רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא עבודה זרה מבחן דפים מ"ז-ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת עבודה זרה, דפים מ"ז-ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. המשתחוה למעין מימיו מהו - מה כאן הספק? (מז:)
א. אי למים שמשתחווה או לפרצוף שהוא רואה בתוך המים.
ב. אי יש נעבד במחובר אצל גבוה.
ג. אי מים של רבים נאסרים או לא.
ד. אי למידם שלפניו משתחווה או לקילוח של הנהר והילכו.

2. איזה סוג טומאה יש על אבניו ועציו של עבודה זרה? (מז:)
א. כטומאת מת ומטמא אף באהל.
ב. י"א כטומאת שרץ דהיינו במגע, וי"א כטאומאת נדה ומטמא אף במשא.
ג. מהתורה אינו מטמא ורק מדרבנן גזרו לטמא אוכלין בלבד.
ד. אין להם טומאה כל עיקר.

3. מי שישב תחת צילה של אשרה האם נטמא? (מט:)
א. אפילו ישב בצל קומתה טהור וכ"ש בישב בצל צלה.
ב. אפילו ישב בצל צלה נטמא.
ג. ישב בצל קומתה נטמא אבל בצל צלה טהור.
ד. לת"ק טמא אפילו בצל צלה ולר"י טהור אפילו בצל צלה.

4. הסיק את התנור בעצי אשירה - מהדין התנור? (מט:)
א. התנור יותץ בין תנור חדש ובין תנרו ישן.
ב. חדש יוצן וישן יותץ.
ג. חדשיותץ וישן יוצן.
ד. יוצן התנור בין תנור חדש ובין תנור ישן.

5. למה נקרא ר' מנחם ב"ר סימאי "בנן של קדושים"? (נ.)
א. דלא הסתכל בצורתא דזוזא.
ב. שהיו אבותיו כהנים ששירתו בבית המקדש.
ג. שמסר עצמו למיתה על קידוש השם.
ד. שאבותיו נהרגו על קידוש השם.

6. הזובח בהמה בעל מום לעבודה זרה - האם חייב? (נא.)
א. פטור - ואפילו בדוקין שבעין.
ב. בדוקין שבעין - חייב, במחוסר אבר - פטור.
ג. בדוקין שבעין - פטור, במחוסר אבר - חייב.
ד. חייב - ואפילו במחוסר אבר.

7. מצאו בראשו של עבודה זרה מעות או כלים - האם מותרים? (נא:)
א. מותרים בכלגוונ
ב. אסורים בכל גוונא.
ג. מעות אסורים וכלים מותרים.
ד. מצאן בדרך נוי אסורים, בדרך גנאי כגון כיס תלוי על צוארו מותרים.

8. האם גזרו על "טומאה ישנה" גם בטומאה דרבנן? (נב.)
א. לא גזרו, דהיא גופא גזירה ואנן נגזור גזירה לגזירה?
ב. איבעי דלא איפשטא.
ג. בטומאה דרבנן לא גזרו אבל בטומאת עבודה זרה דחמירא - גזרו.
ד. בטומאה עבודה זרה לא גזרו ובשאר טומאה דרבנן - איבעיא דלא איפשטא.

9. מה דרשו חז"ל מקרא "ובאו בה פריצים וחללוה"? (נב:)
א. דעתיד בית המקדש ליחרב בעונותיהן של ישראל.
ב. שבית המקדש נחרב בעון שנאת חינם.
ג. שכיון שנכנסו גוים להיכל יצאו כל כלי המקדש לחולין.
ד. שגוי שהשתחווה לכלי של ישראל נאסר מיד.

10. 10"ואשריהן תשרפון באש" - למה נאסרו הלא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו? (נג:)
א. כשעבדו ישראל את העגל גילו דעתם שניחא להו אם יעבדו גוים עבודה זרה.
ב. גוי יכול לאסור דבר של ישראל.
ג. גזרת הכתוב בדור ההוא לשרוף אשריהן כדי שלא יגררו ישראל אחרי עבודה זרה שלהם.
ד. לפני מתן תורה יכלו לאסור גם דבר שאינו שלהם.

