רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא עבודה זרה מבחן דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת עבודה זרה, דפים ב-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
שאלות על גמרא ורש"י
1. מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין - מה הטעם?(ב:)
א. דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.
ב. שנאמר שום תשים עליך מלך.
ג. שלא יכעוס המלך על שהוצרך למתין בחוץ ויפחדו ממנו הדיינים
ד. דאין זה כבודו שימתין בחוץ, א"נ מקמי דליפוש חרון אף ה' עליו בגלל עוונות הציבור

2. למה לא יעידו שמים לעתיד לבא שישראל קיימיו התורה? (ג.)
א. כלום אב מעיד על בנו.
ב. שמים וארץ נוגעין בעדותן.
ג. דאין הם יודעים בנסתרות שנאמר הנסתרות לה' אלוקינו.
ד. כיון שאינם בני מצוות.

3. כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה...? (ג:)
א. מאכילין אותו גחלי רתמים.
ב. הרי זה מתחייב בנפשו.
ג. אין לו חלק לעולם הבא.
ד. לפי שנאמר בו "וירים תולעים ויבאש".

4. באיזה שעות ביום נאמר "הקב"ה יושב ודן את כל העולם כולו" - למסקנא? (ד:)
א. בחצות הלילה.
ב. ג' שעות אחרונות ביום.
ג. י"א ג' שעות ראשונות וי"א ג' שעות אחרונות.
ד. י"א ג' שעות ראשונות וי"א ג' שעות שניות.

5. למה קראו ישראל למן "לחם קלוקל"? (ה: ברש"י ד"ה בלחם)
א. שהיה קל ונבלע באברים ולא היו צריכים לפנות לצרכיהם חוץ למחנה.
ב. לפי שנאמר וחם השמש ונמס והתקלקל מהר.
ג. לפי שלא טעמו בו טעם אבטיחים ובצלים.
ד. לפי שנאמר בו "וירים תולעים ויבאש".

6. למ"ד טריפה יולדת - מה ילפינן ממ"ש "לחיות זרע"? (ו.)
א. למיעוטא מחוסר איבר
ב. למיעוטא טריפה.
ג. למיעוטא זקן וסריס.
ד. למיעוטא בהמה טמאה.

7. איזה עצה קבל ר' יהודה נשיאה מר"ל כשקבל דינר ממין ביום אידו? (ו:)
א. שיקח אותה משום איבה.
ב. שיחזיר לו הדינר מיד
ג. שיקח הדינר ויזרקנה מיד לבור בפניו.
ד. שיקח הדינר ויזרקנה לבור בפניו כלאחר יד שלא יבין שמדעתו השליכו.

8. באיזה אופן מודו כו"ע דיש סדר למשנה? (ז.)
א. בחדא מסכתא.
ב. בתרי מסכתא.
ג. ממסכתא למסכתא בסדר נזיקין.
ד. במחלוקת ואחר כך סתם הלכתא כסתם.

9. דתליא באשלי רברבי - מה הכוונה? (ז: ברשי דהבאשלי)
א. אשלי רברבי - הרים גבוהים ורבמים.
ב. "אשלי רברבי" - חבלים עבים וחזקים, א"נ אלנות גדולות.
ג. אשלי רברבי - שרים ושופטי ארץ.
ד. אשלי רברבי - שאלות חמורות שאין להם פתרון.

10. מכי רמו שערי באסינתי - מה הכוונה? (ח: ברשי דה אסיתני)
א. ביום תגלחת שערו עושה אותו יום איד לעבודה זרה.
ב. ביום הנישואין של הגוי פותחין השערים למוזמנים.
ג. כששורין את השעורים לעשות מהם שכר, א"נ מגדלים שעורים בעריבות לסימנא מילתא.
ד. כשמחליקין את הכרישל שעורים שאז נחשב גמר מלאכתם.

