חינוך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קטן חייב לקיים מצוות כדי שיתחנך לקיימן כשיגדל (הסוגיא בסוכה מב.).

בערך זה נדון בחיוב קטן מדרבנן, בפטורו מדאורייתא ע"ע קטן.

לדוגמא, קטן היודע לנענע חייב בלולב, להתעטף חייב בציצית, לשמור אביו לוקח לו תפילין, לדבר אביו מלמדו תורה (סוכה מב.).

מקור וטעם[edit]

מקורו מדרבנן (רש"י סוכה מב. ד"ה חייב בלולב).

על מי חלה מצוות חינוך - לרש"י החיוב על אביו, אך הקטן עצמו אינו מחויב אפילו מדרבנן (ברכות מח. ד"ה עד), ולתוס' הקטן עצמו מחויב מדרבנן (שם ד"ה עד).

במהות המצווה חקרו האם היא חלק מכל מצווה, או שהיא מצווה בפני עצמה. למשל, החיוב לחנכו ליטול לולב - האם היא מצוות לולב, שחכמים חידשו שגם קטן חייב בלולב, או שאינה מצוות לולב, אלא מצווה נפרדת - מצוות חינוך, שחכמים חידשו מצווה בפני עצמה (ברכת אברהם סוכה ב: סימן "חינוך למצוות" ב, עיון בלומדות ב "מצוות חינוך").

פרטי הדין[edit]

בפרטי חיובו נחלקו הראשונים והאחרונים האם הקטן חייב לקיים את המצווה עם כל פרטיה כגדול, או שמספיק שיעשה את מעשה המצווה גם ללא פרטיה (ריטב"א סוכה ב: ד"ה אר"י: צריך את כל פרטיה, אך מביא שיש חולקים על זה). ונפק"מ האם אפשר לתת לקטן ליטול לולב שאול ביום הראשון של סוכות, שהרי גדול לא יוצא בזה ידי חובה, אך את מעשה המצווה עצמו כן עשה (משנה ברורה תרנו-כח מביא מחלוקת אחרונים).

חינוך למצוות ציצית - ביאר הברכת אברהם (סוכה מב. סימן "חינוך לציצית" ב) שהמצווה היא לחנכו לקיים את מצוות ציצית, ולא רק לחנכו שלא לבטלה.

הכאת ילדים לצורך חינוכי[edit]

השל"ה הוכיח את הנשים שמתוך רחמים אינן מענישות כראוי את בניהן (כפי הנצרך לחינוכם), ודרש על כך את הפסוק "ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן" (מוסרי השל"ה, שער האותיות, דרך ארץ).

ראו גם[edit]