"יש נדר בתוך נדר"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אם אדם אמר את נדרו פעמיים או שלש פעמים, הריהו חייב על כל נדר ונדר.

בניגוד לשבועה בה יש את הכלל "אין שבועה בתוך שבועה". כגון: מי שאמר: "הריני נזיר", ואמר את נדרו זה פעמיים או יותר, הרי זה חייב לנהוג נזירות של שלושים יום על כל פעם ופעם שחזר על נדרו, שכן הנודר נזירות סתם, כלומר שאומר: "הריני נזיר", ולא פירש זמן לנזירותו, חייב הוא בנזירות של שלושים יום, והואיל וזה אמר פעמיים: "הריני נזיר, הריני נזיר" חייב הוא בשתי נזירויות של שלושים יום. זה לפי פירוש שמואל בגמרא בנדרים אך לפי רב הונא שם גם האומר "הריני נזיר, הריני נזיר" חייב רק בנזירות אחת והוא מסביר שהמשנה דברה באומר "הריני נזיר היום, הריני נזיר מחר". ברם, יש אומרים, שדווקא בנדרי נזירות "יש נדר בתוך נדר", אבל בנדרים סתם אין נדר בתוך נדר. כגון: מי שאומר: "קונם כיכר זו עלי, קונם כיכר זו עלי", אינו חייב אלא משום נדר אחד, שאין איסור חל על איסור; (ר"ן) ויש אומרים שגם בנדרים סתם "יש נדר בתוך נדר", וחייב על כל נדר ונדר (ריטב"א).