רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עבודה זרה מבחן דפים ל"ב-מ"ו
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת עבודה זרה, דפים ל"ב-מ"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
שאלות על גמרא ורש"י
1. עורות לבובין שאין עליהם דם - האם אסורים? (לב:)
א. אם הנקב עגול אסור אפילו אין עליו דם והוא שלא מלחו אבל מלחו מותר.
ב. אם מלחו אסור לא מלחו מותר.
ג. אפילו לא מלחו אסור אע"פ שאין בו דם דמסתמא לשם ע"ז נעשה.
ד. אם אין עליהם קורט דם מותרים אע"פ שמלחן.

2. האם מהני מילוי ועירוי מים להכשיר נודות וקנקנים ששמו בהם יין נסך? (לג.)
א. מהני, ביןבקנקנים ובין בנודות.
ב. בנודות מהני, בקנקנים לא מהני.
ג. בנודות לא מהני, בקנקנים מהני.
ד. לא מהני, בין בקנקנים ובין בנודות.

3. האם מהני "קיסא" להכשיר קנקנים של עכו"ם - למסקנא? (לג:)
א. איבעיא דלא איפשיטא.
ב. הלכתא דמהני.
ג. הלכתא דלא מהני.
ד. אם נשרו זיפתן מהני ואם לא נשרו לא מהני.

4. החרצנים והזקין של עכו"ם - מה דינם? (לד.)
א. עד יב' חודש אסורים בהנאה לאחר יב' חודש אסרים באכילה ומותרים בהנאה.
ב. אסורים בהנאה לעולם.
ג. אסורים באכילה עד יב' חודש ואחר כך מותרים אף באכילה.
ד. עד יב' חודש אסורים בהנאה, ואחר כך מותרים אף באכילה.

5. המקדש בפרש של שור הנסקל ושל עגלי עבודה זרה - האם מקודשת? (לד:)
א. בשל שור הנסקל מקודשת, בשל עבודה זרה אינה מקודשת.
ב. אינה מקודשת.
ג. מקודשת.
ד. בשל שור הנסקל אינה מקודשת, בשל עבודה זרה מקודשת.

6. המעמדי בשרף ערלה - האם נאסרה הגבינה? (לה:)
א. בקטפא דפירי אסור בקטפא דגוזא (העץ) פליגי ר' אליעזר ור' יהושע.
ב. בקטפא דגוזא אסור בקטפא דפירי (העץ) פליגי ר' אליעזר ור' יהושע.
ג. אסור, בין בקטפא דפירי ובין בקטפא דגוזא.
ד. מותר, בין בקטפא דפירי ובין בקטפא דגוזא.

7. איזה דין ייחוד נאסור בימי דוד המלך? (לו:)
א. ייחדו דעובדת כוכבים.
ב. ייחוד דפנויה.
ג. ייחוד דאשת איש.
ד. ייחוד דשניות לעריות דאינם אסורים אלא מדרבנן.

8. העיד ר' יוסי בן יועזר על אייל קמצא דכן - מה זה? (לז.)
א. מין חיה, והעיד שמותרת באכילה.
ב. מין בהמה, והעיד שהיא טהורה ואינו מטמא.
ג. מין מאכל, והעיד שאינה מקבלת טומאה.
ד. מין חגב, והעיד שמותרת באכילה.

9. עכו"ם שהסיק את התנור כדי להקשות כלי האם נאסרים המאכלים שבתנור מחמת בישול עכו"ם? (לח.)
א. נאסרים.
ב. לא נאסרים.
ג. אם היו מבושלים כבר כמאכל בן דרוסאי אין נאסרים, ואם לא נאסרים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. הני דהיני שליקי דארמאי - מה דינם? (לח:)
א. אסורים.
ב. מותרים.
ג. מתוקים מותרים, מרורים ושנאכלים על ידי הדחק אסורים.
ד. מתקים אסורים, מרורים ושנאכלים על ידי הדחק מותרים.

