אורג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת מל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת. העברת חוטי הערב דרך חוטי השתי.

מלאכה זו לא נזכרה בשולחן ערוך ולכן היא מופיעה ברשימת המלאכות שנשמטו מהשו"ע שבסוף המשנה ברורה חלק ג'.

וזה לשון המשנה ברורה שם: "דרך האורגין שמותחין החוטין תחלה באורך היריעה וברחבה ושנים אוחזין זה מכאן וזה מכאן ואחד שובט בשבט על החוטין ומתקן אותם זה בצד זה עד שתעשה כולה שתי או ערב ומתיחת החוטין כדרך האורגין נקרא מיסך וכשכופלין אותה ומתחיל להכניס השתי בערב נקרא אורג. המיסך חייב והשובט על החוטין עד שיתפרקו ויתקנם הרי זה תולדת מיסך והמדקדק את החוטין ומפרידן בעת האריגה הרי זה תולדת אורג. אחד האורג בבגד או בקנים או שעושין חלונות מחתיכת עץ כמו שעושין לסכך עליו או בשערות או בכל דבר חייב. והקולע נימין ושערות וכל דבר הרי זה תולדת אורג וחייב. והני מילי בתלוש אבל הקולע שערות ראש במחובר אינו כאורג דאין דרך אריגה במחובר בראש וגם אין סופה להתקיים אבל על כל פנים איסור יש בזה לקלוע או להתיר קליעתו וכדלעיל בסימן ש"ג סעיף כ"ו עיין שם במשנה ברורה."