רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא זבחים מבחן דפים מ"ז-ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 56%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים מ"ז-ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איך היתה קבלת הדם באשם מצורע - ביד או בכלי? (מז.)
א. ביד.
ב. בכלי.
ג. ב' כהנים מקבלים דמו אחד ביד ואחד בכלי.
ד. בתחלה ביד ואחר כך שופכו לכלי.

2. ספק נכנס טמא למקדש ספק לא נכנס האם מביא אשם תלוי? (מח.)
א. מחלוקת: לר"ע אינו מביא ולרבנן מביא
ב. לכו"ע אינו מביא.
ג. לכו"ע אינו מביא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. ומה בן צאן שלא קבע לו כהן - מה הכוונה "לא קבע לו כהן"? (מח:)
א. שאין צריך דוקא כהן כשר אלא אף כהן בעל מום.
ב. שאין הכהן צריך לעמוד בצד צפון.
ג. שאין העבודה חייבת להיעשות על ידי כהן אחר אלא יכול להעביה לכהן אחר.
ד. ששחיטתו כשירה אף בזר.

4. מעשר שני שנטמא מה דינו? (מט.)
א. צריך לפדותו.
ב. יקבר.
ג. מחלוקת: לת"ק יפדה ולר' יהודה יקבר.
ד. נטמא בירושלים יפדה, נטמא בירושלים יפדה, נטמא מחוץ לירושלים יקבר.

5. דבר הלמד בהיקש האם חוזר ומלמד בגזירה שוה? (מט:)
א. בכל גוונא חוזר ומלמד בגזירה שוה.
ב. בכל גווני אין חוזר ומלמד בגזירה שוה.
ג. בכל התורה חוזר ומלמד, ובקדשים אין חוזר ומלמד.
ד. תלוי: בגזירה שוה מופנה מב' צדדין חוזר ומלמד, ואם לאו אינו מלמד.

6. מנלן דדבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בגז"ש למסקנה? (נ.:)
א. מהא דילפינן פר יום הכפורים מכהן משיח בגזרה שוה וכהן משיח ילפינן מעולה.
ב. מהא דילפינן דבעי ברקיקין סולת גז"ש מחלה וחלה ילפינן מרבוחה.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. נדבר הנלמד מסברא.

7. שחט עוף חולין ונמצא טריפה האם מטמא כנבלה? (נ: נא.)
א. לכו"ע אינו מטמא כנבילה.
ב. מחלוקת: ר"מ ורבי יוסי אינו מטמא ולר"י מטמא.
ג. לכו"ע מטמא כנבלה.
ד. לכו"ע חמור מנבלה מטמא במגע.

8. שיריים מעכבים איכא בינייהו במה נחלקו רי ורע לתי' זה? (נב.)
א. לכו"ע שיריים מעכבים - לר' ישמעאל מכפרים ולר"ע אין מכפרים.
ב. מדאורייתא אינם מעכבים - לר"י מדבנן ולר"ע אינם מעכבים כלל.
ג. לר"י מעכבים ומכפרים ולר"ע אינם מעכבים ואינם מכפרים.
ד. לכו"ע שיריים אינם מכפרים - לר"י מעכבים ולר"ע אינם מעכבים.

9. וטובל באצבעו "המיומנת" שבימין - מה הכוונה? (נג.)
א. האצבע הגבוהה שבין האצבעות דהיינו "אמה".
ב. האצבע שנוח לו לעבוד עמה ואין חילוק איזה אצבע היא.
ג. האצבע שרגילה למלאכה דהיינו הסמוכה לאגודל שבידו הימנית.
ד. האצבע הקטנה שבאצבעות דהיינו "קמיצה".

10. וקרן מזרחית דרומית לא הי' לה יסוד - מה הכוונה לא היה לה יסוד? (נד.)
א. לכו"ע לא היה לה יסוד בבנין.
ב. לכו"ע לא היה לה יסוד בדמים.
ג. שנתנו שם רק דמים של עולה ולא דמים של חטאת.
ד. מחלוקת: לרב לא היה לה יסוד בבנין וללוי לא היה לה יסוד בדמים.

11. זבחי שלמי ציבור מנ"ל דשחיטתן בצפון למסקנא? (נה.)
א. הוקשו לעולה מה עולה בצפון אף הם בצפון.
ב. הוקשו לחטאת וחטאת הוקשה לעולה.
ג. הוקשו לאיל נזיר ואיל נזיר הוקש לעולה.
ד. הלכה למשה מסיני.

