רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מבחנים משנה מסכת תמיד
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משניות מסכת תמיד

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. היכן היו שומרים הכהנים?
א. בשלשה עשר שערי הר הבית.
ב. בבית אבטינס, בבית הניצוץ ובבית המוקד.
ג. רק הלויים שמרו.
ד. בלשכת עושי חביתין, בלשכת הגזית ובלשכת הטלאים.

2. האם היו ישנים הכהנים בבגדי הקדש?
א. לא, כשישנו בגדי הקדש היו ע"י ראשיהם.
ב. כן, שנאמר: "לא יסורו ממנו".
ג. רק ראשי המשמרת בית אב, השאר כתשובה א'.
ד. רק בשבתות, מפני שמיהרו להשכים.

3. האם כהן שנטמא בקרי עובד ביום שלמחרת?
א. כן, כי עד עלות השחר כבר נטהר.
ב. כן, כי הוא רק טבול יום.
ג. לא.
ד. רק בצהרי היום, מפני מראית עין.

4. כיצד הוחלט מי יתרום את הדשן?
א. על ידי פיס (הגרלה).
ב. הטובל ראשון - תורם ראשון.
ג. תמיד כהן גדול תורם את הדשן.
ד. כל דאלים גבר.

5. מה עשו הכהנים שנכנסו עם האבוקות אחר הממונה?
א. האירו לו את הדרך.
ב. היו לכבוד לממונה.
ג. פתחו את השערים בפני הממונה.
ד. היו בודקים והולכים.

6. מה היו מזהירים את הכהן שזכה בתרומת הדשן?
א. שלא יכווה.
ב. שיזכור לקדש ידיו ורגליו.
ג. שלא יסתכל בכרובים.
ד. שלא יתחיל עד קריאת הגבר.

פרק ב
7. מה עשו עם האיברים שלא נשרפו במהלך הלילה?
א. שרפו אותם בבית המוקד.
ב. היו נאכלים לכהנים.
ג. בשלב הזה, היו מסלקים אותם לצידי המזבח (כי אסור להורידם מהמזבח).
ד. נעשו קדשים ונאסרו במגע.

8. מה היה התפוח?
א. מצבור של אפר במרכז המזבח.
ב. ...ותפוח של זהב היה קבוע בשער ההיכל...
ג. הכלי שבו הקטירו את הקטרת.
ד. אבן טובה שהאירה את המקדש בלילות.

9. איזה עצים העדיפו להשתמש בהם לעצי המערכה?
א. זית, חרוב ותמר.
ב. ארז ושקמה בלבד.
ג. כל העצים שמשו למזבח.
ד. אגוז, תאנה ועץ שמן.

10. באיזה עצים לא השתמשו לעצי המערכה?
א. זית, חרוב ותמר.
ב. גפן וזית.
ג. ארז ושקמה.
ד. אגוז, תאנה ועץ שמן.

11. למה נועד הרווח שהיה בין גזרי העצים?
א. משם היו חותים את הגחלים.
ב. שיוכלו להצית משם את האליתא (הקיסמים הדקים).
ג. כדי שהרוח תוכל לעבור בין הגזרים.
ד. כך נהגו ולא היה לכך טעם.

12. למה נועדה המערכה השניה?
א. לשריפת האיברים שלא נתאכלו.
ב. להדלקת המנורה.
ג. להדלקת האש בבית המוקד.
ד. ממנה לקחו גחלים למזבח הקטרת.

13. לאיזה מערכה החזירו את האיברים שלא נשרפו במהלך הלילה?
א. למערכה הגדולה.
ב. למערכה קטנה.
ג. לא נותרו איברים הם נאכלו ע"י הכהנים.
ד. למערכה שבבית המוק

פרק ג
14. כיצד ידעו אם הגיע זמן שחיטת התמיד?
א. הרואה אומר: האיר פני כל המזרח.
ב. הרואה אומר: ברקאי.
ג. הרואה אומר: השחר עלה.
ד. ת"ק אומר ב' ומתיא בן שמואל אומר א'.

