מגלה פנים בתורה שלא כהלכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מפרש את התורה ומצוותיה בצורה בלתי נכונה. ונחלקו הראשונים והאחרונים בהסבר הדבר:

  • "כגון, שמראה את עצמו כאילו הוא יודע בסתרי תורה, והוא אומר על הנגלה שאינו אלא משל, ולא היתה כוונת ה' אליו כלל; כגון, שעל איסור אכילת חזיר הוא אומר, שאין כוונת התורה שלא יאכל אדם בשר חזיר, אבל מה שאסרה תורה בשר חזיר הוא משל, שלא יהיו מידותיו של האדם מגונות ומלוכלכות". (מאירי אבות פ"ג, מי"א)
  • יש מפרשים: מעיז פנים לעבור על מצוות התורה בפרהסיא.
  • אור החיים ויקרא כו: המטהר את הטמא
  • שליח ציבור שאינו רוצה להתעטף בציצית ואומר שנאמר "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם", ומי שאינו עושה כל המצוות לא יתעטף בציצית, מודיעים אותו שטעה בפירוש המקרא - ואם לא חזר כיון שמעיז פנים לגלות פנים בתורה שלא כהלכה, מעבירים אותו. (דרכי משה על אורח חיים סימן נג אות י).

דיניו[edit]

  • נקרא אפיקורוס. (סנהדרין צט)
  • אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים - אין לו חלק לעולם הבא.

קישורים חיצונים[edit]