חטאת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן שהיחיד או הצבור חייבים להביא לכפרה במקרים או בזמנים מסויימים. היא קרבן של קדשי קדשים.


על מה מביאים?[edit]

מביאים חטאת על חטא שנעשה בשוגג בלאו שזדונו כרת.

נזיר, יולדת ועוד מביאים קרבן חטאת כחלק מטהרתם.

חטאת יחיד[edit]

חטאת אדם רגיל מישראל שחטא. מוקרבת על מזבח העולה. דמה ניתן על ארבע קרנות המזבח. נאכלת לכהנים בעזרה.

חטאת נשיא[edit]

חטאת שמביא המלך. מוקרבת כמו חטאת יחיד. דיניו מפורטים במסכת הוריות. דורשים עליו את הפסוק "אשר נשיא יחטא" - אשרי הדור שנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו. (ריב"ז, הוריות י:).

חטאות פנימיות[edit]

חטאות שדמם מוזה בתוך ההיכל, על מזבח הקטורת ולעבר הפרוכת. כל החטאות הפנימיות נשרפות כליל מלבד האימורים המוקרבים על המזבח.

חטאת כהן משיח[edit]

חטאת שמביא כהן גדול שנמשח בשמן המשחה. דיניו מפורטים במסכת הוריות.

חטאת העלם דבר של ציבור[edit]

קרבן שמביאים בית דין על הוראה שגויה, וכן נציגי הציבור. דיניו מפורטים במסכת הוריות.

שעירי חטאת של מוספין[edit]

שעירי חטאת שמקריבים בכל המועדים כולל ראש חודש (אך לא בשבת). הוא מובא כדי לכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

מה מביאים?[edit]

יחיד שעירה או כבשה
נשיא שעיר
כהן משיח פר
ציבור פר ושעיר