11. עשה בהמתו חליפין לעבודה זרה - האם נאסרה? (נד:)
א. לא נאסרה.
ב. מותר להדיוט ואסור לגבוה.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. נאסרה אפילו להדיוט.

12. מה הן "חליים רעים ונאמנים"? (נה.)
א. יסוריים שיש בהם ביטול תורה.
ב. רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם.
ג. מחלה שאין ה רפואה בדרך הטבע.
ד. מחלות שלקו בהם המצרים כדכתיב "כל המחלה אשר שמתי במצרים" וכו'.

13. למה אין דורכין עם העכו"ם בגת - לפי המשנה האחרונה? (נה:)
א. דאסור לגרום טומאה לחולין בארץ ישראל.
ב. דאסור להשתכר מאיסורי הנאה וס"ל דכיון שהתחיל לימשך נעשה יין נסך.
ג. דאסור לסייע בידי עובדי עבירה.
ד. משום אביזרייהו דעבודה זרה.

14. החזיר גרגותנא לגת - מה הדין? (נו:)
א. כל היין מותר אפילואם פחתתו בורו.
ב. למ"ד נצוק חיבור, מה שבבור אסור והשאר מותר, למ"ד אינו חיבור, אף שבבור מותר.
ג. רק היין שבגרגותנא אסור אבל שבבור ושבגת מותר.
ד. למ"ד נצוק חיבור הכל אסור, למ"ד אינו חיבור אם פחתתו בורו הכל אסור ואם לא פחתתו בורו מה שבבור אסור והשאר מותר.

15. יין שמזגו עכו"ם מה דינו? (נח: ברש"י ד"ה אסור)
א. אסור בהנאה.
ב. אסור בשתיה ומותר בהנאה.
ג. מותר אף בשתיה.
ד. אם נגע ביין אסור בהנאה, לא נגע ביין מותר אף בשתיה.

16. מה דעת ר' יוחנן בתורמוסין ששלקום עובדי כוכבים? (נט.)
א. מותר כיון דנאכלין חיין.
ב. מותר כיון דאין עולין על שולחן מלכים.
ג. אסורים משום בישול עכו"ם.
ד. מן הדין מותרים אבל במקום שאינם בני תורה אסורים.

17. נפל אתרוג תוך חבית יין והכניס עכו"ם את ידו לתוכה להוציאו - מה הדין? (נט:)
א. אם החזיקו יד הגוי שלא ישכשך - מותר בשתיה, ואם לא, אסור בשתיה.
ב. אסור בהנאה אפילו לש ישכשך.
ג. אם החזיקו יד הגוי שלא ישכשך - מותר בהנאה ולא בשתיה, ואם לא, אסור אף בהנאה.
ד. מותר אף בשתיה כיון דלא התכוון לנסך.

18. חבית יין שנסדקה והחזיק בה עכו"ם כדי שלא יישפך היין - מה דינה? (ס:)
א. אסור בהנאה.
ב. נסדקה לארכה - אסור בשתיה ומותר בהנאה, נסדקה לרחבה - מותר אף בשתיה.
ג. נסדקה לאורכה - אסור בהנאה, נסדקה לרחבה - אסור בשתיה ומותר בהנאה.
ד. אסור בשתיה ומותר בהנאה.

19. גוי שנפל לבור יין ועלה - מה דין היין? (ס:)
א. עלה מת מותר, עלה כשהוא חי אסור דדמי עליו כיום אידם.
ב. מותר אף בשתיה בין עלה חי או מת.
ג. אסור אף בהנאה.
ד. עלה חי מותר, עלה מת אסור אף בהנאה.

20. ההיא כרכא דהוי יתיב בה חמרא דישראל ואישתכח עכו"ם דקאי ביני דני - מה דין יין של ישראל הנמצא בה? (סא:)
א. אסור אף בהנאה.
ב. אסור בשתיה ומותר בהנאה.
ג. מותר אף בשתיה.
ד. אם נתפס עליו כגנב מותר אף בשתיה, לא נתפס עליו כגנב אסור אף בהנאה.