15. כמה כלים היו מוציאים לעבודת היום מלשכת הכלים?
א. 25.
ב. 93.
ג. 100.
ד. 61.

16. היכן היה בית המטבחיים?
א. בצפון מזבח החיצון.
ב. בדרום מזבח החיצון.
ג. במערב מזבח החיצון.
ד. במזרח מזבח החיצון.

17. מהם ארבעת הכלים שלקחו בידם מדשני מזבח הקטרת והמנורה?
א. מחתה, כף, טני וכוז.
ב. שתי כפות, מחתה ומפתח.
ג. שני מפתחות, מחתה וכוז.
ד. טני, כוז ושני מפתחות.

18. מי נכנס דרך הפשפש הדרומי?
א. הכהן הגדול.
ב. כל אדם.
ג. ה' אלוקי ישראל בא בו.
ד. ראש בית אב.

19. מתי ידע שוחט התמיד שיכול כבר לשחוט?
א. כשהריח את ריח הקטרת.
ב. כששמע את הקול של פתיחת שער הגדול.
ג. כשהממונה אמר לו.
ד. כשפתחו הלויים בשיר.

20. אילו מהדברים הבאים נשמעו מיריחו?
א. קול המגריפה, קול החליל וקול הצלצל.
ב. קול פתיחת שער הגדול, קול גביני כרוז וקול השופר.
ג. קול השיר, קול העץ שנעשה לכיור.
ד. כל התשובות נכונות.

21. אלו נרות במנורה אם מצאם דולקים - משאירם כך?
א. שני נרות המזרחיים.
ב. נר האמצעי.
ג. שני הנרות המערביים.
ד. הדין הזה שייך לכל הנרות.

פרק ד
22. היכן היו שוחטים את קרבן תמיד של שחר?
א. על קרן דרומית מערבית, על הטבעת השניה.
ב. על קרן דרומית מזרחית, על הטבעת השניה.
ג. על קרן צפונית מערבית, על הטבעת השניה.
ד. על קרן צפונית מזרחית, על הטבעת השניה.

23. היכן היו שוחטים את קרבן תמיד של בין הערביים?
א. על קרן דרומית מערבית, על הטבעת השניה.
ב. על קרן דרומית מזרחית, על הטבעת השניה.
ג. על קרן צפונית מערבית, על הטבעת השניה.
ד. על קרן צפונית מזרחית, על הטבעת השניה.

24. היכן היו מדיחין את הקרביים?
א. בלשכת הטלאים.
ב. בבית המדיחין.
ג. בכיור.
ד. על שולחנות של שיש שבין העמודים.

25. מה היו עושים הכהנים לאחר שהעלו את איברי התמיד לחצי הכבש?
א. באו להם ללשכת הגזית לקרות את שמע.
ב. היו פותחים את השערים.
ג. מיד היו מברכים את העם.
ד. באו לבית הטבילה, טבלו ועלו וישבו בהר הבית.

פרק ה
26. איזו ברכה נוספה לתפילת הכהנים בשבת?
א. ברכת העבודה.
ב. ברכת המוספין.
ג. ברכה אחת למשמר היוצא.
ד. ברכה אחת למשמר הנכנס.

27. אילו כהנים היה להם קדימות לפיס הקטרת?
א. הכהנים העניים.
ב. הכהנים שלא עסקו בעבודת הקטרת מימיהם.
ג. הכהנים שברכה שורה בעמלם.
ד. הכהנים שאין הברכה שורה בעמלם.

28. למה נועדו החלונות המסומנים 'תשמישי הכלים'?
א. לאיחסון בגדי הכהונה.
ב. לאיחסון כלי השרת.
ג. לאיחסון כלי השיר.
ד. לאיחסון כלי הקרבנות.

29. כמה מחזיקה הכף של הקטרת?
א. ג' קבין.
ב. ד' קבין.
ג. ד' איפות.
ד. ה' סאין.

