הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמרת חכמים בגנותו של רודף כבוד.


וכן שנו חכמים (אבות פ"א מי"ג): "נגד שמא אבד שמה", כלומר: הרוצה לגדל את שמו בעולם כדי לזכות בכבוד, הריהו מאבד את שמו שקנה לו מכבר, שהואיל ורדף אחר הכבוד שאינו ראוי לו, הריהו מאבד את כבודו שזכה לו.


"על דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. ירבעם בן נבט לא נטרד מעולם הבא אלא בעבור הכבוד. הוא מה שאמרו חז"ל שתפסו הקב"ה בבגדו ואמר לו: חזור בך! ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו: מי בראש. אמר לו: בן ישי בראש. אמר לו: אי הכי לא בעינא" (מסילת ישרים פרק יא).


מה אמר לו הקב"ה לירבעם? "אני ואתה ובן ישי", כלומר, בפירוש הקדים הקב"ה את ירבעם לבן ישי. מדוע שאל בכל זאת "מי בראש"? אלא, רצה ירבעם לשמוע בפירוש שהוא יהא בראש ומכובד יותר מבן ישי. כיון ששמע זאת הקב"ה, השיב לו: אם כן "בן ישי בראש".


מכיון שרדף אחר הכבוד, הכבוד ברח ממנו. ומעתה נדרדר עד לידי טירוף הדעת ואמר: "אי הכי לא בעינא" - אם כך לא צריך כלום! מוטב לחומד כבוד זה, לרדת לשאול תחתית, ולהתאבד התאבדות נצחית, ולא לוותר על כבודו.


מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו? הכבוד שרדפו אחריו. ומקרא מלא הוא, שנאמר: "ובקשתם גם כהונה", וכמו שביארו חז"ל: מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, ורצה הוא להיות נשיא. ומכיון שרדף אחר הכבוד, הכבוד ברח ממנו.


תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג/ב כל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביהו וכל המגביה עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו וכל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני שעה שעה עומדת ל

וכן בירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ג סוף הלכה א אמרו יבוא זה שרץ אחר כבוד אחר זה שברח מן הכבוד