רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא זבחים מבחן דפים ע"ז-צ"א
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים ע"ז-צ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איברי חטאת שנתערבו בשאיברי עולה מה דינם? (עז.)
א. לכו"ע תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה.
ב. לכו"ע יתן למעלה.
ג. לכו"ע מחלוקת: לר' אליעזדר יתן למעלה ולרבנן טעונים שריפה.
ד. לתנא דמתני' : מחלוקת ר' אליעזר ורבנן ולר' יהודה לכו"ע יתן למעלה.

2. וש"מ "התראת ספק לא שמיה התראה? - מה הכוונה? (עח. ברש"י ד"ה אי אפשר)
א. אם לא ידע המתרה בשעת ההתראה מה הוא העונש של עבירה שהתרה.
ב. אם לא היה ברור בשעת ההתראה על איזה עבירה עובר המותר.
ג. אם התרה בשעת העבירה ולא קודם לכן.
ד. אם התרה לב' אנשים כאחד ואין ידוע למי כוונתו.

3. כשם שאין מצוות מבטלת זו את זו - מה הכוונה? (עט.)
א. שאם עוסק במצוה אחת פטור מלעסוק במצוה אחרת.
ב. שאין עשה דוחה עשה.
ג. שאין טעם מצוה אחת מבטלת טעם מצוה אחרת באוכל ב' מצוות ביחד.
ד. שאם נתערב דם פסח בדם עולה לא בטל.

4. האם גוזרין גזירה במקדש במקום שיכול לבוא להפסד קדשים? (עט:)
א. לכו"ע מחלוקת: לת"ק גוזרין ולר' אליעזר אין גוזרין.
ב. לרב זביד מחלוקת ת"ק ור' אליעזר ולרב פפא לכו"ע גוזרין.
ג. לכו"ע גוזרין.
ד. לכו"ע אין גוזרין.

5. לא נאמר בל תוסיף אלא כשהוא "בעצמו" - מה הכוונה? (עט.)
א. איסור בל תוסיף לא נאמר בכה"ג שהדם אינו לבד אלא בתערובת.
ב. איסור בל תוסיף נאמר רק כשנעשה במזיד.
ג. איסור בל תוסיף נמר רק במצוות שאין הזמן גרמא.
ד. איסור בל תוסיף נאמר רק בהדיוט ולא בהקדש.

6. האם בנתערבו שישירי חטאת בתחילת עולה נמי פליגי ר' אליעזר ורבנן? (פא.)
א. לכו"ע פליגי נמי בהא.
ב. לכו"ע לא פליגי ויתנו למטה.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. מחלוקת: לאביי ולר"ש לכו"ע יתנו למטה ולר' יהודה פליגי.

7. מנא לן דתמורת בכור אינה קריבה? (פא:)
א. לכו"ע מדכתיב קודש הם - הם קריבין ואין תמורתן קריבין.
ב. לכו"ע מדכתיב אם שור אם שה לה' הוא - הוא קרב ואין תמורתו קריבה.
ג. מחלוקת: לחד מ"ד מדכתיב קודש "הם" ולחד מ"ד מדכתיב "הוא".
ד. מסברא דבכור קדושתו מרחם וזה לא שייך בתמורתו.

8. מנ"ל דחטאת שקיבל דמה "בכוס אחד" ונכנס לפנים פסול? (פב. ורש"י ד"ה מדמה).
א. מחלוקת: לרבנן מכל חטאת אשר יובא מדמה ולר' יוסי מהן לא הובא את דמה.
ב. לכו"ע מקרא דכל חטאת אשר יובא מדמה.
ג. לכו"ע מקרא דהן לא הובא את דמה.
ד. לכו"ע מקרא דכתיב ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם.

9. דבר שכפרתן בהיכל והניס את דמו לפני ולפנים הא נפסל הדם? (פב:)
א. בכל גווני כשר.
ב. בכל גווני פסול.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. הכניסו בשוגג כשר במזיד פסול.

