כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא הוא כלל בהלכות ברכות הקובע שבכל הברכות, חוץ מברכות הנהנין, אף מי שכבר יצא ידי חובתו יכול לברך כדי להוציא אחרים ידי חובתם.

בטעם ההבדל שבין ברכות המצוות לברכות הנהנין, כתבו הראשונים, שהמצוות חובה הן על כל אדם, והואיל וכל ישראל ערבים זה לזה, הרי שהמברך כאילו הוא מחוייב בדבר; אבל ברכות הנהנין אף על פי שחובה על הנהנה לברך, מכל מקום אין עליו חובה להנות כדי לברך, ולכן אין עליו ערבות בברכה זו והוא פטור ממנה, ואינו יכול להוציא את חברו שנהנה ומחוייב בה (רש"י ראש השנה כט, א).