דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד" (עשה כְּזה - עשה, ועשה כְּזה - עשה בתרגום מארמית), הוא עיקרון הלכתי שאומר שההלכה לא הוכרעה כאחד מצדדי המחלוקת (שבמשנה או בגמרא), וניתן לפעול ככל אחד מהם.

דוגמאות לשימוש[edit]

אחת הדוגמאות המפורסמות לשימוש בכלל זה היא במסכת ברכות, במחלוקת בין רבי יהודה וחכמים בנוגע לזמן תפילת המנחה: האם עד פלג המנחה - כדעת רבי יהודה - או עד הערב - כדעת חכמים. הגמרא חותמת את הסוגיה בכלל הנ"ל, שהעושה כאחת השיטות יצא, ובלבד שלא ינהג לקולא כשתי השיטות (כלומר, יכול לנהוג כדעת רבי יהודה ולהתפלל מנחה לפני פלג המנחה, ואחרי פלג המנחה להתפלל תפילת ערבית עוד טרם הערב, או לנהוג כדעת חכמים ולהתפלל מנחה עד הערב, ובבוא הערב להתפלל ערבית, אבל לא יכול להתפלל מנחה לאחר פלג המנחה כדעת חכמים , ומצד שני יתפלל ערבית לפני הערב, כשיטת רבי יהודה).