10. מנא לן דאיברים שפקעו מעל גבי המזבח צריך להחזירם על גבי המזבח? (פג:)
א. מסברא דכיון דצריכים הקרבה צריך להחזירם.
ב. לרבן גמליאל מהיא העולה על מוקדה ולר' יהושע מאשר תאכל האש.
ג. לכו"ע מקרא דהיא העולה על מוקדה.
ד. הלכה למשה מסיני.

11. עולה שנשחטה בלילה והעלוה על גבי המזבח האם מורידין אותה? (פד.)
א. לכו"ע מורידין.
ב. לכו"ע אין מורידין.
ג. אם העלוה בלילה מורידין ואם העלוה למחרת ביום אין מורידין.
ד. מחלוקת : לר' שמעון אין מורידין ולר' יהודה מורידין.

12. ר' עקיבא מכשיר בבעלי מומין - באיזה אופן מכשיר ר,ע? (פה:)
א. בין בקדם הקדשן למומן בין בקדם מומן להקדשן ואפילו במחוסר אבר.
ב. בדוקין שבעין - ובקדם הקדשן את מומן.
ג. בדוקין שבעין - ואפילו קדם מומן להקדשן.
ד. במחוסר אבר - ובקדם הקדשן את מומן.

13. פירשו העצמות מן הבשר לגמרי קודם שהעלוהו למזבח האם חייב להעלותן? (פה: פו.:)
א. לתנא דמתני' ולרבי אין חייב להעלותם ולתנא דברייתא חייב להעלותם.
ב. לכו"ע חייב להעלותם.
ג. לכו"ע אין חייב להעלותם.
ד. לכו"ע אינו חייב להעלותם מדאורייתא, ומדרבנן צריך להעלותם.

14. כלי שרת האם מקדשין את הפסול ליקרב לכתחילה למסקנא? (פז.:)
א. האם היתה הזריקה בכשרים יעלו לכתחילה.
ב. בכל גווני מקדשים הפסול ליקרב לכתחילה.
ג. לכתחילה לא יעלו ואם עלו לא ירדו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. כלי שרת שאינו מלא האם מקדש מה שבכתוכו? (פח.)
א. אם דעתו להוסיף ולהשלימו לכשיעור מקדש ואם לאו אין מקדש.
ב. בכל גווני מקדש.
ג. בכל גווני אינו מקדש.
ד. תלוי: מלא רובו מקדש דרובו ככולו, מלא מקצתו אין מקדש.

16. עוון לשון הרע - במה מתכפר? (פח:)
א. על ידי אבנט.
ב. על ידי מכנסים.
ג. תלוי: לשון הרע בצינעא על ידי קטורת - בפרהסיא על ידי מעיל.
ד. על ידי מצנפת.

17. מנא לן דתמיד קודם למוסף? (פט.)
א. מדכתיב כאלה תעשו ליום שבעת ימים.
ב. מדכתיב אשר לעולת התמיד.
ג. מסברא דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
ד. מדכתיב מלבד עולת הבוקר דמשמע העשויה כבר.

18. אימורי קדשים קלים שיצאו והזירם קודם זריקה לעזרה מה דינם למסקנא? (צ.)
א. לכו"ע פסולין.
ב. לכו"ע כשרין.
ג. מחלוקת: לר' אליעזר פסולין ולר' עקיבא כשרין.
ד. מדאורייתא כשרים ומדרבנן פסולים שמא יכשירו אף בחזרו אחר זריקה.

19. תדיר ומקודש איזה מהם קודם? (צ. צא.)
א. תדיר קודם.
ב. מקודש קודם.
ג. תלוי: בקדשים תדיר קודם, ובכל התורה מקודש קודם.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

20. והא קא מכבי - מנא לן דאסור לכבות? (צא: רש"י ד"ה לא שמיה)
א. דכתיב אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. מדרבנן - גזירה שמא יאואו לזלזל בקדשים.
ד. מסברא.