחלוקת. מתחילים מיום טוב אחרון של החג.

2. ב. מה פירושו של "אין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים"?
א. מתי מתחילים להגיד "משיב הרוח ומוריד הגשם"
ב. מתי מתחילים להגיד "ותן טל ומטר לברכה"
ג. אחרי כמה זמן בצורת, גוזרים תענית
ד. שתי תשובות ראשונות נכונות

3. ג.עד מתי שואלים הגשמים?
א. רבי יהודה – עד שיעבור הפסח
ב. רבי מאיר – עד שיצא ניסן
ג. רבי טרפון – עד ט"ו בשבט
ד. שתי תשובות ראשונות נכונות

4. ד.מתי מתחילים לשאול על הגשמים?
א. מיום טוב הראשון של החג
ב. מיום טוב אחרון של החג
ג. מחלוקת אם בג' מרחשון או בז' מרחשון
ד. מחלוקת אם בג' כסלו או בז' כסלו

5. ה.מי צם שלוש תעניות ראשונות?
א. כל הציבור
ב. היחידים, שהם התלמידי חכמים
ג. מי שרוצה יכול לצום
ד. אף תשובה נכונה

6. ו.כמה תעניות סה"כ אפשר לגזור על הציבור?
א. 3
ב. 7
ג. 10
ד. 13

7. ז. מה ההבדל בין שלוש תעניות הראשונות לשלוש תעניות האמצעיות?
א. מתי מתחיל הצום
ב. אם מותר לעשות מלאכה
ג. נעילת המרחצאות
ד. כל התשובות נכונות

8. ח. מה יש מיוחד בתעניות האחרנות?
א. תקיעת שופר
ב. נעילת חנויות
ג. ישיבה על הרצפה
ד. שתי תשובות ראשונות נכונות

9. ט. אלו הם סימני קללה
א. ירדו גשמים רק בחודש שבט
ב. ירדו גשמים רק בחודש אדר
ג. ירדו גשמים רק בחודש ניסן
ד. לא ירדו גשמים בכלל (ואם ירדו רק באייר או סיון)

10. י. על מי נותנים אפר מקלה?
א. כל אחד שם על ראש חברו
ב. הגבאי שם על ראש הנשיא, ובראש אב בית דין, ובראש כל אחד ואחד
ג. שמים על ראש הנשיא, ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו
ד. לא שמים אפר מקלה על אף אחד

11. יא. מי ראוי לרדת לפני התיבה בתענית?
א. כל אחד ראוי
ב. זקן ורגיל וביתו ריקם
ג. רב העיר
ד. נשיא הסנהדרין

12. יב. כמה ברכות מוסיפים לעמידה?
א. 1
ב. 2
ג. 6
ד. 7

13. יג. בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון היה מעשה שלא מצא חן בעיני החכמים. מה קרה?
א. התפללו ברחובה של עיר
ב. הקריבו קרבנות
ג. הוסיפו הברכות לתפילה משולב עם תקיעת שופרות ולא בבית המקדש
ד. אכלו באמצע הצום

14. יד. מי הם אנשי משמר ומי הם אנשי בית אב?
א. אנשי משמר הם קבוצה של כהנים שעולים לשבוע לבית המקדש. אנשי בית אב הם קבוצה אחרת שעובדים בשבת.
ב. אנשי משמר הם קבוצה של כהנים שעולים לשבוע לבית המקדש. אנשי בית אב הם החלק שעובדים ביום מסוים.
ג. אנשי משמר מתכנסים בעריהם ומתפללים על הקרבנות. אנשי בית אב עובדים בבית המקדש.
ד. אנשי משמר שומרים בפתחי בית המקדש ואנשי בית אב מקריבים קרבנות.

15. טו. למי אסור לשתות יין?
א. אנשי משמר – לא ביום ולא בלילה. אנשי בית אב – לא בלילות.
ב. אנשי משמר – אין איסור שתיית יין. אנשי בית אב – אסור בין ביום ובין בלילה.
ג. אנשי משמר – אסור בלילה. אנשי בית אב – לא ביום ולא בלילה.
ד. אנשי משמר ואנשי בית אב – לא ביום ולא בלילה. .

16. טז. במגילת תענית יש ימים טובים ש:
א. אסור להספיד בהם
ב. אסור להתענות בהם
ג. בחלק אסור להספיד בהם ובחלק אסור להתענות בהם
ד. אסור לעשות בהם סעודה

17. יז. באיזה ימים לא משלימים תענית?
א. ראש חודש, חנוכה ופורים
ב. תשעה באב שחל להיות בערב שבת
ג. שתי התשובות נכונות
ד. שתי התשובות לא נכונות

18. יח. מתריעים מיד אם פסקו גשמים ל:
א. 14 יום
ב. 30 יום
ג. 40 יום
ד. 60 יום

19. יט. איזה סוגי גשמים יש?
א. צמחים ועצים
ב. בורות, שיחין ומערות
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אין סוגים שונים של גשמים

20. כ. עיר שלא ירדו עליה גשמים מה עושים ערים שסביבותיה?
א. תנא קמא אומר מתריעות ולא מתענות, רבי עקיבא אומר מתענות ולא מתריעות.
ב. תנא קמא אומר מתענות ולא מתריעות, רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות.
ג. תנא קמא אומר מתענות, רבי עקיבא אומר מתריעות.
ד. תנא קמא אומר מתריעות, רבי עקיבא אומר מתענות.

21. כא. מה ההגדרה של דבר?
א. עיר של 500 גברים, שמתו שלושה אנשים ביום אחד.
ב. עיר של 500 גברים, שמתו שבעה אנשים ביום אחד.
ג. עיר של 500 גברים, שמתו שלושה אנשים בשלושה ימים.
ד. עיר של 500 גברים, שמתו שני אנשים ביום אחד.

22. כב. למה מתריעים על השדפון ועל הירקון בכל מקום?
א. מפני שלא יהיה אוכל
ב. מפני שזה חמור
ג. מפני שלא יהיו שעורים לקרבן העומר
ד. מפני שהיא מכה מהלכת

23. כג. על מה לא גוזרים תענית?
א. חיה רעה
ב. חרב או גייסות
ג. עודף גשמים
ד. ארבה

24. כד. על מה מתריעים בשבת?
א. על עיר שהקיפוה גוים או נהר, ועל ספינה המטרפת בים.
ב. על בית שעומד ליפול או חומה שנפלו ממנה אבנים
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אף תשובה נכונה

25. כה. איזה גשמים דרש חוני המעגל?
א. גשמי רצון, ברכה ונדבה
ב. גשמי חיטה ושעורה
ג. גשמים בטיפות
ד. גשמי זעף

26. כו. אם ירדו גשמים באמצע התענית
א. לפי תנא קמא, אם לפני נץ החמה, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם חצות לא ישלימו.
ב. לפי תנא קמא, אם לפני חצות, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם נץ החמה לא ישלימו.
ג. לפי תנא קמא, אם לפני שקיעה, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם חצות לא ישלימו.
ד. לפי תנא קמא, אם לפני חצות, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם פלג מנחה לא ישלימו.

27. כז. מתי קראו הלל הגדול כשירדו גשמים באמצע התענית?
א. מיד
ב. אחרי חצות היום
ג. אחרי שאכלו ושתו
ד. אין תשובה נכונה