30. למה שמש הפסכתר?
א. לכפיה על גבי הגחלים בשבת.
ב. לכפיה על גבי השרץ בשבת.
ג. להורדת הדשן מעל גבי המזבח.
ד. כל התשובות נכונות.

31. מה היתה עוצמת קול המגרפה?
א. העומד שם מיד מתחרש.
ב. אין אדם שומע קול חבירו בירושלים מקול המגרפה.
ג. חלונות ירושלים לא עמדו מפני עוצמתה.
ד. עולי רגלים היו נמנעים מלבוא קול המגרפה.

32. למה נועד קול המגרפה?
א. להכריז על תחילת העבודה במקדש.
ב. להודיע ביריחו על זמן תפילת שחרית.
ג. לקרוא לכהנים וללויים לעבודה, ולהעמיד הטמאים בשער המזרח.
ד. להשכים את הכהנים.

פרק ו
33. במידה ונרות המנורה כבו מהיכן היו מדליקים אותה?
א. היה לוקח ממזבח העולה.
ב. היה לוקח ממזבח הקטרת.
ג. היה לוקח מבית המוקד.
ד. היה לוקח מכל להבה שהיא.

34. מאיזה נר הדליקו את שאר המנורה בבין הערביים?
א. נר המזרחי.
ב. מאיזה שירצה.
ג. נר המערבי.
ד. היה לוקח ממזבח החיצון כי אסור להדליק מן הנרות.

35. האם נכחו אנשים בהיכל בזמן הקטרת הקטרת?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק הכהן הגדול.
ד. רק שני כהנים שסייעו למקטיר הקטרת.

פרק ז
36. כשנכנס הכהן הגדול להשתחוות היו נכנסים עמו שלשה כהנים - לשם מה?
א. תפקידם היה לאחוז בימינו, בשמאלו ובאבני השהם.
ב. משום כבוד השכינה.
ג. צריך להיות כמו בי"ד, ולכן נכנסים שלשה.
ד. משום כבודו של כהן גדול.

37. איזה פרוכת הגביה הממונה לכהן הגדול כששמע אותו יוצא?
א. הפרוכת שלפני קדש הקדשים.
ב. הפרוכת שבפתח ההיכל.
ג. הפרוכת שבפתח האולם.
ד. מחלוקת פרשנים אם תשובה ב' או ג'.

38. איזה הבדלים מנויים במשנה בין הנהוג במדינה לנהוג במקדש בברכת כהנים?
א. פיצול הברכות, אמירת שם ה' ומיקום ידי הכהנים.
ב. זמן אמירת הברכות ואמירת שם ה'.
ג. פיצול הברכות ומיקום ידי הכהנים.
ד. זמן אמירת הברכות, פיצול הברכות ואמירת שם ה'.

39. האם מותר לכהן הגדול להגביה ידיו למעלה מהציץ?
א. אסור לו.
ב. מותר לו שנאמר: "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם".
ג. מותר לו רק ביום כיפור.
ד. מחלוקת ת"ק ור"י אם א' או ב'.

40. אם רצה הכהן הגדול להקיף - מה היה מסלול ההקפה של המזבח?
א. מערבית דרומית, דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית.
ב. צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית, מזרחית צפונית.
ג. דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית.
ד. מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית.

41. היכן היה מסתיים מסלולו של הכהן הגדול?
א. במקום ניסוך היין שהיה בקרן צפונית מערבית.
ב. במקום ניסוך היין שהיה בקרן מערבית דרומית.
ג. במקום ניסוך היין שהיה בקרן מזרחית צפונית.
ד. במקום ניסוך היין שהיה בקרן דרומית מזרחית.

42. במה היה מלווה כל פרק משירת הלויים?
א. ריקודים ומחולות.
ב. לא מוזכר ליווי כלל.
ג. קריאת התורה.
ד. תקיעה והשתחוויה.

43. מה תיאורו של שיר היום של שבת?
א. שיר הניצחון של עם ישראל.
ב. מזמור שיר לתחיית המתים.
ג. מזמור שיר לעתיד לבוא - ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
ד. כל התשובות נכונות.