11. בכמה שנים לבריאת העולם חרבו בית המקדש ראשון ושני? (ט. ברש"י ד"ה כי מעיינת)
א. הראשון - ג' אלפים ש"ל, השני - ג' אלפים תתכ"ח.
ב. הראשון - ג' אלפים תמ"ח, השני - ג' אלפים תתק"ח.
ג. הראשון - ג' אלפים רנ"ב, השני ג' אלפים תשע"ח.
ד. הראשון - ג' אלפים תע"ח, השני - ג' אלפים תתע"ח.

12. האם מוקמינן מלך בן מלך אצל הרומייים? (י.)
א. בחיי המלך אין ממנין אבל לאחר מות האב ממנים.
ב. מוקמינן.
ג. סתם אין ממנין אבל על ידי נטילת רשות מאת השרים ממנים.
ד. בימי קדם לא היו ממנים אבל האידנא ממנים.

13. מה רמז לו רבי לאנטונינוס כששלח לו "כוסברתא"? (י:)
א. שלא יחסר לו לעולם צנון וחזרת בימי החמה ובימות הגשמים.
ב. שיהרוג את בתו בגלל שזינתה.
ג. שיימשך מלכותו.
ד. שיעמוד מלך מבניו על ידי בן בתו.

14. עוקרין על המלכים וכו' - האם כלול בזה גם בהמות טהורות? (יא. - יא:)
א. בהמה טהורה אסור לעקור אפילו אם נשתמש בה המלך.
ב. גם בהמות טהורות מותר לעקור אפילו כשעושה אותם טריפה.
ג. בהמה שהשתמש בה המלך עוקרים ובלבד שלא יעשנה טריפה.
ד. אם השתמש בה מותר לעקור אף אם תטרף על ידי זה, לא השתמש בה יעקרנה ובלבד שלא יטריפנה.

15. בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד - מה הטעם? (יא: ברשי דה בגולה)
א. דאין בינינו עובדי עבודה זרה אלא מנהג אבותיהם בידיהם.
ב. דאין הגוים שמחים כ"כ בעבודה זרה שלהם.
ג. דס"ל כחכמים דאמרו ביום אידם אסור לפניהם ולאחריהם מותר.
ד. כיון דיושבים ביניהם וכל פרנסתינו מהם א"נ משום יראה.

16. למה אסור לשתת מים מן הנהרות ומן האגמים בפיו ובידו אחת? (יב:)
א. מפני סכנת עלוקה במים.
ב. מפני סכנת רוח רע.
ג. מפני חשש היסח הדעת שבברכה.
ד. מפני שנראה כמשתחוה לעבודה זרה הניצבת לפניו.

17. האם מותר להטיל מום בקדשים בזמן הזה? (יג: ברש"י ד"ה ובזמן)
א. אסור מדאורייתא.
ב. מותר אפילו מדרבנן.
ג. בקדשי מזבח אסור בקדשי בדק הבית כגון בעל מום מותר.
ד. מהתורה מותר כיון דלא חזי להקרבה לא בגופיה ולא בממונו, מדרבנן אסור דנראה כמטיל מום.

18. אמר תרנגול לבן קטוע למי האם מותר למכור לו? (יד:)
א. קטוע מותר למכור לו שלם אסור למכור.
ב. מותר למכור דמוכח דלוא לעבודה זרה קבעי ליה.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. מדרבנן אסור אבל מהתורה מותר.

19. למה אסור למכורלגוי בהמה גסה?(טו.)
א. משום חשש רביעה.
ב. משום דמשתמש בה במלחמה.
ג. משום חשש שיקריבנה לעבודה זרה וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול.
ד. משום שאלה, שכירות, ונסיוני.

20. האם מותר למכור בהמה גסה לישראל החשוד למכור לעכו"ם? (טו:)
א. אסור, משום לפני עור לא תתן מכשול ושמא ימכרנה לגוי.
ב. מותר, שהוי לפני דלפני.
ג. אסור, דחשוד על איסור רביעה.
ד. מותר, דאין ישראל חשודין על רביעה.