אקלעו לההוא אתרא בעו מינייהו מאי ברכה אחת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Baustelle.PNG הערך נמצא בשלבי עריכה
כדי למנוע התנגשויות עריכה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שימו לב! אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחתו של הכותב.
התבנית הונחה ע"י Shyk (שיחה) 12:45, 31 במאי 2018 (MSK)


נאמר במשנה במסכת תמיד שהממונה על הכהנים היה אומר לכהנים "ברכו ברכה אחת". מסופר על רבי אבא ורבי יוסי בר אבא שהזדמנו למקום כלשהו, ושאלו אותם מהי הברכה שעליה מדובר במשנה. רבי אבא ורבי יוסי בר אבא לא ידעו, והלכו ושאלו את רב מתנה. בידי רב מתנה לא היתה תשובה לשאלה זו, ובאו ושאלו את רב יהודה. רב יהודה ענה להם בשם שמואל שהכוונה לברכת אהבה רבה. לעומת זאת רבי זריקא אמר בשם רבי אמי בשם ריש לקיש שהכוונה לברכת יוצר אור.

מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא/ב


רבי אבא ורבי יוסי בר אבא אקלעו לההוא אתרא

בעו מנייהו מאי ברכה אחת

לא הוה בידייהו ואתו שיילוהו לרב מתנה

לא הוה בידיה אתו

שיילוהו לרב יהודה

אמר להו הכי אמר שמואל

אהבה רבה

ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי שמעון בן לקיש

יוצר אור