מעשה דהט"ז (מליחה)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מעשה דהט"ז הוא כינוי למעשה המובא בט"ז על יורה דעה סימן סט סקכ"ד: "ומעשה בא לידינו באשה אחת שבשלה ושכחה אם מלחה אותו תחילה אם לאו, והתרנו מכוח זה דלא הוי אלא ספיקא דרבנן ולקולא".

כלומר, כיון שקי"ל שדם שבשלו אינו אסור מן התורה, כמבואר במנחות דף כא, א, אם כן אחר הבישול, אם אינה זוכרת אם מלחה אותו הוי ספק דרבנן ולקולא.

וכתב עוד טעם בזה, שמן הסתם עשתה כמנהגה ומלחה אותו.