11. למה אסרו קורט של חלתית הנקנה מעכו"ם? (לט.)
א. משום דחותכין אותו בסכין ורורפיה דחילתית מחליא ליה לשבח אפילו באינו בן יומו.
ב. משום בישולי עכו"ם.
ג. גזירה אטו פתם ויינם.
ד. משום שחותכים אותו בסכין של איסור בן יומו.

12. למה לא חששו בדבש של עכו"ם משום תערובת איסור? (לט:)
א. כיון דאינו אלא משהו ובטל בששים.
ב. דהוי נותן טעם לפגם.
ג. דאומן לא מרע אומנתיה.
ד. דאם מערבין בו משהו מיד נסרח הדבש.

13. זיתים המגולגלים הניקחים מעכו"ם - מה דינם? (מ:)
א. לת"ק מותרים ולר' יוסי אסורים.
ב. לת"ק מותרים ולר' יוסי היכא דאוחזו בידו וגרעינתו נשמטת אסורים.
ג. לכו"ע מותרים אף היכא דאוחזו בידו וגרעינתו נשמטת.
ד. לכו"ע אסורים דחיישינן שמא נתן בהם יין.

14. פירות טבל שלא ראו פני הבית האם מותרים באכילה? (מא:)
א. אכילת קבע אסור מדרבנן, ארעי מותר, ולאכילת בהמה מותר בכל גוונא.
ב. אכילת קבע אסור מהתורה, וארעי אסור מדרבנן, ולאכילת בהמה מותר בארעאי.
ג. לאכילת אדם אסור מהתורה, ולאכילת בהמה מותר בכל גוונא.
ד. אכילת קבע אסור בין לבהמה ובין לאדם ואכילת ארעי מותר בשניהם.

15. ישראל ששבר עבודה זרה של גוי - האם מהני ביטולו? (מב.)
א. מהני הביטול אפילו מדרבנן.
ב. לא מהני, מהתורה.
ג. מדרבנן לא מהני, גזירה דילמא מגבה לה והדר מבטל לה.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

16. גוי שנאבד עבודה זרה שלו ונתייאשר ממנו האם בטלה מאליה? (מג.)
א. בטלה.
ב. לא בטלה, דאף דמינה מתייאש מאיסורא לא מתייאש.
ג. במקום שהרבים מצויים שם מתייאש, אין רבים מצויים שם לא מתייאש.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

17. האם מותר ללבוש ולחתום בטבעת שיש עליו צורה? (מג:)
א. מותר אף אם חותמה בולט, בין ללבוש ובין לחתום.
ב. אסור, מהיכא שחותמה בולט, בין ללבוש ובין לחתום.
ג. חותמה בולט מותר ללבוש ואסור לחתום, חותמה שוקע, אסור ללבוש ומותר לחתום.
ד. חותמה בולט אסור ללבוש ומותר לחתום, חותמה שוקע מותר ללבוש ואסור לחתום.

18. ויקח את עטרת מלכם - למה לא היה אסור בהנאה משום עבודה זרה? (מד.)
א. דתשמישי עבודה זרה אינם נאסרים עד שיעבדו.
ב. דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
ג. דבא איתי הגיטי ובטלו.
ד. דכיון דנשבר מאליה בטלה, דס"ל עבודה זרה שנשתברה מאליה מותרת.

19. ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה ובא עכו"ם והשתחווה לה - האם נאסרת? (מו.)
א. נאסרת.
ב. לא נאסרת.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. אם גם הישראל השתחווה לה - נאסרת, ואם לא, אינה נאסרת.

20. האם נאסרים אתנן ונעבד במחובר לגבוה? (מו:)
א. נאסרים, בין אתנן ובין נעבד.
ב. אתנן במחובר אסור, נעבד במחובר מותר.
ג. לא נאסרים.
ד. אתנן במחובר מותר, נעבד במחובר אסור.