12. א"ר זעירא הוא עצמו אין נעשה אלא כפתח פתוח - מה הכוונה? (נה:)
א. שהוילון עצמו נחשב כדלת ותלוי אם הוא פתוח או סגור.
ב. שבכה"ג שיש וילון כשר בדיעבד אך לכתחילה לא יניחנו שם.
ג. שאין הוילון נחשב כלל כיון שלצניעות קעבדי ליה.
ד. שכיון שכל הדין דבעי' שיהיה פתוח הוא מדרבנן לא החמירו בוילון.

13. לשכות שבנויות החול ופתוחות לקודש האם דינן כמקום העזרה או לא? (נו.)
א. דינן כמקום העזרה לכל מילי.
ב. לענין אכילה הם כעזרה ולשחיטה אינם כעזרה ואסור לטמא להיכנס מדבנן.
ג. אין להם דין עזרה כלל.
ד. יש להם דין עזרה לאכילה ולאיסור טומאה ואסור לשחוט שם מדרבנן.

14. מנלן דבכור נאכל לב' ימים ולילה אחד למסקנא? (נז.)
א. מדכתיב ובשרם יהיה לך כחזה התנופה ושוק הימין הקישו הכתוב לשלמים.
ב. ילפינן במה הצד משלמים בשניהם הוו קודשים קלים
ג. מדכתיב "לך יהי" הוסיף לכתוב הוי' אחרת ומשו"ה הוקש לשלמים.
ד. הלכה למשה מסיני.

15. אליבע דמאן קאי תנא דמתניתין דאמר הפסח אינו נאכל אלא עד חצות (נז:)
א. אליבע דר"ע והא דאמר עד חצות הוא מדרבנן.
ב. אליבע דרבי אלעזר בן עזריה.
ג. אליבע דכו"ע.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

16. מה טעם המחלוקת של רבי יוסי ורבי ישמעאל בר"י בק"ק ששחטן בראש המזבח למסקנא? (נח.)
א. לרבי יוסי היה המזבח בצד צפון ולר"י בר"י היה חציו בצפון וחציו בדרום.
ב. לכו"ע היה המזבח בצפון ור"י בר"י גמרא גמיר דבעי' בחצי הצפוני.
ג. לכו"ע היה חציו בצפון וחציו בדרום ור"י גמרא גמיר כאילו נשחטו בצפון.
ד. נחלוק בדרשה דקרא וזבחת עליו את עולותיך ואת זבחיך.

17. מזבח שנפגם מה דין הקדשים שנשחטו שם בשעת פגימתו? (נט.)
א. לכו"ע כשרים.
ב. לכו"ע פסולים.
ג. מחלוקת: לרב כשרים ולר' יוחנן פסולים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

18. כי מזבח הנחושת אשר לפני ה' קטן - באיזה מזבח מדובר? (ס.)
א. מחלוקת: לרב יוסי על מזבח שעשה משה ולרבי יהודה, על מזבח שעשה שלמה.
ב. לכו"ע על מזבח שעשה משה.
ג. לכו"ע על מזבח שעשה שלמה.
ד. אין הכונה למזבח אלא על מקום העזרה שהיה קטן.

19. בכור שנזרק דמו קודם שחרב הבית האם מותר לאכול בשרו אחר שנחרב הבית? (ס:)
א. לכ"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: למ"ד קדשה לעתיד לבוא מותר ולמ"ד לא קדשה לעתיד לבוא אסור.
ד. מעיקר הדין מותר, ורבנן גזרו שלא יאכלו שמא יאכלו בטומאה.

20. האם אש של שמים היתה מסייעתן גם בבית המקדש או רק בשילה? (סא:)
א. בין במקדש ראשון ובין במקדש שני לא היתה מסייעתן.
ב. בין במקדש ראשון ובין במקדש שני היתה מסייעתן.
ג. לקדשים קלים היתה מסייעתן ובקדשי קדשים לא היתה מסייעתן.
ד. במקדש ראשון היתה מסייעתן, ובמקדש שני לא היתה מסייעתן.

43. מה תיאורו של שיר היום של שבת?
א. שיר הניצחון של עם ישראל.
ב. מזמור שיר לתחיית המתים.
ג. מזמור שיר לעתיד לבוא - ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
ד. כל התשובות נכונות.